Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 . ग्रामपंचायत शिवे तालुका .खेड जिल्हा- पुणे ई-शिववदांतर्गत खुली शिववदा सचूिा बी-१ शिववदा सचूिा क्र.२०१८-२०१९ सरपंच ग्रामपंचायत शिवे तालुका खेड जिल्हा पुणे याचे कडून खालील कामाचे िावासमोर रखािा कं्र ६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पुणे जिल्हा पररषदेकडील योग्य त्या पात्र नोंदणीकृत कंत्राटदार फक्त ,पुणे जिल्हा पररषदेकडील फक्त जि.प.नोंदणीकृत सुशिक्षीत बेरोिगार अशियंता व पुणे जिल्हा पररषदेकडील फक्त जि.प . नोंदणीकृत मिूर संस्था व यांच्याकडून दोन शलफाफा पद्धतीने खालील कामांची ई-शनववदा मागववण्यात येत आहेत अ. क्र कामाच ेिाव टेंडर रक्कम इसारा रक्कम रु. टेंडर फी रक्कम रु. कंत्राटदार वर्ग १ मौिे शिवे येथील तुळवेवस्ती (वाकी तफे वाडा) रस्ता क कं्रीटीकरण करणे ता.खेड जि.पुण े ४,४३,०६२ ४४३०/- ५००/- सवव साधारण खलुा वगव १ ते ७ शनववदेच्या अटी व िती खालीलप्रमाणे : १.सदर संपूणव शनववदा प्रक्रक्रया ई-शनववदाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने संगनकीय आज्ञावलीत होईल .सदर शनववदेसंदिावतील शनववदा नोटीस प्रशसद्धी ,सूचना िुद्धीपत्रके इत्यादीची माक्रहती https://mahatenders.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 2 . २.वरील कामांचे शनववदा प्रपते्र https://mahatenders.gov.in/ या सकेंतस्थळावर उपलब्ध करून देनेत आली आहेत.सदर शनववदा प्रपते्र ,अटी,िती ई.सदर संकेतस्थळावरून क्रद 27/02/2019 रोिी सकाळी 09.०० वािलेपासून ते क्रद 05/03/2019 चे सायंकाळी 3.०० वािेपयतं अशधग्रक्रहत(Download) करता येईल. ३.वरील कामांच्या शनववदा https://mahatenders.gov.in/ या क्रद 27/02/2019 रोिी सकाळी ०९.०० वािलेपासून ते क्रद 05/03/2019 चे सायंकाळी ४.०० वािेपयतं ऑनलाईन पद्धतीने सादर करता येतील. ४. शनववदा फी व इसारा रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेची आहे त्याशिवाय सदर शनववदा धारकाची शनववदा वैध धरली िाणार नाही महाराष्ट्र िासि ववत्त ववभार् पररपत्रक १९ ऑर्स्ट २०१७ अन्वये शिववदाधारकांिी शिववदा देकार सादर करतािा दद १ िुल ै२०१७ ला लार् ू झालेल्या वस्त ूव सेवा कर कायदा (िीएसटी) व इतर सवग प्रचशलत करांचा ववचार करूि शिववदा देकार सादर करवयाच ेआहेत ५.सदर कामाच्या शनववदांबाबत खालील बाबी आवश्यक राहतील . (१) प्रत्येक कामाचे शनववदापत्र डाऊनलोड केल्याची फी रक्कम वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे online पध्दतीने RTGS. क्रकंवा NEFT ने िरावी (२) इसारा रकमेचा वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे online पध्दतीने RTGS. क्रकंवा NEFT ने िरावी .तसेच इसारा रक्कम िरणेस सूट असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत अपलोड करावी लागेल (३) कंत्राटदार नोंदणीपत्र (फोटोसहीत ) स्कॅन करून अपलोड करावे लागेल. (४) ववक्रहत नमुन्यातील प्रशतज्ञापत्र स्कॅन करून अपलोड करावे लागेल. (५) आयकर नोंदणी प्रमाणपत्र(PAN) अवश्यक आहे. 3 . (६) GST REGISTRATION CERTIFICATE स्कॅन करून अपलोड करावे लागेल (7) PTR (I) व PTE (II) REGISTRATION CERTIFICATE स्कॅन करून अपलोड करणे बधनंकारक राहील ८) INCOME TAX RETURN स्कॅन करून अपलोड करणे बधनंकारक राहील (७)शनववदा प्रपत्रातील सववस्तर शनववदा नोटीसमधील सवव अटी व िती कंत्राटदारावर बंधनकारक राहतील. (८) उपरोक्त कागदपते्र सादर करण्यास कोणतीही वाढीव मुदत अथवा सवलत क्रदली िाणार नाही 2 .व्यापारी शलफाफा:- १) ई शनववदे सोबत िोडलेल्या BOQ FILE मध्ये नाव दर नमूद करावा. २) शनववदातील कामाच्या बाबीचे दर हे GST वगळून आहेत शनववदाधारकास वाटाघाटी करून प्राप्त होणाऱ्या शसव्कृत शनववदाप्रमाणे केलेल्या कामाच्या रक्कमे वर GST ची रक्कम प्रचशलत दराने देयकासोबत स्वतत्रपणे अदा करण्यात येईल . ३) शनववदाधरकाचा देकार शनववदाधीन कामाच्या क्रकंमतीपेिा १०% पयवत कमी दाराच्या असेल तर ठेकेदारानी शनववदाधीन कामाच्या क्रकंमतीच्या १% एवढ्या रक्कमेचा ग्रामपंचायत शिवे ता.खेड जि.पुणे या नावाने काढलेला शनववदा प्रशसद्धीचे क्रदनांकनंतरच्या तारखेचा धनाकषव परफ मवन्स शसक्युररटी म्हणून शलफाफा क्र २ मध्ये स्कॅन करून अपलोड करावा. ४) शनववदा धारकाने १० % पेिा िास्त कमी दाराची शनववदा िरली असेल तर देकार १० % पेिा िेवढ्या िास्त दराने कमी आहे तेवढ्या रक्कमेचा अशतररक्त सूरक्षा अनामतीचा धनाकषव (DD) पाकीट क्र २ मध्ये स्कॅन करून अपलोड करावे लागेल(उदा 4 . १४% कमी दर असेल १० टक्के पयवत १ % व १४ % ते १०% पयवत ४ टक्के असे एकूण ५ टक्के ) सदर कमी दराबाबत समथवनीय स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल ६. ऑनलाईन पद्धती

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.