Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

काययकारी अभभयंता, कोल्हापरू पाटबंधारे भिभाग (उत्तर), कोल्हापरू सिंचन भिन, ताराबाई पाकय , कोल्हापरू-416 003 दरूध्िनी क्रमांक (0231) 2654736, फॅक्ं क्रमांक (0231) 2654735, ई-मेल eekidkop@gmail.com जा.क्र. कोपाभि(उ)/लेशा/ 428 /ंन 2019 भद. 17/ 01/2019 प्रभत, मा.भजल्हा माभहती अभधकारी, सांगली माहीती कार्यालर्य, सांगली विषय भनभिदा ंचुना प्रभंध्द करणे बाबत. ई-भनभिदा ंचुना क्र. 09 ंन 2018-19 ही वतृ्तपत्रामध्रे्य प्रससध्द करणेसाठी सोबत पाठसवणेत रे्यत आहे. तरी सदर सनसवदा सचुना शासनाच्र्या प्रचसलत सनर्यमानसुार प्रससध्दीस देण्र्यात र्यावी ही सवनंती. 1) कार्यालर्याचे नांव, पत्ता व दरूध्वनी क्रमांक कार्ययकारी असिरं्यता कोल्हापरू पाटबंधारे सविाग (उत्तर), कोल्हापरू सिसचन िवन, ताराबाई पाकय , कोल्हापरू-416 003 दरूध्वनी क्र. 0231-2654736 2) जासहरात प्रससध्द करणेची तारीख सद. 28/01/2019 रोजी सिकवा त्र्यापवूी 3) प्रससध्दी कोणत्र्या स्तरावर आवश्र्यक 1)सजल्हा स्तर – 1 दैसनक सिकिा प्रचभलत भनयमानुं ार 4) कोणत्र्या सजल्हर्यात काम करावर्याचे आहे ? सांगली सजल्हा 5) सनसवदा सचुना सकती वेळा प्रससध्द करावर्याची आहे ? एकच वेळ व सकमान जागेमध्रे्य 6) जासहरात देर्यके कोणाकडे पाठवावर्याची आहेत ? कार्ययकारी असिरं्यता कोल्हापरू पाटबंधारे सविाग (उत्तर), कोल्हापरू सिसचन िवन, ताराबाई पाकय , कोल्हापरू-416 003 सोबत :- ई-सनसवदा सचुना क्र. 09 सन 2018-19 (4 प्रतीत) कार्ययकारी असिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे सविाग (उत्तर), कोल्हापरू. प्रत :- 1) मा. अधीक्षक असिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापरू र्यांना सादर. 2) नोटीस बोडय (सनसवदा सचुनेसह) महाराष्ट्र शांन - जलंंपदा भिभाग महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे भिकां महामंडळ, पणेु कोल्हापरू पाटबंधारे भिभाग (उत्तर), कोल्हापरू Parent Portal :- http://mahatenders.gov.in भनभिदा ंचुना क्र. 09 ंन 2018-19 कार्ययकारी असिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे सविाग (उत्तर), कोल्हापरू हे खालील कामाकरीता सावयजसनक बांधकाम सविाग, महाराष्ट्र शासनू द्वारा र्योग्र्य त्र्या वगामध्रे्य नंदणीकृत कंत्राटदारांकडून ऑनलाईन सनसवदा मागसवत आहेत. सदर कामाचे कोरे सनसवदा संच भद 28/01/2019 ते भद. 11/02/2019 र्या कालावधीमध्रे्य संकेतस्थळावर सवक्रीकरीता उपलब्ध आहेत. ससवस्तर सनसवदा कार्ययक्रम व अन्र्य माहीती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अ.क्र. कामाचे नांि भनभिदेची अंदाभजत सिकमत बयाणा रक्कम कामाचा कालािधी कोरे भनभिदा ंंच सिकमत (रु.) कंत्राटदाराचा नंदणीचा िगय 1 िारणा धरणािर भनम्नस्तर सिंचन भिमोचक येथे गेटच्या दोन्ही बाजूं गळती प्रभतबंधक करणेंाठी ंंधानकाचे काम ि गनायसिटगचे काम करणे ता.सशराळा सज.सांगली 707823 7100 6 मभहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ - सा.बां.सविागाकडे नंदणीकृत ससुशसक्षत बेरोजगार असिरं्यता (सांगली सजल्यामधील) 2 िारणा धरणाच्या ंरफें डे्रन ि टो डे्रन दरुूस्ती ि ंी डी िक्ंय दरुूस्ती करणे तंेच रोडंाईट गटर काढणे इ.तत्ंम कामे करणे ता.सशराळा सज.सांगली 725469 7300 6 मभहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ - सा.बां.सविागाकडे नंदणीकृत ससुशसक्षत बेरोजगार असिरं्यता (सांगली सजल्यामधील) ऑनलाईन सनसवदा प्रसक्ररे्यमध्रे्य िाग घेणेकरीता कंत्राटदारांनी सडजीटल ससग्नेचर सटीसिकेट संबंसधत सक्षम प्रासधका-र्यांकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्र्यक आहे. सनसवदा प्रसक्ररे्यबाबत सवय माहीती उपरोक्त नमदु संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ऑनलाईन सनसवदा प्रसक्ररे्यबाबत कोणत्र्याही स्पष्ट्टीकरणाकरीता दरूध्वनी क्र. 180030702232 वर संपकय साधावा. कार्ययकारी असिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे सविाग (उत्तर), कोल्हापरू. GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION, PUNE Water Resources Department Kolhapur Irrigation Division (North), Kolhapur Parent Portal :- http://mahatenders.gov.in Detailed e-Tender Notice No. 09 FOR 2018-19 Online applications for B-1 Tender Document of below mentioned works are invited by Executive Engineer, Kolhapur Irrigation Division (North), Kolhapur from Contractors registered in appropriate class with Public Works Department of Govt. of Maharashtra. The tender documents are available on website

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.