Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Opening Date

  06 Aug 2019

 • Closing Date

  15 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 5,94,192

 • EMD

  -

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

E-tender/noticeno.1/dvsy/year 2018-19

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

NIT DOCUMENT ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö सरपंच/ामसेवक ामपंचायत कायालय ´ÖÖÓ•Ö¸üß ŸÖÖ. ज.लातूर (ई-िनवदा सचुना मांक-O.No. GPManjari/E-Tender/DVSY/01/Year2018-19) खालील कामाची ब-1 (िसलबंद) सरपंच / ामसेवक ामपंचायत कायालय ´ÖÖÓ•Ö¸üß ŸÖÖ. ज. लातूर हे जहा परषद कडल योय या वगातील (वग 6 व यावरल) पा नदणीकृत िनयमीत खलुा कंाटदार / सुिशत बेरोजगार अिभयंता / योय या वगातील नदणीकृत मजुर सहकार संथा यांचेकडून टकेवार वपात ई िनवदा मागवयात येत आहेत. को-या िनवदेचा नमुना https ://www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपलध आहे. िनवदा फ ई िनवदा णालीारे द. 06.08.2019 रोजी 18.30 वाजेपासून द. 15.08.2019 रोजी 17.30 वाजपेयत वकारया येतील. टप :- 1. मता पा ठेकेदारांनी िनवदा पुण अहता संचाची रकम सरपंच ामपंचायत कायालय ´ÖÖÓ•Ö¸üß ü ŸÖÖ. ज. लातूर यांचे खायावर वरल वेबसाईटारे भरणा करावी. 2. कोणताह कंवा सव िनवदा कोणतेह कारण न देता नाकारयाचा अधीकार सम अधीकार यांनी राखुन ठेवला आहे. 3. िनवदेचा सवतर काय म http://www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर पहावयास िमळेल. †. ÛÎú. कामाचे नाव अदंाजपकय कमंत (.ल) इसारा रकम कोया िनवदाची कंमत काम पुण करयाचा कालावधी अिधकृत ज. प. नदणी ठेकेदार 1. ´ÖÖî ´ÖÖÓ•Ö¸üß µÖê£Öᯙ ±ãú»Öê ®ÖÝÖ¸ü ¾Ö †ÞÞÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü ®ÖÝÖ¸ü †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ×ÃÖ´Öë™ü ¸üßÖÖ Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ. »ÖÖŸÖæ¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖ®Ö 2018-19 5,94,192/- 5950/- 200/- 06 महने खलुा कंाटदार Tender Schedule Sr. No. Critical Tender Date Date Time 1 Tender Publish Date 06/08/2019 18.30 Hrs 2 Document Download/sale Start Date 06/08/2019 18.30 Hrs 3 Bid Submission Start Date 06/08/2019 18.30 Hrs 4 Bid Submission End Date 15/08/2019 17.30 Hrs 5 Bid Opening Date 16/08/2019 17.30 Hrs १.शासन िनणय मांक ासयो २००७ ..१/यो-९/द २०/०४/२००७ व द.०८/०५/२००७ अवये जहा परषद बांधकाम वभागाकडे नदणी केयाचे माणप असने बंधनकारक आहे. २. महारा शासन सा. बां. व. शासन िनणय . सीएट-06/2014/..242/इमारती-2 द. 24.02.2016 नसुार बयाना रकम ई.एम.ड. 1% रकम Net Banking ारे भरण ेआवयक आहे. ३.िनवदा ई-िनवदा णालीारे वकारया जातील. ×®Ö×¾Ö¤üÖ ‹ÛãúÞÖ ¤üÖê®Ö ¯ÖÖ×Ûú™üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. ४. (†) ई िनवदा येतील िनवदा फाम शुक 200/- व इसारा रकम 5950/- ह ऑनलाईन वपात भरावयाची नसुन ह रकम राीयकृत बँके / शेडुल बँक बँकेचा डमांड ाट ारे (DD ) सरपंच/ामसेवक ामपंचायत कायालय ´ÖÖÓ•Ö¸üß ता. लातूर यांचे नावे देय असलेला दोी रमेचे वेगवेगळे दोन DD ारे भरावयाचे आहे ाबाबत DD ची त ऑनलाईन ्◌ॅन कन अपलोड करावी व मुळ त या कायालयास िद. 16.08.2019 रोजी दुपारी 16.00 वाजेपयत सादर करावी. ानंतर िनिवदा उघडाची कायवाही पुण करात यईल िनिवदाधारकाने वरील माणे DDची मुळ त या कायालयात सादर न केास िनिवदाधारकाचे िनिवदेचा तांिक िलफाफा उघात येणार नाही याची नोदं ावी. ४. (²Ö) िलफाफा . १ मये पुढल माणे कागदपे सादर करावीत – * इसारा रकम भरणा केलेली ऑनलाईन पावती, * अ..१ नुसार ज.प. नदणी माणप * यापुव काम केलेले माणप * पॅनकाड व शासन िनणय द. 26.9.2003 नुसार अिभलेख अथवा ( 2018-19) * •Öß‹ÃÖ™üß ®ÖÖë¤üÞÖß †×®Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖæ®Ö פü. 01 •Öã»Öî 2017 ®ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖÝÖæ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ •Öß‹ÃÖ™üß“µÖÖ Ûú¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖꕵÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¹ý®Ö ×®Ö×¾Ö¤üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÖ¾Öß ¾Ö ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü •Öß‹ÃÖ™üß ¤êüµÖ ¸üÖÆüß»Ö. ५ . ¤ãüÃÖ ü̧Ö ×»Ö±úÖ±úÖ´Ö¬µÖê ±úŒŸÖ ×®Ö×¾Ö¤êü“ÖÖ ¤ü¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ. ६.कोणयाह परथतीत कायारंभ आदेश िमळालेया तारखे पासून (७) सात दवसाचे आत कामास सुवात केली पाहज.े अयथा िनवदा बयाना / इसारा रकम ज कन िनवदाची पुढल कायवाह केली जाईल. ७ िनवदा मधील दर ठेकेदारास १२० दवसापयतया कालवधीनतंर व या बाबत ठेकेदाराचे िनवदेन या कायालयास िमळे पयत बंदनकारक राहल. ८. सदर कामाया देयकातनू आयकर, वकर, गौण खिनज, सुरा ठेव, लेबर फंड, वमा ई. िनयमामाणे कपात केया जातील. ९. कामाच ेअंदाज पकय कंमतीनसुार शासन िनणय माणे ठेकेदाराने अनुेय मुांकावरती (Stamp duty) करारनामा कन दयानतंर कायारंभ आदेश देयात यतेील. १०. शासन िनणय उोग व कामगार वभाग, शा.िन.. बीसीए– २००९/ .– १०८/ कामगार –७–अ मंालय मुंबई–३२ दनांक:-१७/०६/२०१० नसुार कामाया अदंाजपकय कंमतीया १% बाधंकाम कामगार कयाण उपकर काम सु

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.