Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Water Resources Department

 • Tender Amount

  ₹ 9,09,287

 • EMD

  ₹ 9,100

 • Opening Date

  28 Jan 2019

 • Closing Date

  11 Feb 2019

Summary

External Repair And Painting Work Of Sinchan Bhavan Buildings In Irrigation Colony At Kuwarbav Ratnagiri Year 2019 20

ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ यत्नागगयी ऩाटफधंाये भडंऱ, कुलायफाल - यत्नागगयी यत्नागगयी ऩाटफधंाये वलबाग यत्नागगयी ई - ननवलदा ºÉÚSÉxÉÉ Gò. 30 ºÉxÉ 2०1८ - 201९ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ®úixÉÉÊMÉ®úÒ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ, ®úixÉÉÊMÉ®úÒ nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò.02352/228404 ½äþ JÉɱÉÒ nù¶ÉÇÊ´ÉhÉäiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ EòɨÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉÆMÉhÉEò <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ xÉÖºÉÉ®ú ¤É-1 xɨÉÖxªÉÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. यत्नागगयी जिल्हमातीर ऩात्र नोंदणीकृत भिूय सहकायी संस्थानीच http://www.mahatenders.gov..in ªÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlɳýɴɯûxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´ÉÒiÉ. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉÆ´É इसाया यक्कभ +ÆnùÉÊVÉiÉ ®úCEò¨É (¯û) 1 कुवारबाांव पाटबांधारे वसाहतीमधील ससचन भवन इमारतीची बाहेरील भागाची दरुुस्ती व रांगकाम करण्याचे काम …(सनः- 2019-2020) रु. 9100.00 रु. 909287.00 १) ननवलदा कागदऩत्रांचा तऩळीर http://www.mahatenders.gov..in मा सकेंतस्थऱालय ददनांक २८/०१/२०१९ ऩासनू उऩरब्ध आहे. २) ननवलदाकायांनी त्मांच्मा फोरी ऑनराईन/इरेक्रॉननक ऩध्दतीने सादय कयाव्मात. ३) ननवलदेत बाग घेण्मासाठी ननवलदाकायांनी लयीर सकेंतस्थऱालय ददरेल्मा भागगदळगक तत्त्लानसुाय प्रथभ डडिीटर ससग्नेचय,मझुय आमडी ल ऩासलडग प्राप्त करून घेणे आलश्मक आहे. ४) ऩत्रव्मलहायाकयीता सऩंकग व्मक्ती ल ऩत्ता :- कामगकायी असबमतंा, यत्नागगयी ऩाटफधंाये वलबाग कुलायफाल - यत्नागगयी वऩन - ४१५६३९ ईभेर eerids404@rediffmail.com ५) कोणतीही ककंला सलग ननवलदा पेटाऱण्माच ेककंला सलग ननवलदा प्रक्रीमा यदद कयण्माच ेअगधकाय भा. कामगकायी असबमतंा, यत्नागगयी ऩाटफधंाये वलबाग कुलायफाल - यत्नागगयी मांनी याखून ठेलरे आहेत. ६) को-मा ननवलदेची ककंभत ल इसाया यक्कभ ऑनराईन सादय कयाली. ७) फाकी सलग तऩळीर सवलस्तय ननवलदा सचूनेत ऩहालमास सभऱेर. ८) ननवलदा उघडण्माच्मा तायखेनसुाय कामगकायी असबमतंा, यत्नागगयी ऩाटफधंाये वलबाग कुलायफाल यत्नागगयी मांचे कामागरमात लयीर ननवलदा दद. १३/०२/२०१९ योिी सकाऱी ११.०० लािरेनतंय ळक्म झारेस ऑनराईन उघडणेत मेईर. कामगकायी असबमतंा यत्नागगयी ऩाटफधंाये वलबाग कुलायफाल - यत्नागगयी

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.