Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Water Resources Department

Satara, Maharashtra

 • Opening Date

  05 Mar 2019

 • Closing Date

  16 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 15,69,947

 • EMD

  ₹ 15,700

Summary

Repair Of Various Minor Gate Total 32 Nos Gates Ie 0poi45 Mult 0poi45 Mtr26 Nos 0poi6 Mult 0poi6 Mtr 5 Nos 1poi0 Mult 1poi0 1 No Of Dhom Balkawadi Right Canal Km 4 To 20 Mfg Skin Plate Screw Stem Hoist Along With Its Mfg Fabrication Painting

Documents

PRICE Rs. 2000/- + Rs. 360/- GST. PER SET OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CHIEF GATE ERECTION DIVISIONAL UNIT NO - 03, ISLAMPUR For Authorised Use Only REPAIRS OF VARIOUS MINOR GATE TOTAL 32 NOS. GATES I. E. 0.45 X 0.45 MTR. - 26 NOS., 0.6 X 0.6 MTR. - 05 NOS., 1.0 X 1.0 - 01 NO. OF DHOMBALKAWADI RIGHT CANAL KM 04 TO 20. MANUFACTURING SKIN PLATE, SCREW STEM HOIST ALONG WITH ITS MANUFACTURING, FABRICATION, PAINTING, ERECTION, TRANSPORTATION ETC. GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT MECHANICAL CIRCLE, KOLHAPUR E - TENDER NOTICE NO. 22/02 For 2018 - 2019.(Second Call) B - 1 Tender ESTIMATED AMOUNT - 15,69,947/- TENDER PAPERS Date : Price : Rs. 2000.00 + Rs. 360.00 GST Per Set. DIVISIONAL ACCOUNTS OFFICER GR - I Chief Gate Erection Divisional Unit No. 3. Islampur. GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT MECHANICAL CIRCLE, KOLHAPUR E - TENDER NOTICE NO. 22/02 For 2018 - 2019.(Second Call) B - 1 Tender Estimated Amount - 15,69,947/- Issued to .................................................................................................................................................. Dr. No. ................................ Dated ........./.........../2019. NAME OF WORK: - Repairs Of Various Minor Gate Total 32 Nos. Gates i. e. 0.45 X 0.45 Mtr. - 26 Nos., 0.6 X 0.6 Mtr. - 05 Nos., 1.0 X 1.0 - 01 No. Of Dhombalkawadi Right Canal KM 04 To 20. Manufacturing Skin Plate, Screw Stem Hoist Along With Its Manufacturing, Fabrication, Painting, Erection, Transportation etc. Sr. No Brief Description of Contents Pages From To 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. SECTION - 01 Brief Tender Notice (Marathi) SECTION - 02 Details Of Contractor SECTION - 03 Detailed Tender Notice To Contractor E- Tendering Procedure Affidavit Format SECTION - 04 Statement No - I To IV Model Form Of Bank Gaurentee Bond SECTION - 05 General Conditions SECTION - 06 Special Condition Of Contract SECTION - 07 B - 1 Agreement Form. SECTION - 08 Schedule 'A' Material To Be Supplied By The Department. Conditions of Shedule 'A'. SECTION - 09 Schedule 'B'. SECTION - 10 Decleration Of The Contractor SECTION - 11 Additional Conditions SECTION - 12 Drawings 1 3 6 9 15-A 16 20 21 32 36 64 66 68 69 70 2-A 5 8 14 15-A 19 20 31 35 63 65 67 68 69 73 INDEX ATTACHED SECTION - 1 1 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ +xÉÖ Gò¨ÉÉÆEò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®úÉ/¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É ̄ û{ɪÉä ºÉÖ®úIÉÉ ̀ äö́ É ®úCEò¨É ̄ û{ɪÉä <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ(¯û) 2000.00 + 360.00 GST +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ xÉÉ {É®úiÉÉ´ÉÉ <Ç - ÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ́ Éä³ýÉ{ÉjÉEò 1) 2) 3) 4) 5) <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùºiÉBä́ ÉVÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ |ÉÉ®Æú¦É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùºiÉBä́ ÉVÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ ºÉ¨ÉÉ{iÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉSÉÒ ºÉȪ û´ÉÉiÉ ÊnùxÉÉÆEò <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉSÉÒ +ÆiÉÒ¨É ÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³ý <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ iÉÉÆÊjÉEò näùEòÉ®ú =PÉb÷hªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉ, ÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³ý Ênù. 05/03/2019 ºÉEòɳýÒ 10.00 {ÉɺÉÚxÉ Ênù. 14/03/2019 nÖù{ÉÉ®úÒ 16.00 ́ ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ Ênù. 05/03/2019 ºÉEòɳýÒ 10.30 {ÉɺÉÚxÉ Ênù. 14/03/2019 nÖù{ÉÉ®úÒ 16.00 ́ ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨ÉÖJªÉ uùÉ®ú =¦ÉÉ®úhÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ {ÉlÉEò Gò-3, <º±ÉɨÉ{ÉÚ®ú ªÉÉSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ Ênù. 16/03/2019 ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 16.01 xÉÆiÉ®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É(¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ) EÞò{ɪÉÉ ̈ ÉÉMÉä {ɽþÉ....... IMPORTANT: - (All the payment towards EMD and cost of Tender forms will be done online only.Generally RTGS/NFT requires time to update , henceBidder should complete activity at the earliest) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ̈ ÉÖJªÉ uùÉ®ú =¦ÉÉ®úhÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ {ÉlÉEò Gò-3, ́ ÉÉPÉ´ÉÉb÷Ò, {Éä̀ ö ́ ɺÉɽþiÉ, <º±ÉɨÉ{ÉÚ®ú E Mail- cgeuno3@gmail.comþ ½äþ JÉɱÉÒ±É |ÉEòÉ®úSªÉÉ uùÉ®ú ÊxĘ́ÉiÉÒ, =¦ÉÉ®úhÉÒ, nÖù̄ ûºiÉÒ EòɨÉÉSÉÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖ¦É´É +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ ¤ÉÒ-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ) ¨ÉÉMÉ´ÉÒiÉ +ɽäþ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆE 22 ºÉxÉ 2018-2019 EòÊ®úiÉÉ(+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ)(ÊuùiÉÒªÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ) ªÉÉÆÊjÉEòÒ ¨ÉÆb÷

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.