Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

3 Contractor No.of Corrections Sarpanch /Gramsevak GRAMPANCHAYAT KARNJALA , TALUKA BASMAT , DIST.HINGOLI E-TENDER NOTICE NO.(1) FOR 2017-18 E-Tender Portal: https://mahatenders.gov.in Government of Maharashtra , E-Tender Portal https://mahatenders.gov.in from the registered contractors with Z.P./PWD in appropriate class mentioned below. Sr. No Name of Work Tender cost (Rs) Time Limit for completion (Months) Earnest Money in (Rs.) 1% Cost of Blank tender Form (Rs.) Class of Registration 1 R O Plant and Shed At karnajala Rs 500000 3 months (including monsoon) Rs.10699 Rs.500/- 1. The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Maharashtra e-tender Portal https://mahatenders.gov.in. 2. All eligible/interested contractors are requested to get enrolled on e-Tendering portal https://mahrashtra.etenders.in. 3. Contractors can contact Help Desk for any clarification or their doubts regarding the process of E-Tender. 24x7 Help Desk - Toll Free No.9822085116. Sd/- Sarpanch/Gramsevak Grampanchayat Karnajala Ta Basmat, Dist.Hingoli. 4 Contractor No.of Corrections Sarpanch /Gramsevak ामपचंायत करंजाळा iÉÉ. वसमत. ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò. 01 ´É¹ÉÇ 2017-2018 JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉSªÉÉ ¨ÉÉä½®¤ÉÆn ÊxÉÊ´ÉnÉ ¤É-1 |É{ÉjÉÉ´É® सरपचं ामसेवक ¨ÉÉè. करंजाळा iÉÉ. वसमत ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ½ä िजहा परषद कंवा सावजनक बांधकाम वभाग ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É {ÉÆVÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]nÉ®É EòbÖxÉ ¨ÉÉMÉ´ÉÒiÉ +ɽä.EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnÉ ºÉÆSÉ Ên.---------- iÉä Ên. ---------- {ɪÉÇxiÉ Ê´ÉGòÒºÉ ä̀́ ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É ¨ÉÉä½®¤ÉÆn ÊxÉÊ´ÉnÉ Ên. Ên. ---------- iÉä Ên. ----------- {ɪÉÈiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ Êº´ÉEòÉ®hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É ´É ¶ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ Ênù. -------------------- ®úÉäVÉÒ =PÉbhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnÉVÉÒiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®É ®úCEò¨É ¯{ɪÉä 1 ]õCEòÉ EÆòjÉÉ]nÉ®ÉSÉÉ ´ÉMÉÇ EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®hªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäSÉÒ ËEò¨ÉiÉ 1 आर ओ $लांट ¯û. 500000 ¯.5000 3 ¨ÉʽxÉä 500/- Ê]{É :- 1. ÊxÉÊ´ÉnäSÉÒ ºÉ´ÉÇ EòÉMÉn{ÉjÉä सरपचं ामसेवक ¨ÉÉè. करंजाळा iÉÉ. वसमत ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ Ên.------------ {ɪÉÇxiÉ {ɽɴɪÉÉºÉ Ê¨É³iÉÒ±É. 2. ¨ÉÉä½þ®ú¤ÉÆnù ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù. ------------ ®ÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 11.00 ´ÉÉVÉiÉÉ OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨ÉÉè. करंजाळा iÉÉ. वसमत ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ªÉälÉä =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. EòɽþÒ +{ÉÊ®ú½þɪÉÇ EòÉ®úhÉɺiÉ´É iÉä ¶ÉCªÉ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÒ ÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³ý ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ä̀öEäònùÉ®úÉÆxÉÉ º´ÉiÉÆjÉÊ®úiªÉÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 3. ÊxÉÊ´ÉnÉ िजहा परषद कंवा सावजनक बांधकाम वभाग ¨ÉvªÉä xÉÉånhÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]nÉ®ÉxÉÉSÉ Ê´ÉEòhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +VÉÉÇ ºÉÉä¤ÉiÉ iɺÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉäbÉ´Éä. ा.प कायालय येथे ७ नंबरची पावती काग+प,ा सोबत अपलोड करावी. सव कागद प, ा.प.कायालय येथे नवदा 0या वेळे आधी दाखल करावे. 4. EÆòjÉÉ]nÉ®ÉxÉÒ +É{ɱªÉÉ +VÉÉÇiÉ +É{ɱÉä n® ¨ÉÆVÉÖ® +ÆnÉVÉ {ÉjÉEòÉ |ɨÉÉhÉä ¤ÉxÉʴɱÉä±Éä |É{ÉjÉ ¤É SªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ Eò¨ÉÒ/VÉɺiÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ® n®ÉxÉä Eò®hÉÉ® ªÉÉSÉÉ º{ɹ] =±±ÉäJÉ Eò®É´ÉÉ. 5. |ÉiªÉäEò ={ÉÉÆMÉä ËEò´ÉÉ ={É EòɨÉÉ Eò®ÒiÉÉ xɨÉÖn Eäò±Éä±Éä n® ½ä Eò®É®ÉSªÉÉ {ÉÖhÉÇ EòɱÉÉ´ÉvÉÒºÉÉ`Ò ®É½iÉÒ±É. 6. +VÉÉÇ ºÉÉä¤ÉiÉ EÆòjÉÉ]nÉ®ÉxÉä ªÉÉ |ÉEòÉ®SÉÒ EòɨÉä EòÉä̀ ä Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäiÉ ªÉÉSÉÉ º{ɹ] =±±ÉäJÉ Eò®É´ÉÉ. 7. ÊxÉÊ´Énä ºÉÉä¤ÉiÉ +ÆnÉVÉÒiÉ ®úC¨ÉäSªÉÉ 1 ]õCEòÉ ®úCEò¨É आ3ण EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäSÉÒ ËEò¨ÉiÉ RTGS/NEFT ´nùÉ®äú MAH e- procurement payement RTGS/NEFT Form ´É® nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ JÉÉiÉä 5माकावर Ên.------------ ®ÉäVÉÒ ºÉɪÉÆEòɳýÒ 3.00 ´ÉÉ Êº´ÉEòÉ®±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É . खाते 5माकं ऑनलाईन नसयास ा.प. म8ये ७ पावती काढावी लागेल. ८. कोणतेह; कारण न देता नवदा र< कर=याचा नणय ा. प ने राखनू ठेवला आहे. ९. कं,ाटदार हा Aथनक असयास Bयाला CाधाDय दे=यात येईल. १०. GST काय+याDवये GST पजंीकृत अ+यावत Cमाणप,ाची Cत सोबत जोडणे आवKयक आहे . सरपंच ¨ÉÉè. करंजाळा iÉÉ. वसमत ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ामसेवक ¨ÉÉè. करंजाळा iÉÉ. वसमत ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ 5 Contractor No.of Corrections Sarpanch /Gra

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.