Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Water Resources Department

Solapur, Maharashtra

 • Opening Date

  12 Oct 2018

 • Closing Date

  05 Nov 2018

 • Tender Amount

  ₹ 88,78,400

 • EMD

  ₹ 89,000

Summary

Construction Of Burial Shed Bore Well Approach Road To Burial Shed, Grampanchyat Office Toilet Flag Hoisting Pole Compound Wall To Primary School Building Cement Concrete Gutter Internal Wbm Road At Goyegaon Tal Karmala Dist Solapur

E:\TENDER\Tender Notice\2018-19\Tender Notice No10 Punarvasan\NIT.doc ¨É½þÉ®úɹ]Åõ EÞò¹hÉÉ JÉÉä®äú Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý, {ÉÖhÉä – 11 (¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ +ÆÊMÉEÞòiÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉ) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, =VÉxÉÒ EòɱɴÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ Gò¨ÉÉÆEò 8, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ËºÉSÉxÉ ¦É´ÉxÉ, MÉȪ ûxÉÉxÉEò SÉÉèEòú, C±É¤É EÄò]õÒxÉ Vɴɳý, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò - 0217-2732853 <Ç-¨Éä±É – execenggdnno8@dataone.in / eeucd8_solapr@wrd.maharashtra.gov.in -<Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 10 ºÉxÉ 2018-19 (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, =VÉxÉÒ EòɱɴÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.8, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú,(nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 0217-2732853 ) ½äþ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÖ÷xÉ ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ªÉälÉÒ±É 1 EòɨÉɺÉÉ`öÒ ¤É-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉä½þ®ú¤ÉÆnù ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉʴɱÉä +ɽäþiÉ.ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù {ÉjÉä ´É®úÒ±É ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +.Gò. 1 iÉä 4 ºÉÉ`öÒ ÊnùxÉÉÆEò 10/10/2018 iÉä 05/11/2018 ={ɱɤvÉ +ɽäþ. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É ¯û.±ÉIÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É `äöEäònùÉ®úÉSÉÒ +½ÇþiÉÉ EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ 1 =VÉxÉÒ |ÉEò±{ÉiÉÆMÉÇiÉ Eò®ú¨ÉɳýÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É {ÉÖxÉ´ÉÇʺÉiÉ MÉÉ´É`öÉhÉ MÉÉäªÉäMÉÉǼ É ªÉälÉä º¨É¶ÉÉxɦÉÖ̈ ÉÒ ¶Éäb÷,Ë´ÉvÉxÉ Ê´Éʽþ®ú, º¨É¶ÉÉxɦÉÖ̈ ÉÒ {ÉÉä½þÉäSÉ ®úºiÉÉ, OÉɨÉ{ÉƪÉÉSÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ , ZÉåb÷É Eò^õÉ ´É ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ , |ÉÉlɨÉÒEò ¶ÉɳäýºÉ ºÉÆ®úIÉhÉ Ë¦ÉiÉ, ʺɨÉå]õ EòÉìGòÒ]õ MÉ]õÉ®ú , +ÆiÉMÉÇiÉ JÉb÷Ò Eò®úhÉÉSÉä ®úºiÉä ªÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉä 88.78 5000/- 0.89 4 + ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 12 ¨ÉʽþxÉä 2 =VÉxÉÒ |ÉEò±{ÉiÉÆMÉÇiÉ Eò®ú¨ÉɳýÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É {ÉÖxÉ´ÉÇʺÉiÉ MÉÉ´É`öÉhÉ {ÉÉ®äú´ÉÉb÷Ò ªÉälÉä º¨É¶ÉÉxɦÉÖ̈ ÉÒ ¶Éäb÷,Ë´ÉvÉxÉ Ê´Éʽþ®ú, º¨É¶ÉÉxɦÉÖ̈ ÉÒ {ÉÉä½þÉäSÉ ®úºiÉÉ, OÉɨÉ{ÉƪÉÉSÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ , ZÉåb÷É Eò^õÉ ´É ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ , ʺɨÉå]õ EòÉìGòÒ]õ MÉ]õÉ®ú ªÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉä 45.58 2000/- 0.46 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 12 ¨ÉʽþxÉä 3 =VÉxÉÒ |ÉEò±{ÉiÉÆMÉÇiÉ Eò®ú¨ÉɳýÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É {ÉÖxÉ´ÉÇʺÉiÉ MÉÉ´É`öÉhÉ EäòkÉÖ®ú xÉÆ 1 ªÉälÉä º¨É¶ÉÉxɦÉÖ¨ÉÒ ¶Éäb÷,Ë´ÉvÉxÉ Ê´Éʽþ®ú, º¨É¶ÉÉxɦÉÖ̈ ÉÒ {ÉÉä½þÉäSÉ ®úºiÉÉ, OÉɨÉ{ÉƪÉÉSÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ , ZÉåb÷É Eò^õÉ ´É ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ , ʺɨÉå]õ EòÉìGòÒ]õ MÉ]õÉ®ú , ¤ÉºÉ lÉÉƤÉÉ , +ÆiÉMÉÇiÉ JÉb÷Ò Eò®úhÉÉSÉä ®úºiÉä ªÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉä 84.59 5000/- 0.85 4 + ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 12 ¨ÉʽþxÉä 4 =VÉxÉÒ |ÉEò±{ÉiÉÆMÉÇiÉ Eò®ú¨ÉɳýÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É {ÉÖxÉ´ÉÇʺÉiÉ MÉÉ´É`öÉhÉ Eò´ÉÒ]õMÉÉ´É ªÉälÉä º¨É¶ÉÉxɦÉÖ̈ ÉÒ {ÉÉä½þÉäSÉ ®úºiÉÉ, +ÆiÉMÉÇiÉ JÉb÷Ò Eò®úhÉÉSÉä ®úºiÉä ªÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉä 51.01 5000/- 0.51 4 + ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 12 ¨ÉʽþxÉä 1. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉƤÉÆvÉÒ EòɽþÒ +ÊiÉÊ®úCiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ´É®úÒ±É ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú iɺÉäSÉ ºÉƤÉvÉÒiÉ ½äþ±{Ébä÷ºEò 24 7 ]õÉä±É £òÒ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 1800-30702232 ªÉÉÆSÉä¶ÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉä¤ÉɤÉiÉSÉÒ ºÉʴɺiÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É <iÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. Main Portal : http://mahatenders.gov.in MKVDC Portal : http://mkvdc.mahatenders.gov.in ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉä̈ ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ EòɨÉÉSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Main Portal : http://mahatenders.gov.in ªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äúSÉ ºÉÉnù®ú Eò®úɴɪÉÉSÉä +ɽäþiÉ. EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, =VÉxÉÒ EòɱɴÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.8 ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú E:\TENDER\Tender Notice\2018-19\Tender Notice No10 Punarvasan\NIT.doc e -Tender Notice No. 10 for 2018-19 Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune -11 (Govt. of Maharashtra Undertaking) Main Portal : http://maharashtra.etenders.in MKVDC Portal : http://mkvdc.maharashtra.etenders.in On Line electronic bids in B-1 Form below mentioned work are invited by Executive Engineer Ujjani Canal Division No 8, Solapur on behalf of Maharashtra Krishna Valley Development Corporation from Registered contractor form any central of state Government organization. Tender Documents are available for on line bid preparation & Submission on above website from 10/10/2018 to 05/11/2018

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.