Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

C:\Users\SID\Desktop\Notice 8\E tender Detailed Notice 8 2018-19l - Copy.doc ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ±ÉɦÉIÉäjÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ EòɪÉÉDZɪÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ,ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú MÉÖ°üxÉÉxÉEò SÉÉèEò, +Éì¡òҺɮú C±É¤É ºÉ¨ÉÉä®ú ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú-413003 nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò.(0217) 2740663 (EòɪÉÉDZɪÉ) ¡ìòCºÉ Gò.0217/2317190 <Ç-¨Éä±É Gò.eesid@ymail.com VÉÉGò/ºÉÉä{ÉÉÊ´É/±Éä¶ÉÉ/<Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ/ 471 /2019 ÊnùxÉÉÆEò 19/01/2019 |ÉÊiÉ, ¨ÉÉ. ÊVɱ½þÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ xÉÊ´ÉxÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ <¨ÉÉ®úiÉ ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ʴɹɪÉ: +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.8 ºÉxÉ 2018-19 |ÉʺÉvnùÒºÉÉ`öÒ näùhÉä ¤ÉɤÉiÉ... ¨É½þÉänùªÉ, ´É®úÒ±É Ê´É¹ÉªÉÉÆEòÒiÉ ÊxÉ´ÉÒnùÉ ºÉÖSÉxÉäSªÉÉ |ÉiÉÒ ªÉÉ {ÉjÉɺÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±ªÉÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ iªÉÉ JÉɱÉÒ±É ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ{ÉjÉÉiÉ BEòÉ ´Éä³äýºÉ |ÉʺÉvnùÒºÉÉ`öÒ näùhÉäºÉ ªÉÉ´ÉÒ. ´É®úÒ±É |ÉʺÉrùÒEò®úhÉÉSÉä näùªÉEäò |ÉnùÉxÉ Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉ´Éä nùÉäxÉ |ÉiÉÒiÉ näùªÉEäò {ÉÉ`öÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. ºÉ½þ{ÉjÉ : +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.8 ºÉxÉ 2018-19 -3 |ÉiÉÒiÉ (+É®ú.Eäò.VÉMÉiÉÉ{É ) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú {ÉÉ]õ¤ÉvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú |ÉiÉ ¨ÉÉ. ¨ÉÉ.¨ÉÖJªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ (Ê´É|É), VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ˺ÉSÉxÉ ¦É´ÉxÉ, {ÉÖhÉä-11 ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºiÉ´É ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. <Ç-¨Éä±É uùÉ®úÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.8 |ÉiÉ ¨ÉÉ. +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ ´É |ɶÉɺÉEò, ±ÉɦÉIÉäjÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºiÉ´É ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. ºÉÉä¤ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.8 ºÉxÉ 2018-19 . |ÉiÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¦ÉÒ¨ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2,ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú/ ¦ÉÒ¨ÉÉ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ, {ÉÆfø®ú{ÉÚ®ú/ =VÉxÉÒ vÉ®úhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¦ÉÒ¨ÉÉxÉMÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉºxÉä½þ +OÉäʹÉiÉ. ºÉÉä¤ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.10 ºÉxÉ 2018-19. |ÉiÉ ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ/+ÊvÉEòÉ®úÒ, ¦ÉÒ¨ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ={ÉʴɦÉÉMÉ Gò.8 EÖòbÖÇ÷´ÉÉb÷Ò ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ®ú́ ÉÉxÉÉ. ºÉÉä¤ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.8 ºÉxÉ 2018-19. |ÉiÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¡ò±ÉEò ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.8 ºÉxÉ 2018-19 1 EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉǼ É ... EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú {ÉÉ]õ¤ÉvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ,ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ® 2 ÊxÉ´ÉÒnùÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ... ÊnùxÉÉÆEò 28/01/2019 ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ 3 |ÉʺÉvnùÒ {ÉÉiɳýÒ ... BEò ‘Eò’, ‘¤É’ ´ÉMÉÇ nèùÊxÉEò ´É BEò ºÉÉ{iÉÉʽþEòÉiÉ |ÉʺÉrù Eò®úÉ´ÉÒ. 4 VÉɽþÒ®úÉiÉÒSÉÒ ¤ÉÒ±Éä EòÉä̀ äö {ÉÉ`ö´ÉɴɪÉÉSÉÒ iÉÉä {ÉkÉÉ ... EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú {ÉÉ]õ¤ÉvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ,ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú MÉÖ°üxÉÉxÉEò SÉÉèEò, +Éì¡òҺɮú C±É¤É ºÉ¨ÉÉä®ú ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú-413003 C:\Users\SID\Desktop\Notice 8\E tender Detailed Notice 8 2018-19l - Copy.doc ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ,ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú {ÉkÉÉ:- MÉÖ°üxÉÉxÉEò SÉÉèEò, +Éì¡òҺɮú C±É¤É ºÉ¨ÉÉä®ú ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú-413003 <Ç-¨Éä±É :- eesid@ymail.com nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò.(0217) 2740663 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.8 ºÉxÉ 2018-19 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ºÉäɱÉÉ{ÉÚ®ú {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨É½þÉ®ú¹]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ½äþ ºÉIÉ¨É EÆòjÉÉ]õnùÉ®úEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ ¤É-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ´nùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ¶ÉɺÉxÉÉSÉä ºÉÆEäòiɺlɳý http://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒiÉ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ºÉäɱÉÉ{ÉÚ®ú {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É ÊVɱ½þÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ (¯û.±ÉIÉ) 1      ,Air shaft ((घ ह) , - . / 0-  .0.25/500 6  ,789: ,7 ;6< . ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú 39.33 2 

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.