Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

e.f.v©: 259/2019/Ï1 efuh£Á mYtyf«, bghŸsh¢Á ehŸ : 23.01.2019 bghŸsh¢Á efuh£Á x¥gªj¥òŸë m¿é¥ò bghŸsh¢Á efuh£Áæš eilbgwΟs Ñœ¡f©l gâfS¡F ÏU ciw Kiw x¥gªj¥òs¦ëfs¦ äd¦dQ KiwæY« _o K¤Âiuæl¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ KiwæY« 15.02.2019M« nj bts¦ë¡»Hik khiy 3.00 kâ tiuæš (mYtyf fofhu¥go) tunt‰f¥gL»wJ. bgw¥gL« x¥gªj¥òŸëfŸ Miza® mšyJ mtuJ m§Ñfhu« bg‰w efuh£Á mYtyuhš m‹W khiy 3.30kâ¡F tUif òçªJŸs x¥gªjjhu®fŸ K‹åiyæš Âw¡f¥gL«. x¥gªj¥òŸëfë‹ ãgªjidfŸ k‰W« got§¦fis 14.02.2019 M« nj éahH¡»Hik khiy 4.00 kâ tiuæš x¥gªj¥òŸë got¤Â‰fhd éiyæid efuh£Áæš cŸs fUñy¤Âš buh¡fkhf¢ brY¤Â efuh£Á jftš ika¤Âš é©z¥Ã¤J¥ bg‰W¡ bfhŸsyh«. v®ghuhj Nœãiyæš m‹iwa Âd« muR éLKiw Âdkhf m¿é¡f¥g£lhš mj‰F mL¤j ntiy ehëš Ïnj neu¤Âš bg‰W¡bfhŸs¥g£L Âw¡f¥gL«. k‰w égu§¦fis¥ bgh¿æaš Ãçéš mYtyf eh£fëš mYtyf neu§¦fëš neçš nf£L¤ bjçªJ bfhŸsyh«. x¥gªj¥òŸë e_dhit http://tntenders.gov.in Ïizajs¤Âš Ïytrkhf gÂéw¡f« brŒJ bfhŸsyh«. 15.02.2019 « nj khiy 3.00 kâ tiu gÂÎ Vw¦w« bra¦J bfhs¦syh«. t v © gâæ‹ égu« kÂ¥Õ£L¤ bjhif (%. Ïy£r¤Âš) brY¤j nt©oa K‹ it¥ò¤ bjhif %. x¥gªj¥ got¤Âd¦ éiy %. gâ Ko¡f nt©oa fhy tiuaiw x¥gªj jhuç‹ jF öa¦ik ϪÂah £l«- Âl¡fêÎ nkyh©ik £l« 2018-19 1. Âl¡fêÎ nkyh©ik¥ gâ¡F äd¦fyd¦ _y« Ïa¡f¥gL« thfd§fs¦ (Battery Operated Vehicle) éãnahf« bra¦jy¦ - 30 v©â¡iffs¦. 54.00 54,000/- 16800/- 45 eh£fs¦ thfd éãnahf[¦ j® 2. Âl¡fêÎ nkyh©ik¥ gâ¡F efuh£Áahy¦ tH§f¥gL« ÏyF uf thfd§fs¦ 8 v©â¡iffS¡F T©L f£Ljy¦ (Light Commercial Vehicle – 2cu.m Capacity - 8 Nos Body Building Works as Directed by Department) 12.80 12800/- 6720/- 45 eh£fs¦ gâkiz jhu®fs¦ 3 bghs¦sh¢Á efuh£Á gFÂæy¦ Âl¡fêÎ nkyh©ik £l¤Ây¦ nrfukhF« fêÎfëèUªJ kWgad¦gh£ow¦F njit¥gL« bghU£fis nrfç¡f ts« Û£ò ika« f£Ljy¦. 18.00 18000/- 6720/- 3 khj§fs¦ _d¦wh« tF¥ò kw¦W« mjw¦F nkš Mizahs® bghs¦sh¢Á efuh£Á POLLACHI MUNICIPALITY NOTICE INVITING E-TENDER Roc.No. 259/2019/E1 Dated: 23.01.2019 1. The Commissioner, Pollachi Municipality invites bids in Two Cover System from the interested Registered Firms for the following works through E-Tendering process and OFF line submission as mentioned below. Swachh Bharat Mission - Solid Waste Management 2018-19 Sl No Name of work Estimate value of work (Rs.in lakhs) Bid security (Rs) Schedule Cost (Rs) Period of completion Qualification of the Tenderer 1. Purchase of Battery Operated Vehicle as per Standard Specification-30 Nos. 54.00 54,000/- 16800/- 45 Days Vehicle Supplier 2. Light Commercial Vehicle – 2cu.m Capacity - 8 Nos Body Building Works as Directed by Department. 12.80 12800/- 6720/- 45 Days Vehicle Body Builders 3 Contruction of material Resource Recovery Centre in Pollachi Municipality. 18.00 18000/- 6720/- 3 months 3rd Class 2. The bidding documents can be downloaded from the Government of Tamil Nadu’s official website namely http://tntenders.gov.in free of cost from 25.01.2019 onwards to 15.00 hours on 15.02.2019 and shall submit their bids by uploading them by using their Digital Signature certificate upto 15.00 hours on 15.02.2019 3. Tender can be submitted through E-submission (or) OFF line submission. 4. pre bid meeting will be held on 05.02.2019 at 11.00 am, Municipal office, Pollachi 5. Two covers system will be adopted. Received bids will be opened in the presence of bidder or their authorized representatives who choose to attend at the time of opening of the bids in the address given below at 15.30 hours on 15.02.2019 Due to unforeseen circumstances, if the tender date happens to be a holiday the tenders will be opened in the next working day at the same time, same place. 6. security (EMD) may be remitted or

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.