Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Water Resources Department

Akola, Maharashtra

 • Opening Date

  05 Mar 2019

 • Closing Date

  19 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 21,43,795

 • EMD

  ₹ 21,440

Summary

Supplying And Erecting Internal Electrification To Civil Amenities In Rehabilated Village Jigaon (near Surya Hotel Nandura) Tq. Nandura Dist. Buldhana

FOR OFFICIAL USE ONLY GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT TENDER SPECIFICATION Tender FOR Supplying & Erecting Internal Electrification To Civil Amenities In Rehabilated Village Jigaon (Near Surya Hotel Nandura) Tq. Nandura Dist. Buldhana Tender ID No. SPECIFICATION NO. EE/VHELIDA/35/2018-19 OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER VIDARBHA HYDROELECTRIC AND LIFT IRRIGATION DIVISION AKOLA February -2019 Price Rs. 2240/- Contractor Page - 2 - Executive Engineer GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT TENDER SPECIFICATION Tender FOR Supplying & Erecting Internal Electrification To Civil Amenities In Rehabilated Village Jigaon (Near Surya Hotel Nandura) Tq. Nandura Dist. Buldhana SPECIFICATION NO. EE/VHELIDA/35/2018-19 Downloaded/Uploaded By M/s._________________________________________________ Contractor Page 3 Executive Engineer INDEX SR. NO. PARTICULARS PAGE NO. 1. PRESS NOTICE 4-6 2. DETAILED TENDER NOTICE 7-8 3. INSTRUCTION TO TENDERER 9-21 4. B-1 FROM 22-67 5. SCHEDULE A 68-69 6. SCHEDULE B 70-75 7. TECHNICAL SPECIFICATIONS 76-86 8 SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT 87-91 9 SCHEDULES/ STATEMENTS 92-100 Contractor Page 4 Executive Engineer <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]õÅ ¶ÉɺÉxÉ VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò. EòÉ.+./Ê´ÉVÉÊ´É´É=˺ÉÊ´É+/35/2018-2019 Main Portal : http://mahatenders.gov.in ¨É½þÉ®úɹ]õÅÉSªÉÉ ®úÉVªÉ{ÉɱÉÉÆSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, Ê´Énù¦ÉÇ VɱÉÊ´ÉtÖiÉ ´É ={ɺÉÉ ËºÉSÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, +EòÉä±ÉÉ, nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò (0724) 2457983, E-mail : vidarbhahydrodiva@gmail.com ½äþ ¨É½þÉ®úɹ]õÅÉiÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ {É®ú´ÉÉxÉÉvÉÉ®úEò Ê´ÉtÖiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ xɨÉÚnù Eäò±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä EòɨÉÉSªÉÉ ¤É-1 xɨÉÖxªÉÉiÉ iªÉÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ |ɺiÉÉ´É ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäiÉþ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉ ´É®úÒ±É ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú Ênù 05/03/2019 {ÉɺÉÚxÉ ={ɱɤvÉ ½þÉä´ÉÚ ¶ÉEòiÉÒ±É +.G ò. EòɨÉÉSÉä xÉÉÆ´É +ÆnùÉÊVÉiÉ ÊEò¨ÉÆiÉ <ºÉÉ®ú ®úCEò¨É EòɨÉÉSÉÉ +´ÉvÉÒ EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ (xÉÉ{É®úiÉÉ´ÉÉ) 1 ÊVÉMÉÉ´É |ÉEò±{É {ÉÖxɴɺÉÇxÉ MÉÉ´É`öÉhÉ ÊVÉMÉÉ´É (ºÉÚªÉÉÇ ½þÉì]äõ±É Vɴɳý xÉÉÆnÖù®úÉ) iÉÉ. xÉÉÆnÖ®úÉ ÊVÉ. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ xÉÉMÉ®úÒ ºÉÖÊ´ÉvÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉɳýÉ, ºÉ¨ÉÉVɨÉÆÊnù®ú, OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ, ¤ÉºÉlÉÉƤÉÉ, nù¡òxɦÉÚ¨ÉÒ ¨ÉvÉÒ±É +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 2143795/- 21440/- 2 महिना ¯û. 2240/- 1. कें द्र ऴासन, राज्य ऴासन ककिं ळा स्थाननक सिंस्था यािंनी आकारऱेऱे सळव कर, ऴुल्क (जी.एस,टी. ळगलून) यािंचा उद्धरत दरामध्ये समाळेऴ असाळा. निवळदाकारािी जी.एस.टी. ळगलूि दर उद्धरत कराळेत. स्ळीकृत ननवळदा ककमतीळर जी.एस.टी. देय रािीऱ. जी.एस.टी. ऴासिास ळेलोळेली भरण्याची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदाराची राहीऱ. कंत्राटदारािे जी.एस.टी. कंत्राटदारािे जी.एस.टी. भरर्ा केऱेबाबतची सळण आळश्यक मूल कागदपत्र,े पुराळे, पाळत्या सादर केल्यािंतर ळ त्याची आळश्यक खातरजमा या कायाणऱयािे केल्यािंतरच त्याची कंत्राटदारास परतफेड करण्यात येईऱ. 2. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ê´É¹ÉªÉEò ÊxÉÊ´ÉnùÉ b÷É>ðxÉ ±ÉÉäb Eò®úhÉä ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ,´É <iÉ®ú EòÉMÉnù{ÉjÉä ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä <iªÉÉnùÒ EòɪÉÇ´ÉɽþÒ lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ÊnùxÉÉÆEò ÊxɽþÉªÉ iÉ{ÉÊ¶É±É JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä +ɽäþ. ºÉʴɺiÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ https://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 3. ¨ÉÖJªÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉ ºÉÉnù®úÒEò®úhÉÉSÉÒ ÊnùxÉÉÆEò – 05/03/2019 (10.00 ´ÉÉVÉiÉÉ ) 4. ¨ÉÖJªÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉ Ê´ÉGòÒEòɱÉÉ´ÉvÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 05/03/2019 (11.00 ´ÉÉVÉiÉÉ ) iÉä 19/03/2019 (17.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ) 5. ¨ÉÖJªÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.