Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

कार्ाालर् ग्रामपंचार्त र्रमल हटेी ई—निनिदा सुचिा क्र -१(१ िेळ) सि २०१८/२०१९ ग्रामपंचायतयरमल हेटीता.आर्णी नि. यितमाळ येथे तांडा सुधार योििे अंतर्गत नसमेंट रस्ता तयार कररे्ण या कामाकररता सानहत्यपुरिठा बाबत दोि नलफाफा पद्धतीिे ई- निनिदा शासिाचे िर्ीकारिी पुरिठा धारका कडूि सानहत्य दरा बाबत निनिदा मार्निण्यात येत आहे. कामाची निनिदा ई—निनिदा पद्धतीिे सदर कराियाची आहे. निनिदेच्या अटी ि शती महाराष्ट्र शासिाचे www.mahaetendrs.gov.in या संकेत स्थळािर सनिस्तर नद.२७/०१/२०१९पासिू उपलब्ध आहे. अ.क्र सानहत्याचे िाि निनिदेत द्यािाचे प्रती ,पररमार्ण िुसार दर निनिदा प्रपत्रची नकमत कंत्राटदराचा िर्ग कलािधी अिामत िमा कराियाची रक्कम १ सिमेंट रस्ता तयार करणे. टक्केिारी ३००/- योग्य त्या िर्ागतील िािेिारी २०१९ ३०००/- ई—निनिदा पद्धतीचा तपशील- १ ई –निनिदा प्रनसद्धी नदिांक नद.२७/०१/२०१९ २ ई –निनिदा दस्ताऐिि डाउिलोड प्रारंभ नदिांक नद.२७/०१/२०१९ ३ दस्ताऐिि डाउिलोड डाउिलोड समाप्त नदिांक नद. ०१/०२/२०१९ ४ ई –निनिदा दाखल करण्याची सुरुिात नदिांक नद.२७/०१/२०१९ ५ ई –निनिदा दाखल करण्याचा अंनतम नदिांक नद. ०१/०२/२०१९ ६ ई –निनिदा प्रपत्र फी ,इसारा रक्कम दस्ताऐिि,डी.डी/इतर दस्तऐिि कार्दपते्र कायागलयात सदर कराियाचाअंनतम नदिांक ि िेळ नद. ०१/०२/२०१९ 5=०० िा ७ ऑिलाईि ई-निनिदा उघडण्याची (शक्यतो) नदिांक िेळ नद. ०२/०२/२०१९ सिग संबधीत नििरर्णपत्र, कामाचे निनिदेश शती ि अटी आदी नद.२७/०१/२०१९ पासिू महाराष्ट्र शासिाच्या www.mahaetendrs.gov.in या संकेत स्थळािर सनिस्तर पहाियास नमळतील ई निनिदेत अटींिा अधीि राहूि इच्छुक पुरिठा धारकांिी आपल्या निनिदा निनहत मुदतीत सादर कराव्यात सरपंच सनचि ग्रामपंचायत यरमल हेटी ग्रामपंचायत यरमल हेटी निनिदेच्या शर्ती ि अटी—१) िरील प्रमाणे सानित्य पुरिठा बाबर्त निनिदा प्रनिया संघिकािर ई-निनिदा प्रनिये द्वारे ऑिलाईि करण्यार्त येईल. र्तसेच अटी ि शर्ती मिाराष्ट्र शासिाच्या www.mahaetendrs.gov.in या संकेर्त स्थळािर सनिस्र्तर ई निनिदा सुचिा पिाियास नमळेल. 1) निनिदा फी , ऑिलाईि पेमेंट घेण्यार्त येईल.टेंडर फी ३००/-. टेंडर इ.म.डी. ३०००/- र्तसेच प्रमाणपत्र िोंदणी VAT/TIN ,पिॅकाडड ि इिकम टॅक्स सनटडफीकेट ि इर्तर दस्र्तच्या साक्षनकर्त प्रर्ती. नििीदा नलफाफा ि. मध्ये ---फक्त नििीदा दरपत्रके सादर करािेर्त. 2) निनिदा स्िीकृर्ती िोर्ताच कमी दरािे घेर्तलेली नििीदेर्तील रक्कम पचंायर्तीर्त र्तात्काळ जमा करािी लागेल. 3) कोणरे्तिी कारण ि देर्ता एक नकंिा सिड नििीदा मंजूर अथिा िामंजूर / नििीदा रद्द करण्याचे नकंिा स्िीकारण्याचे अनिकार ग्रामपंचायर्तीिे राखिु ठेिले आिेर्त. 4) िोंदणीकृर्त कंत्राटिारकांिे अनिकृर्त.डी.एसी.प्राप्त करूि मिाराष्ट्र शासिाच्या mahatendars.gov.in. या संकेर्तस्थळािर उपलब्ि रािर्तील. 5) या ई-निनिदेची सिड कायडिािी ि शुध्दीपत्रके मिाराष्ट्र शासिाच्या mahatendars.gov.in. या संकेर्तस्थळािर उपलब्ि रािर्तील. 6) बाजार दरार्तील र्तफािर्तीिुसार िाढीि दर अिुजे्ञय रािणार िािी. 7) जीएसटी भणडयांची जबाबदारी कंत्राटदारांची रानिल. भरणा करूि पािर्ती सादर केल्यास रक्कम कंत्राटदारास देय रानिल. 8) निनिदेर्त दशडनिलेले काम ग्रा.प.कामाचे स्थळी करािे लागेल ि त्याचा अनर्तरीक्त भार/ भांडा नमळणार िािी. 9) कोणत्यािी प्रकारचे अग्रीम नमळणार िािी. 10) कंत्राटदाराचे कराियाचे काम उत्तम दजाडचे असणे आिश्यक रानिल.सानित्याची रााँयल्टी , िॅट ि इर्तर सिड कर भरण्याची जबाबदारी कंत्राटिाराची रानिल.त्यािुसारच सानित्य दर िमूद करािेर्त. 11)सानित्याचे मोजमाप मुल्यांकि,पुणडत्िाचे प्रमाणपत्र प्राप्त िोिूि ग्रामपचंायर्तीला उपलब्ि नििीिुसार शासनकय नियमािुसार आिश्यक कपार्त करण्यार्त येिूि ग्रामपचंायर्त कडूि देयके अदा करण्यार्त येर्तील. 12) उपरोक्त निदेशीर्त अटी,शर्तीला अनिि असल्या बाबर्तचे करारपत्र 100/- रु.चे. स्टॅप पेपरिर पुरिठा िारकास नलिुि द्यािे लागेल. 13) कंत्राटिार िा जीएसटी िारक असािा. 14) टेंडर फी ि अिामर्त रक्कम आिलाईि पद्धर्तीिे बाँकेर्त भरणा केल्यािंर्तर पचंायर्तीची सामान्य पािर्ती टेंडर उघडर्तािा ि मुळ दस्र्त पचंायर्तीर्त सादर करणे आिश्यक असे ि केल्यास कंत्राटिारकास अपात्र केले जाईल यांची िोंद घ्यािी. १५) कंत्राटिारक िा िोंदणीकृर्त निद्यरु्त ठेकेदार ि भारर्तीय निज नियम १९५६ मिील सुरक्षा निषयक काम करािे लागेल. १६) कामािर िापरण्यार्त येणारे सा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.