Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department

 • Opening Date

  20 Jul 2019

 • Closing Date

  03 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 9,30,806

Costs
 • EMD₹ 9,308
 • Document CostRefer document
 • Tender FeeRefer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Repairs To Storage Tank At Koste Bk Tal. Mangaon Dist Raigad

Description
Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
Contact
 • Tender IdUnregistered TenderId
 • Tender NoData for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender AuthorityAuthority for unregistered User
 • Purchaser AddressData for unregistered User
 • EmailData for unregistered User
 • Websitewwww.unregistereduser.com
Business Providers

No Business Providers Available

Business Seekers

No Business Seekers Available

OÉɨÉÒhÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Ê´É¦ÉÉMÉ (ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 226 ºÉxÉ 2018-19) OÉɨÉÒhÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ®úɪÉMÉb÷ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù, +ʱɤÉÉMÉ Eòb÷Ò±É JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énùä Eòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÖ÷xÉ percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ JÉɱÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉÆ´É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡Òò EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ +ɴɶªÉEò EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú 1. {Éʽþ±Éä ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉhÉä úÖêßÖê μÖê£Öᯙ ÖÖ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“Öê −ÖãŸÖ−Öߍú¸üÖ ¾Ö ¤ãüºþßÖß ú¸üÖê ŸÖÖ.´Ö֝֐ÖÖÓ¾Ö, וÖ.¸üÖμ֐֛ 9,30,806/- 9308/- 200/- 12 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ – 6 iªÉÉ´É®úÒ±É ÊVÉ.{É.Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ×−ÖμÖ×´ÖŸÖ Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü (Öã»ÖÖ) 1. ´É®úÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É® ÊnùxÉÉÆEò 20/ 7 /2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò 3/ 08/2019 ®úÉäVÉÒ 17.00 ´ÉÉVÉä {ɪÉÈiÉ ¦É®úiÉÉ ´É b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 2. ´É®úÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É® ÊnùxÉÉÆEò 20/ 7 /2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò 3/ 08/2019 ®úÉäVÉÒ 17.00 ´ÉÉVÉä {ɪÉÈiÉ ¦É®úiÉÉ ´É b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. ÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ´Éä³É{ÉjÉEò iÉ{ÉÊ¶É±É ÊnùxÉÉÆEò ´Éä³ý ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉʺÉvnùÒ ´É b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 20/ 7 /2019 {ÉɺÉÚxÉ 10.00 Ên. 3/ 08/2019 {ɪÉÈiÉ 17.00 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉäSÉÉ +ÆÊiÉ¨É EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 3/ 08/2019 {ɪÉÈiÉ 17.00 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉäSÉÒ ´Éä³ý ´É iÉÉ®úÒJÉ Ênù. 5/ 08/2019 11.00 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉäºÉÉ ö̀Ò |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eäò±Éä±Éä +ÊvÉEòÉ®úÒ 1.¨ÉÉ.†×ŸÖ.¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ®úÉ.ÊVÉ.{É.+ʱɤÉÉMÉ 2.¨ÉÉ.¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ ´É Ê´ÉkÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ®úÉ.ÊVÉ.{É.+ʱɤÉÉMÉ 3.¨ÉÉ.EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ (OÉÉ.{ÉÉ.{ÉÖ.), ®úÉ.ÊVÉ.{É.+ʱɤÉÉMÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1. ÊxÉÊ´ÉnùÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ (Tender Fee) ´É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É (EMD) ½äþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ RTGS/NEFT ´nùÉ®äú JÉɱÉÒ±É JÉÉiÉä¨ÉvªÉä ºÉƤÉÆvÉÒiÉ RTGS/NEFT ªÉÉ ªÉÖÊxÉEò ]ÅõÉxZÉìC¶ÉxÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ (UTR) Gò¨ÉÉÆEò xÉÉånù´ÉÚxÉ iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ}ªÉɨÉvªÉä +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. (ºÉtκlÉiÉÒiÉ ½þÉ iÉ{ÉÊ¶É±É +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ DD Details ºÉÉ`öÒ `äö´É±É䱪ÉÉ VÉÉMÉä¨ÉvªÉä ¦É®úÉ´ÉÉ.) 2. ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù +ÆiÉMÉÇiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉä ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ´ÉèvÉ xÉÉånùhÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÒ ¨ÉÖ³ý|ÉiÉ (REGISTRATION COPY)ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 3. {ÉìxÉ EòÉbÇ÷ / +ÉvÉÉ®ú EòÉbÇ÷ ºEìòxÉ |ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®É´ÉÒ. 4. GST CERTIFICATE ORIGINAL COPY (ºEìòxÉ) ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 5. EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉä Eäò±É䱪ÉÉ EòɨÉɤÉɤÉiÉ ´É ½þÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɨÉɤÉɤÉiÉ ºÉxÉ 16-17, 17-18 ´É 18-19 ¨ÉvÉÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ (Work Done & Work in Hand) ºEìòxÉ |ÉiÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þÒSÉÒ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É. 6. ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉäÊ]õºÉ¨ÉvÉÒ±É VÉ®ú xÉ.{ÉÉ.{ÉÖ.ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ EòɨÉä +ºÉiÉÒ±É +¶ÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ lÉbÇ÷ {ÉÉ]õÔ iÉ{ÉɺÉhÉÒ, ´ÉÉ{É®ú±É䱪ÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉä ±ÉÄ¤É iÉ{ÉɺÉhÉÒ +½þ´ÉÉ±É Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 7. ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉÉiÉÒ±É Declaration of the Contractor ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉä ¯û.500/- SªÉÉ ¤ÉÉÄb÷ (bond) {Éä{É®ú´É®ú ºEìòxÉ |ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 8. Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉjÉEò Gò.GST.1017/|É.Gò.81/Eò®úÉvÉÉxÉ1, ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÆÖ¤É<Ç Ênù.19.08.2017 ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÖÂqùÉ Gò.1 xÉÖºÉÉ®- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉxÉÉ Ênù.01.07.2017 xÉÆiÉ®ú ±ÉÉMÉÚ ZÉɱÉ䱪ÉÉ GST Eò®úÉSªÉÉ ¤ÉÉäVªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉSÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉxÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úÉʽþ±É. 9. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ´É <iÉ®ú EòɨÉÉSÉä ¨ÉVÉÖ®ú (®úÉäVÉMÉÉ®ú ÊxɪɨÉxÉ ´É ºÉä´ÉäSªÉ ¶ÉiÉÔ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1996 ´É iªÉÉJÉɱÉÒ±É ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊxÉªÉ¨É ªÉÉÆSÉä {ÉɱÉxÉ Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. <¨ÉÉ®úiÉ ´É <iÉ®ú ¤ÉÉÆvÉEòɨÉä ¨ÉVÉÖ®úÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ ºÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.