Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

काययकारी अभभयंता, कोल्हापरू पाटबंधारे भिभाग (उत्तर), कोल्हापरू सिंचन भिन, ताराबाई पाकय , कोल्हापरू-416 003 दरूध्िनी क्रमांक (0231) 2654736, फॅक्ं क्रमांक (0231) 2654735, ई-मेल eekidkop@gmail.com जा.क्र. कोपाभि(उ)/लेशा/ 430 /ंन 2019 भद. 17 / 01 /2019 प्रभत, मा.भजल्हा माभहती अभधकारी, जिल्हा माहीती कार्यालर्य, मध्र्यवती प्रशासकीर्य इमारत, कसबा बावडा रोड, कोल्हापरू विषय भनभिदा ंचुना प्रभंध्द करणे बाबत. ई-भनभिदा ंचुना क्र. 11 ंन 2018-19 ही वतृ्तपत्रामध्रे्य प्रजसध्द करणेसाठी सोबत पाठजवणेत रे्यत आहे. तरी सदर जनजवदा सचुना शासनाच्र्या प्रचजलत जनर्यमानसुार प्रजसध्दीस देण्र्यात र्यावी ही जवनंती. 1) कार्यालर्याचे नांव, पत्ता व दरूध्वनी क्रमांक कार्ययकारी अजिरं्यता कोल्हापरू पाटबंधारे जविाग (उत्तर), कोल्हापरू सिसचन िवन, ताराबाई पाकय , कोल्हापरू-416 003 दरूध्वनी क्र. 0231-2654736 2) िाजहरात प्रजसध्द करणेची तारीख जद. 28/01/2019 रोिी सिकवा त्र्यापवूी 3) प्रजसध्दी कोणत्र्या स्तरावर आवश्र्यक 1) जिल्हा स्तर – 1 दैजनक सिकिा प्रचभलत भनयमानुं ार 4) कोणत्र्या जिल्हर्यात काम करावर्याचे आहे ? कोल्हापरू जिल्हा 5) जनजवदा सचुना जकती वेळा प्रजसध्द करावर्याची आहे ? एकच वेळ व जकमान िागेमध्रे्य 6) िाजहरात देर्यके कोणाकडे पाठवावर्याची आहेत ? कार्ययकारी अजिरं्यता कोल्हापरू पाटबंधारे जविाग (उत्तर), कोल्हापरू सिसचन िवन, ताराबाई पाकय , कोल्हापरू-416 003 सोबत :- ई-जनजवदा सचुना क्र. 11 सन 2018-19 (4 प्रतीत) कार्ययकारी अजिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे जविाग (उत्तर), कोल्हापरू. प्रत :- 1) मा. अधीक्षक अजिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापरू र्यांना सादर. 2) नोटीस बोडय (जनजवदा सचुनेसह) महाराष्ट्र शांन - जलंंपदा भिभाग महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे भिकां महामंडळ, पणेु कोल्हापरू पाटबंधारे भिभाग (उत्तर), कोल्हापरू Parent Portal :- http://mahatenders.gov.in भनभिदा ंचुना क्र. 11 ंन 2018-19 कार्ययकारी अजिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे जविाग (उत्तर), कोल्हापरू हे खालील कामाकरीता सावयिजनक बांधकाम जविाग, महाराष्ट्र शासनू द्वारा र्योग्र्य त्र्या वगामध्रे्य नंदणीकृत कंत्राटदारांकडून ऑनलाईन जनजवदा मागजवत आहेत. सदर कामाचे कोरे जनजवदा संच भद 28/01/2019 ते भद. 11/02/2019 र्या कालावधीमध्रे्य संकेतस्थळावर जवक्रीकरीता उपलब्ध आहेत. सजवस्तर जनजवदा कार्ययक्रम व अन्र्य माहीती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अ.क्र कामाचे नांि भनभिदेची अंदाभजत सिकमत बयाणा रक्कम कामाचा कालािधी कोरे भनभिदा ंंच सिकमत (रु.) कंत्राटदाराचा नंदणीचा िगय 1 पंबरे, पडसाळी, नांदारी, रे्यथील ल .पा .तलावांच्र्या जनत्र्याच्र्या देखिाल दरुुस्तीची कामे करणे. 491169 5000 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ सा. बां. जविागाकडे नंदणीकृत कंत्राटदार वगय -8 व त्र्यावरील 2 कडवी प्रकल्पांतगयत को.प. बंधारा रे्यलरू च्र्या प्रस्तंिाची अत्र्यावश्र्यक दरुुस्ती 705917 7100 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ सा. बां. जविागाकडे नंदणीकृत कंत्राटदार वगय -7 व त्र्यावरील 3 कंुिोि शाखा कार्यालर्य दरुुस्ती करणे. 634750 6400 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ सा. बां. जविागाकडे नंदणीकृत कंत्राटदार वगय -7 व त्र्यावरील 4 दे व द ुकंुिी मध्र्यम प्रकल्प ता. गगनबावडा, जि. कोल्हापरू 707949 7100 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/- सा.बां.जविागाकडे नंदणीकृत सजुशजक्षत बेरोिगार अजिरं्यता (कोल्हापरू जिल्यामधील) 5 दे व द ुकासारी मध्र्यम प्रकल्प ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापरू 707640 7100 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/- सा.बां.जविागाकडे नंदणीकृत सजुशजक्षत बेरोिगार अजिरं्यता (कोल्हापरू जिल्यामधील) 6 दे व द ुकडवी मध्र्यम प्रकल्प ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापरू 707654 7100 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/- सा.बां.जविागाकडे नंदणीकृत सजुशजक्षत बेरोिगार अजिरं्यता (कोल्हापरू जिल्यामधील) 7 दे व द ुतुळशी मोठा प्रकल्प ता. राधानगरी, जि. कोल्हापरू 707704 7100 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/- सा.बां.जविागाकडे नंदणीकृत सजुशजक्षत बेरोिगार अजिरं्यता (कोल्हापरू जिल्यामधील) ऑनलाईन जनजवदा प्रजक्ररे्यमध्रे्य िाग घेणेकरीता कंत्राटदारांनी जडिीटल जसग्नेचर सटीजिकेट संबंजधत सक्षम प्राजधका-र्यांकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्र्यक आहे. जनजवदा प्रजक्ररे्यबाबत सवय माहीती उपरोक्त नमदु संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ऑनलाईन जनजवदा प्रजक्ररे्यबाबत कोणत्र्याही स्पष्ट्टीकरणाकरीता दरूध्वनी क्र. 180030702232 वर संपकय साधावा.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.