Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

काययकारी अभभयंता, कोल्हापरू पाटबंधारे भिभाग (उत्तर), कोल्हापरू सिंचन भिन, ताराबाई पाकय , कोल्हापरू-416 003 दरूध्िनी क्रमांक (0231) 2654736, फॅक्ं क्रमांक (0231) 2654735, ई-मेल eekidkop@gmail.com जा.क्र. कोपाभि(उ)/लेशा/ 429 /ंन 2019 भद. 17 / 01 /2019 प्रभत, मा.भजल्हा माभहती अभधकारी, जिल्हा माहीती कार्यालर्य, मध्र्यवती प्रशासकीर्य इमारत, कसबा बावडा रोड, कोल्हापरू विषय भनभिदा ंचुना प्रभंध्द करणे बाबत. ई-भनभिदा ंचुना क्र. 10 ंन 2018-19 ही वतृ्तपत्रामध्रे्य प्रजसध्द करणेसाठी सोबत पाठजवणेत रे्यत आहे. तरी सदर जनजवदा सचुना शासनाच्र्या प्रचजलत जनर्यमानसुार प्रजसध्दीस देण्र्यात र्यावी ही जवनंती. 1) कार्यालर्याचे नांव, पत्ता व दरूध्वनी क्रमांक कार्ययकारी अजिरं्यता कोल्हापरू पाटबंधारे जविाग (उत्तर), कोल्हापरू सिसचन िवन, ताराबाई पाकय , कोल्हापरू-416 003 दरूध्वनी क्र. 0231-2654736 2) िाजहरात प्रजसध्द करणेची तारीख जद. 28/01/2019 रोिी सिकवा त्र्यापवूी 3) प्रजसध्दी कोणत्र्या स्तरावर आवश्र्यक 1) जिल्हा स्तर – 1 दैजनक सिकिा प्रचभलत भनयमानुं ार 4) कोणत्र्या जिल्हर्यात काम करावर्याचे आहे ? कोल्हापरू जिल्हा 5) जनजवदा सचुना जकती वेळा प्रजसध्द करावर्याची आहे ? एकच वेळ व जकमान िागेमध्रे्य 6) िाजहरात देर्यके कोणाकडे पाठवावर्याची आहेत ? कार्ययकारी अजिरं्यता कोल्हापरू पाटबंधारे जविाग (उत्तर), कोल्हापरू सिसचन िवन, ताराबाई पाकय , कोल्हापरू-416 003 सोबत :- ई-जनजवदा सचुना क्र. 10 सन 2018-19 (4 प्रतीत) कार्ययकारी अजिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे जविाग (उत्तर), कोल्हापरू. प्रत :- 1) मा. अधीक्षक अजिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापरू र्यांना सादर. 2) नोटीस बोडय (जनजवदा सचुनेसह) महाराष्ट्र शांन - जलंंपदा भिभाग महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे भिकां महामंडळ, पणेु कोल्हापरू पाटबंधारे भिभाग (उत्तर), कोल्हापरू Parent Portal :- http://mahatenders.gov.in भनभिदा ंचुना क्र. 10 ंन 2018-19 कार्ययकारी अजिरं्यता, कोल्हापरू पाटबंधारे जविाग (उत्तर), कोल्हापरू हे खालील कामाकरीता सावयिजनक बांधकाम जविाग, महाराष्ट्र शासनू द्वारा र्योग्र्य त्र्या वगामध्रे्य नंदणीकृत कंत्राटदारांकडून ऑनलाईन जनजवदा मागजवत आहेत. सदर कामाचे कोरे जनजवदा संच भद 28/01/2019 ते भद. 11/02/2019 र्या कालावधीमध्रे्य संकेतस्थळावर जवक्रीकरीता उपलब्ध आहेत. सजवस्तर जनजवदा कार्ययक्रम व अन्र्य माहीती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अ.क्र. कामाचे नांि भनभिदेची अंदाभजत सिकमत बयाणा रक्कम कामाचा कालािधी कोरे भनभिदा ंंच सिकमत (रु.) कंत्राटदाराचा नंदणीचा िगय 1 पंचगंगा पाटबंधारे उपजविाग, कोल्हापरू अंतगयत शाखां बाह्य अजिकरणामार्य त काम करणे (.पाणीपट्टी वसलुी, िनरेटर ऑपरेटर,रेडीर्यल गेट ऑपरेटर ) 446334 4500 6 मभहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ सा. बां. जविागाकडे नंदणीकृत कंत्राटदार वगय -8 व त्र्यावरील 2 सिसचन िवन, कोल्हापरू रे्यथील मखु्र्य प्रवेशद्वारापासनु मंडळ कार्यालर्य इमारतीसमोरील व मध्र्यम प्रकल्प जविागाकडे िाणा -र्या बािचू्र्या रस्त्र्याचे डांबरीकरण करणे. 676889 7000 6 मभहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ सा. बां. जविागाकडे नंदणीकृत कंत्राटदार वगय - 7 व त्र्यावरील 3 मंडळ कार्यालर्यामध्रे्य केबीन करणे तसेच र्र्ननचर वकय करणे. 942396 9500 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ सा. बां. जविागाकडे नंदणीकृत कंत्राटदार वगय – आर्य 5 व त्र्यावरील 4 राधानगरी धरण माथा व जवश्रामगहृािवळील बागेतील जवद्यतुीकरण करणे. 689674 7000 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ सा. बां. (जवद्यतु) जविागाकडे नंदणीकृत कंत्राटदार वगय - ड व त्र्यावरील 5 अत्र्यावश्र्यक दरुुस्ती को.प.बंधारा बािारिोगांव , ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापरू 527178 5300 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ सा. बां. जविागाकडे नंदणीकृत कंत्राटदार वगय -7 व त्र्यावरील 6 अत्र्यावश्र्यक दरुुस्ती को.प.बंधारा सळेु, ता. पन्हाळा , जि. कोल्हापरू 428657 4500 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ सा. बां. जविागाकडे नंदणीकृत कंत्राटदार वगय -8 व त्र्यावरील 7 कंुिी मध्र्यम प्रकल्पाचा माजहतीपट तर्यार करणे 998960 10000 6 मजहने Rs. 2000/- + 12 % GST=2240/ अखील िारतीर्य मराठी जचत्रपट महामंडळाकडे नंदणीकृत जनर्नमती संस्था ऑनलाईन जनजवदा प्रजक्ररे्यमध्रे्य िाग घेणेकरीता कंत्राटदारांनी जडिीटल जसग्नेचर सटीजर्केट संबंजधत सक्षम प्राजधका- र्यांकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्र्यक आहे. जनजवदा प्रजक्ररे्यबाबत सवय माहीती उपरोक्त नमदु संकेतस्थळावर उपलब्

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.