Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

कार्यकारी अभिरं्ता, जनाई भिरसाई उपसा ससचन (र्ां) भििाग , अहमदनगर. दरुघ्िनी /फॅक्स क्रमांक 0241-2325580 Email Address:- Jsilmech@gmail.com जा.क्र.जशियाांशि / लेखा / शनशिदा / / 2019 शद. / / 2019 प्रशि जिल्हा माजहती अजधकारी जिल्हा माजहती कायालय, सोलापरू भिषर्:- जाशिराि प्रशिध्दीि देणेबाबि ई- शनशिदा िचूना क्र. 22 िन 2018-2019 मिोदय, िोबि ई- शनशिदा िचूना क्र. 22 िन 2018-2019 च्या 5 प्रिी (मराठी ि इांग्रजी) िितमान पत्राि प्रशिध्ध्दिाठी पाठशिण्याि येि आिे. प्रशिध्दीिाठी लागणारी माशििी खालीलप्रमाणे. 1. कायालयाचे नाि कायतकारी अशभयांिा जनाई शिरिाई उपिा सिचन (याां) शिभाग, अिमदनगर 2. कामाचे नाि 1.सीना माढा उपसा ससचन योिना येथील पंपगहृामधील 1500 एच.पी. ( 1050 के.डब्ल)ू मोटारची जरवायडींग करणे. 2. सीना माढा उपसा ससचन योिना अंतगगत न्यटु्रल साईड FCMA Module प्रकारच्या सॉफ्ट स्टाटगरचे दरुुस्ती व उभारणी करणे. 3. कामाचे मलु्य रु. 1610500/- रु. 524800/- 2. जाशिरािीचे स्िरूप प्रचशलि िािन शनयमानिुार 3 जाशिराि प्रशिध्द कराियाची ची अांशिम िारीख शद.26/02/2019 रोजी सकिा त्यापिूी 4. शकिी ितृ्तपत्राि जाशिराि प्रशिध्द कराियाची िािकीय शनयमानिुार िदरिू शनशिदा िचुना जास्िीि जास्ि खप अिणाऱ्या िितमानपत्राि प्रशिध्द करािी. 5. जाशिराि शकिी िेळा ितृ्त पत्राि प्रशिध्द कराियाची आिे. एकच िेळा. 6. कोणत्या अशधका-याि ि कायालयाि देयक पाठिाियाचे (देयकािोबि ज्या ितृ्तपत्राि जाशिराि आलेली आिे त्याच्या िीन प्रिीि पणूत िितमानपत्र पाठिािे.) कायतकारी अशभयांिा जनाई शिरिाई उपिा सिचन (याां) शिभाग, अिमदनगर, सिचन भिन,दिुरा मजला,फकीरिाडा, नगर-औरांगाबादरोड,अिमदनगर 414001. िरी योग्य िितमानपत्राि जाशिराि प्रशिध्द करण्याि यािी िी शिनांिी....... िोबि:- ई-शनशिदा िचूना क्र. 22 प्रशिध्दीचा नमनुा मराठी ि इांग्रजी मध्ये 5 प्रिीि. कार्यकारी अभिरं्ता, (जनाई ʶɮúºÉÉ<Ç ={ɺÉÉ ËºÉSÉxÉ) र्ांभिकी ʴɦÉÉMÉ, +½þ̈ ÉnùxÉMÉ®ú ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò. 22 िन 2018-2019 कायतकारी अशभयांिा, जनाई शिरिाई उपिा सिचन (याां) शिभाग, अिमदनगर ( दरूध्िनी ि फॅक्ि क्रमाांक 0241 – 2325580, ई-मेल पत्ता : jslimech@gmail.com) जलिांपदा शिभाग , मिाराष्ट्र िािन िे िक्षम कां त्राटदाराांकडून खालील कामाकरीिा ब- 1 नमनु्याि ई- शनशिदा प्रणालीव्दारे (ऑनलाईन) शनशिदा मागशिि आिेि. ििेच शनशिदा िांकेिस्थळ http://mahatenders.gov.in येथनू डाऊनलोड करण्या ि यािीि . ििेच शनशिदा ध्स्िकारण्याचा अथिा नाकारण्याचा अशधकार कायतकारी अशभयांिा जनाई शिरिाई उपिा सिचन (याां) शिभाग, अिमदनगर याांनी राखनू ठेिला आिे. अट अिलेली शनशिदा ध्स्िकारली जाणार नािी. कामाचे नाि 1. सीना माढा उपसा ससचन योिना येथील पंपगहृामधील 1500 एच.पी. (1050 के.डब्ल)ू मोटारची जरवायडींग करणे. 2. सीना माढा उपसा ससचन योिना अंतगगत न्यटु्रल साईड FCMA Module प्रकारच्या सॉफ्ट स्टाटगरचे दरुुस्ती व उभारणी करणे. शजल्िा सोलापरू शनशिदेची अांदाशजि सकमि रुपये रु. 1610500 /- रु. 524800/- ई- शनशिदा उपलब्ध कालािधी शदनाांक 26/ 02/2019 िे शदनाांक 13 / 03 /2019 ई- शनशिदा उघडणे. शदनाांक 15 /03 / 2019 खालील िांकेिस्थळािर ई- शनशिदा बाबि िित माशििी उपलब्थ आिे. 1) http://wrd.maharashtra.gov.in (िदर शनशिदािचूनेमध्ये कािी बदल िोि अिल्याि िरील िेबिाईटिर कळशिण्याि येईल.) 2) कायतकारी अशभयांिा, जनाई शिरिाई उपिा सिचन (याां) शिभाग, अिमदनगर कायालयािील िचूना फलक कार्यकारी अभिरं्ता, (जनाई ʶɮúºÉÉ<Ç ={ɺÉÉ ËºÉSÉxÉ) र्ांभिकी ʴɦÉÉMÉ, +½þ̈ ÉnùxÉMÉ®ú Government Of Maharashtra W

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.