Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Water Resources Department

Ratnagiri, Maharashtra

 • Opening Date

  04 Sep 2019

 • Closing Date

  13 Sep 2019

 • Tender Amount

  ₹ 39,71,636

 • EMD

  ₹ 39,716

Reminder

Follow

Download
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractor, Project Financier?
We will help you to find the right match for FREE.
Summary

Providing Services Of The Heavy-duty Operators (hdo) For Operation Of Heavy Earth Moving Machines At Various Earth Work Sites

Don't have sufficient eligibility, BG funds or resources?
We will help you to find the right match for FREE.
BOQ Items

No BOQs Available

For Authorized use only Dy.Engr. 1 DTP 2019-20 FOR OFFICE USE ONLY B1 TENDER No. 4 FOR THE YEAR 20197- 2020 Technically Sanction Order No. issued by Letter No. & DateD R) umbai Gate for 2018-19 S.E.Mech Circle, Kolhapur no.1630/ 20/06/2019 DSR / CSR/ Budgetary Offer Reference Chief Engg office mech nashik letter no.3594 dt.20/12/18finance dept. letter no-1209 dt. 22/04/2019 minimum wages act 1948.& WRD common Schedule rate. Prapansuchi Sanction No & Date & Sr. No. ED Office Letter No. dt. Amount of work in Prapansuchi 4672512/-(With G.S.T) Estimated Amount Rs. 3971636/- Without G.S.T) Head and Sub head 053 Major Work Tendered Amount Rs. 39,71636/- Without G.S.T) ºÉiªÉ¨Éä´É VɪÉiÉä GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT MECHANICAL CIRCLE, KOLHAPUR TENDER DOCUMENTS Name of work: - Providing services of the heavy-duty operators (HDO) for operation of heavy earth moving machines at various earth work sites VOLUME- I,II,III FORM B -1 EXECUTIVE ENGINEER MECHNICAL DIVISION, (K.R) ALORE. For Authorized use only Dy.Engr. 2 INDEX Name of Work Providing services of the heavy-duty operators (HDO) for operation of heavy earth moving machines at various earth work sites. PAGE NO. SR. NO. DESCRIPTION FROM TO 1 2 3 4 1. Index 2 2 2. Tender Notice 3 7 3. Detail Tender Notice 8 10 4. General Rules and Direction for Tender 11 31 5. Form B-1 : Memorandum 32 41 6. Schedule - A 42 46 7 Schedule - B 47 49 8. Appendix A to H, Proforma & Format I to IV 50 66 9. Condition of contract 67 90 10. Special Conditions of Contract 91 119 11. Annexure 120 124 For Authorized use only Dy.Engr. 3 VOLUME - I (1) PRESS TENDER NOTICE For Authorized use only Dy.Engr. 4 <Ç - ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ VÉÉʽþ®úúÉiÉ <Ç - ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò. 03 ºÉxÉ 2019-2020 ʴɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉ´É- EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ªÉÉÆÊjÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ (EòÉä.|É.), +±ÉÉä®ä <Ç - ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhÉÉ®úÒ ºÉÚSÉxÉÉ - <Ç - ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò. 03 ºÉxÉ 2019-2020 EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É- |ÉEò±{É ¨ÉÉiÉÒEòɨÉÉ´É®úÒ±É +´ÉVÉb÷ ´ÉɽþxÉÉÆSªÉÉ {ÉÊ®úSɱÉxÉɺÉÉ`öÒ VÉb÷ªÉÆjÉ SÉɱÉEò {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä¤ÉɤÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÒ ®úCEò¨É - °ü{ɪÉä 39,71,636/- ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ |ÉEòÉ®ú ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¶ÉÖ±Eò ¤É-1 ÊxÉÊ´ÉnùÉ, °ü{ɪÉä 2000/- `äöEäònùÉ®úúÉSÉÉ ´ÉMÉÇ- ºÉnù®ú EòɨÉɺÉÉ`öÒ EòɨÉÉSÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¦É´É +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ, iÉlÉÉÊ{É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉÉ®äú EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉäÆnùhÉÒEòÞiÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò xÉɽþÒ. ºÉÚSÉxÉÉ: 1. ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ/<SUÖôEò ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ {ÉjÉEò b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ http://mahatenders.gov.in ´É http://mahayantriki.org.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉSÉÉ ´ÉÉ{É® úEò®úÉú´ÉÉ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ EòɨÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É®úÒ±É ºÉÆEäòiÉ ºlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2. <SUÚôEò EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÉ EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É <Ç-]åõb÷®úÓMÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ¡òCiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ <Æ]õ®úxÉä]õ ¤ÉÄEòÓMÉ {Éä¨Éå]õ MÉä]õ-´Éä´nùÉ®äú Ê´ÉʽþiÉ ´Éä³äýiÉ VɨÉÉ Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ɽäþ. 3. <SUÖEò EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÒ EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç -]åõb÷®úÓMÉ +ÆiÉMÉÇiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉSÉ Ê´ÉEòiÉ PªÉɴɪÉÉSªÉÉ +ɽäþiÉ. 4. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.