Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Municipal Corporation

Dindigul, Tamil Nadu

 • Opening Date

  13 Aug 2019

 • Closing Date

  21 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 19,00,000

 • EMD

  ₹ 19,000

Summary

Dindigul City Municipal Corporation Supply Of Labour On Temporary Contract Basis For Domicillary Breeding Catchers Causes Dengu Fever By Out Sourcing Method

Documents

Document1/1sys 1 ©L¡fš khefuh£Á äd¦ x¥gªj¥òs¦ë m¿é¥ò Ï« khefuh£Áahš bghJ ã 2018-19 d¦ ÑH¦ nk‰bfhŸs¥gl cŸs ÑH¦¡f©l gâ¡fhd äd¦ x¥gªj¥òs¦ëfs¦ Miza® mšyJ mtuJ mÂfhu« bg‰w mYtyuhš 21.08.2019 « nj òj‹ »Hik khiy 3.00 kâ tiu tunt‰f¥gL»wJ. tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ kW Âd« 22.08.2019 « nj éahH¡ »Hik m‹W khiy 3.30 kâ¡F tUif jªJŸs x¥gªj¡fhu®fŸ K‹åiyæš e-tender thæyhf Âw¡f¥gL«. 10.08.2019 « nj Kjš Ïizajs« Kftç: http: //tntenders.gov.in/ vd¦w Ïiza js¤Ây¦ ÏUªJ e-token / Digital Signature Certificate I cgnahf¥gL¤Â jfty¦fis bjçªJ bfhŸsyh«. äd¦ x¥gªj Kiwæy¦ ó®¤Â bra¦a¥g£l x¥gªj got§¦fis 21.08.2019 khiy 3.00 kâ¡Fs¦ ( As per server system clock) Digital Signature Certificate bfh©L gÂntw¦w« bra¦a¥gl nt©L«. äd¦ x¥gªj¥òs¦ë Kiwæy¦ rk®¥Ã¡f¥g£l x¥gªj¥òs¦ëfs¦ k£Lnk Vw¦W¡ bfhs¦s¥gL«. x¥gªj¥òs¦ë got¤Jld¦ Kd¦ it¥ò¤ bjhif¡fhd efy¦, jF¢ rhd¦W efy¦ kw¦W« njitahd Mtz efy¦fisÍ« gÂntw¦w« bra¦a nt©L«. t. v © . ntiyæ‹ bga® kÂ¥ÕL bjhif %ghæš K‹ it¥ò¤ bjhif %ghæš gâ Ko¡F« fhy« bghJ ã 2018-19 1 48 th®LfëY« ÅL Ålhf¢ br‹W bl§¦F bfhR¥òG¡fis f©l¿ªJ mê¤ÂL« gâ¡F Âdrç 173 jw¦fhèf gâahs®fis 30 Âd§¦fS¡F ©L¡fy¦ kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fëd¦ 2018-19 « M©L ã®zæ¡f¥g£l Âd¡Tè mo¥gilæy¦ may¦ x¥gªj¥ gâ Kiwæy¦ btë Kfik _y« mD¥ò« gâ 1900000 19000 30 eh£fs¦ ãgªjidfs¦ 1) x¥gªj¥òs¦ëæy¦ fyªJ bfhs¦S« kåj éãnahf« bra¦Í« ãWtd« k¤Âa / khãy muÁd¦ gÂÎ bgw¦wjhf ÏU¡f nt©L«. gÂ΢ rhd¦W rk®¥Ã¡f¥gl nt©L«. 2) nkw¦f©l gâæy¦ Fiwªjg£r« 3 tUl« Kd¦ mDgt« bgw¦¿U¤jy¦ nt©L«. x¥gªj¥òs¦ëæy¦ fyªJ bfhs¦S« ãWtd« kÂ¥Õ£L¤ bjhif¡F ãfuhf tUlhªÂu t®¤jf« bra¦ÂU¡f nt©L«. mjw¦fhd rhd¦¿jH¦ gjÎ bgw¦w Chartered Accountant mt®fëläUªJ bgw¥g£L rk®¥Ã¡f¥gl nt©L«. x¥gªj¤Ây¦ fyªJ bfhs¦S« x¥gªjjhu® 1952 « tUl¤Âa bjhêyhs® tU§¦fhy it¥ò 㢠r£l« kw¦W« gy¦tif éÂfëd¦go bjhêyhs® tU§fhy it¥ò ã ãWtd¤Ây¦ gÂÎ bgw¦W el¥Ãy¦ ÏU¡f nt©L«. gÂbt© Ïy¦yhj x¥gªj¥òs¦ëfs¦ khefuh£Á x¥gªj¡ FGthy¦ fhuz« VJ« bjçé¡fhky¦ ãuhfç¡f¥gL«. 3) vªj xU x¥gªj¥òs¦ëiaÍ« Vw¦fnth my¦yJ ãuhfç¡fnth khkd¦w¤Âw¦F KG cçikÍ©L. e.f.v©. 7983 / 2019 / v¢ 2 , ehŸ: 08.08.2019 Miza®-bgh, ©L¡fš khefuh£Á.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.