Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Panchayati Raj Department Tender

View complete overview of Rajasthan PRD Tender

Costs

Summary

F.y. 2019-20 Supply Of Material In Gram Panchayat Vana Panchayat Samiti Bhinder (all Scheme)

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

olqfd-q oldffi qffi MGNREGA)\d ft-f,rs eTffi_qqrqd qftfr $r-€T fuar s-e+g< ftm) o-qio :-r-srfr7d* /frfu<t/zo1s-2020/ | ZSg fun6 - a6l "JJz" g -: {-ftF+qr qaIT \{. g /zote-zo :- sdqTqriur d vdfud fu-qT utnT t fu r.n-qn' rrFft fio-€{ d sftft+qeT FrEqTfud s2'qTq qqrqdi n qETqtrn sfrn, ,lfiur frqrlg fr rlr{d q}-.tcr3n d sffi',fu ffiq q{ 20rc-20 q nqrft'o onq qli q|d FEfuT orqT d fr{ qlq'qqr{f, {d{ q{ nq of qTi qd lslqfr qe.il'{ft+'c, *c, l-ft, .ren, @I, qrda, {{Rqr, d-dr ga a-f,$ d cEqrt cq ffi, d {fr fr d iFTd, lffiq yrdRrT q ord, C €,/ffffi qr{c, 3{rq sfr €t qgq qr$q osn {ftild ild.dfurr dfi {.qift ordZr}-qren or cs er5+fi fu-qT wi d ftr {-ftfr-flc qrft-qti *ar, go qra fuoEo, Qn6 ffiaT, ag ss),T {-mT-sqi arerdr gsfti-€ frlorrotf3n q qrqF+ra *iffi zd qi fu FqF+rd od d{d E}, e Fqr$rR frffi cilqho of qrfr d r ftfusr d eql+ro fa-.d{nT Mc http://ururw.sppp.rajasthan.gov.in and http.//www.eproc.rajasthan.gov.in w tsT uil rlcndl i r dror*q Fffi fitlfRd ffio r{rRI qq qqr+f, t+Rfr grsTdq qr flw oq ffi rnrtft r rtqra m oT qlzr d, fio-g{ ft-ar se+5 t},rl r I1 qlg q-IFldl ?b't qlrl qrq-Et dl 3r-JqrF{-d CTII'I (l-c+6 qTq qqrqa ) g-InTaq! ^+---J-\1|.1Cl|9-1 elr+drs,z 3rqd-g q,t ftfg q rrqq lql(|qr g@-, el{fdr {ITqr s qRRi'r hta .FI Rqp-s glrtc s 3f-q v.ta sqr oqi o1 fuTo 4 rq;-q (qqrra r+RR qrsi gcqr+q w ) ^^+.'fft.-ltqqt ({)t q<p-1tq)l fus E).ili ot f*qrtn q rrrq (rrqTTf, eftfr fioe{ t@.ro-q w) 1 3ffi{5{r qr., q!T<T, qQra{gRT, {{|{{wr qr, cl.rErT sT, sqqqr sr. qF€T, dqrd-cT, qrtlrr, dr<r, €erqw 25.00 df€I og.og.zorg o) qTd: 10.00 {dd zz.os.zorg 6) rliq os.oo qd C.n 23.09.2019 tF) t+rq os.oo qd n.F za.og.zorg o) gro rrooqd* 2 q{IIgiIT. q;tlt, r5r€cT, qFII, q|{ql_{{Il. q]clrgqr, tSr{, sqq, ftffitC, {ttfi, Xqe 25.00 dt€I 3 rTd. a1 gs, gw sittrum, ;{iq+d, tTrflr, f-dr, Esqrq dqRqr. Tt!ft r)frq, qaEro of ffi, 25.00 dt€I ilqgi, q&I{, 6TtrT, ql iT, 3TIg<r, qaTs, ETestoET, qtErqd, qor+et,erolor,r}fu<t, 25 00 df€I 5 cTg<, irld.sT, sfEqTcdlg, cltdTsrfl, qqrl+qr, 4.--6'l6lcIRL TqlFl-ql. E@tf{rtr{. dTqltfd 25.00 af€I 1 5ool- E'qq \'q 3flq|]-id drw cD'T 2 5OOOO/- Eil q-ITIKIl+|dqf g@ OO/- Scf r E IIC- TI|cI FI JIk|{kI tttl6{ {llsl ooo0/ - Cr'l sl.sl lq(nl$ \tllt'l( ,ff"-si d qrq ri ner NRiT geo sooT-sv-d MD RISL iiqgq d ciq Q c\ dl wo5{ ia ei, g.ro-g',ro tfi d-,ft t nw frfu<ry qaq-f, r{Ffr 5wtdu qr F-{fl ffiF) q nqq w m-q nfrfd arr sqRerd frfufl-{rdT3r\ d rrqa eH qr}'ft t frxff .fr ftfu{r oi {S-dflr/€f$-flr oti or Tol 3{DETi nq c-frfr oi *qr t Tf,E g.rdr{ \'q qfrilrrf, iE qFq r& d.} r edr-fl {rRT d erqrq q Fftqc rS-orq qfr drft t ead srzn s f,+d d nRd Ffr<T\ w fr-qrr rfr frrqr qr-i'n I 2. 3. 4. dq Yd ftft-ET qq-{ i 3rfuT erwm e}-'fr t F€T e-qr *.6Tq) qil-{ qqrqd qfrfr fio-s{ ln,r,/(ffi< tr6 {ruts-n) t{ors 3Tffi qd fl-trf,q sTffi qqr-.rd qfrft fio-s{ qft.ffi:- r. +ftqre fufl ortrmq r{qqqcF \.q ftrdl 6f,dd{ qe}-eq, sqqgq t 2. 8ffqr{ 3rfr fufl oTd-f,q wqqq6 TE 5@ sT-ffi 3riffi fudT qRv-< sEqS{ | 3. rr{qq,/ilq fr-ofs erDoffi q-rq qqqd ... (r++r<) oi qanef G errqero orffi ig nR-d B t 4. sl*-d q-flq-fr r 5. sqrco Cft6 qrrf,t Cq trq{arr;I qh-6r d rrqrqilaT d sltrTq 1) "isf,i d-s t fu d--o \us €ie ft-aq{ $err$frem ({ q{ q-{dq srrgq n fudT vr{f,irr il c6 qR qorfto orrd r ,t/ (ffi< ffi6 rrur+o) ifo-rs sTDroffr \d o.rd-o-q 3Tffi qqrq-d qfrfr fio-s{

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.