Archived Tenders of Komunalne Nekomertsiine Pidpriyemstvo Gnivanskii Tsentr Pervinnoyi Mediko Sanitarnoyi Dopomogi Gnivanskoyi Miskoyi Radi

Archived Tenders of Komunalne Nekomertsiine Pidpriyemstvo Gnivanskii Tsentr Pervinnoyi Mediko Sanitarnoyi Dopomogi Gnivanskoyi Miskoyi Radi

KOMUNALNE NEKOMERTsIINE PIDPRIYeMSTVO GNIVANSKII TsENTR PERVINNOYi MEDIKO SANITARNOYi DOPOMOGI GNIVANSKOYi MISKOYi RADI Tender

Ukraine

Електрична Енергія

Opening Date

19 Jul 2022

Closing Date

25 Jul 2022

Tender Amount

UAH 62 K (USD 2.1 K)