Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ई-ननविदाांतगगत खुरी ननविदा सूचना सूचना क्र.२०१८-१९/७ वयऩंच ग्राभऩंचामत कोयेगाल भबभा तारुका भळरूय जिल्शा ऩुणे तपे िगग ५ अ ि त्माियीर मोग्म त्मा लगाातीर नोंदणीकृत ठेकेदायांकडून दोन भरपाऩा ऩद्धतीने खारीर काभावाठी ननवलदा भागवलण्मात मेत आशे अ.क्र. काभाचे नाि ननविदा यक्कभ फमाणा यक्कभ ननविदा पॉभग पी काभाचाचा कारािधी १) भौिे कोयेगाल भबभा म्शवोफा नगय(डडगं्रिलाडी योड ते श्री िमभवगं कांफऱे घय)यस्ता क कं्रीटीकयण कयणे. १४,९९,५४५/- १% २००/- ६ भहशने २) भौिे कोयेगाल भबभा रक्ष्भीआईनगय २ ते गणेळनगय अतंगात यस्ता क कं्रीटीकयण कयणे. १४,९९,५४५/- १% २००/- ६ भहशने ३) भौिे कोयेगाल भबभा रक्ष्भीआईनगय१ (िेधे घय ते कांफऱे घय)अतंगात यस्ता क कं्रीटीकयण कयणे १४,९९,५४५/- १% २००/- ६ भहशने भौिे कोयेगाल भबभा गणेळ नगय(रांडगे घय ते बफडले घय)अतंगात यस्ता कयणे. १४,९९,५४५/- १% २००/- ६ भहशने अटी ि शती १) वदय वंऩूणा ननवलदा प्रक्रक्रमा ई-ननवलदा ऩद्धतीने वंगणकीम आसालरीत शोईर. वदय ननवलदेवंदबाातीर ननवलदा नोटीव प्रभवद्धी, वूचना, ळुद्धीऩत्रके इत्मादीची भाहशती http://mahatenders.gov.in मा वंकेतस्थऱालय उऩरब्ध आशे. २) लयीर काभांच ेप्रऩत्र े http://mahatenders.gov.in मा वंकेतस्थऱालय उऩरब्ध करून देण्मात आरी . वदय ननवलदा प्रऩत्र,े अटी, ळती ई. मा वंकेतस्थऱालरून हद. २८/०१/२०१९ योिी वकाऱी १०:०० लािरेऩावून ते हद.०४/०२/२०१९ योिी वामंकाऱी ०४:०० लािेऩमतं अधधग्रहशत(Download) कयता मेईर. ३) लयीर काभाची ननवलदा http://mahatenders.gov.in मा वंकेतस्थऱालरून हद. २८/०१/२०१९ योिी वकाऱी १०:०० लािरेऩावून ते हद. ०४/०२/२०१९ योिी वामंकाऱी ०४:०० लािेऩमतं ओंनराईन ऩद्धतीने वादय कयता मेतीर. ननविदा बयण्माची कामगऩद्धती (अ) ताांत्रिक लरपाऩा १. वदय काभाच ेननवलदा प्रऩत्र डाउनरोड केल्माची पी ल इवाया यक्कभ इंटयनेट फँक्रकंग ने लयीर तक्त्माभध्मे नभूद केल्मानुवाय ऩेभेंट करून त्माची स्कॅन क ऩी ची प्रत िोडाली, इवाया यक्कभ बानेव वूट अवल्माव त्माफाफतच ेप्रभाणऩत्राची प्रत स्कॅन करून अऩरोड कयाली रागेर. २. प्रभाणणत नोंदणी प्रभाणऩत्र (Registration Certificate) िोडणे आलश्मक आशे. ३. आमकय नोंदणी प्रभाणऩत्र (PANCARD) िोडणे आलश्मक आशे. ४. जीएसटी नोंदणी प्रभाणऩि ककां िा जीएसटी नोंदणी प्रभाणऩिासाठी अजग केरे फाफतची ऩोहोच स्कँन करून अऩरोड कयणे फांधनकायक याहीर. ५. वलहशत नभुन्मातीर प्रनतसाऩत्र स्कॅन करून अऩरोड कयाले रागेर. ६. वदयीर नोटीव भध्मे नभूद केरेल्मा काभावायखेच ऩूणा केरेल्मा काभाच ेप्रभाणऩत्र. (Similar Work Done.) ७. तांबत्रक भनुष्फऱ मादी. ( Technical Pearsone List.) ८. वदयीर काभावाठी रागणाऱ्मा वाधनांची मादी ल आय.भव. फुक, बाड ेतत्ला लयीर कयायनाभा आय.वी.फुक वह्श.(List Off Own Machinery with R.C. Book) ९. लयीर प्रऩत्रातीर ववलस्तय ननवलदा नोटीवभधीर वला अटी ल ळती ठेकेदायाव फंधनकायक याशतीर (आ) व्माऩायी लरपाऩा १. ई-ननवलदेवोफत िोडरेल्मा BOQ File ऩरयभळष्ट फ भध्मे ननवलदाधायाकाच ेनाल ल दय नभूद कयाला. २. भहायाष्ट्र शासन वित्त विबाग ऩरयऩि दद. १९/०८/२०१८ अन्िमे ननविदाधायकाांनी ननविदा देकाय कयताांना दद. ०१/०७/२०१८ रा रागू झारेरा िस्तू ि सेिा कय कामदा (जजएसटी) ि इतय प्रचलरत सिग कयाांचा विचाय करून ननविदा देकाय सादय कयािमाच ेआहेत. ३. ननवलदाधायकाचा देकाय ननवलदाधीन काभाच्मा १०% ऩेषा अधधक दयाने कभी अवल्माव ठेकेदायाने एलढ्मा कभी दायात काभाचा दिाा मोग्म याखनू काभ ऩूणा शोईर माफाफतचा ववलस्तय रेखी तऩळीर स्लाषयीवश भरपाऩा क्र. २ भध्मे वलहशत हठकाणी स्कॅन करून वादय कयाला अथला ननवलदा अग्राह्म धयण्मात मेईर. ४. ननवलदाधायकाचा देकाय ननवलदाधीन काभाच्मा १०% ऩमतं कभी दयाचा अवेर तय ठेकेदायांनी ननवलदाधीन काभाच्मा क्रकभतीच्मा १% एलढ्मा यकभेचा “ग्राभऩंचामत कोयेगाल भबभा(Grampanchayat Koregaon Bhima)” मा नालाने काढरेरा ल ननवलदा प्रभवद्धी नंतयच्मा हदनांकाचा धनाकऴा (D.D.) ऩपोभवं भवक्मुरयटी म्शणून भरपाऩा क्र.२ भध्मे वलहशत हठकाणी स्कॅन करून वादय कयाला. (उदा. १०% ऩमतं कभी दय १% यक्कभ) ५. ननवलदाधायकाचा देकाय ननवलदाधीन काभाच्मा १०% ऩेषा अधधक दयाने कभी अवल्माव देमकाय १०% ऩेषा िेलढ्मा िास्त दयाने कभी आशे तेलढ्मा यकभेचा धनादेळ “ग्राभऩंचामत कोयेगाल भबभा (Grampanchayat Koregaon Bhima)” मा नालाने काढरेरा ल ननवलदा प्रभवद्धी नंतयच्मा हदनांकाचा धनाकऴा(D.D.) ऩपोभवं भवक्मुरयटी म्शणून भरपाऩा क्र.२ भध्मे वलहशत हठकाणी स्कॅन करून वादय कयाला. (उदा. १४% ऩमतं कभी दय = १०% ऩमतं कभी दय १% यक्कभ ल (१४%-१०%=४%) अवे एकूण ५% यक्कभ) वदय डी.डी. अऩरोड केरेरा नवल्माव ननवलदा अग्राह्म धयरी िाईर. ६. व्माऩायी

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.