Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ई-नननिदाांतगगत खुली नननिदा सुचना बी-1 नननिदा ,सन 2018-19 ग्रामपांचायत मारांजी ,ता.मुळशी नज.पुणे. ग्रामपांचायत मारांजी ता.मुळशी नज.पुणे याांचे तरे्फ महाराष्ट्र सािगजननक बाांधकाम निभाग ि महाराष्ट्र जीिन प्रानधकरण याांच्याकनडल योग्य त्या िगागतील नोोँदणीकृत कां त्राटदाराकडुन दोन नलर्फार्फा पध्दतीने खालील कामाची ई-नननिदा मागिण्यात येत आह.े सांकेतीक कामाचे नाि ननिीदा रक्कम र. ननिीदा र्फी.र इसारा रक्कम र आिश्यक कां त्राटदार िर्गगकरण कामाची मुदत Gp marunji /etender/18- 19-21 मौजे मारांजी येथील बालाजी परभणे ते सदगुर कॉलनी पयंत रस्ता काम करणे. ५०००००/- 100 /- नननिदा रकमेच्या १% िगग १ ते ५ 3 मनहना Gp marunji /etender/18- 19-22 मौजे मारांजी येथील नपरसाहबे मांददर ते म्हसोबा मांददर पयंत सी डी िकग करन कॉंदिट रस्ता करणे. १५००००० /- १०००/ - नननिदा रकमेच्या १% िगग १ ते ५ ६ मनहना नननिदेच्या अटी ि शती खालील प्रमाणे 1) सदर सांपुणग नननिदा प्रदिया ई-नननिदाव्दारा ऑनलाईन पध्दतीने सांगनणकय आज्ञािलीत होईल. सदर निदेसांदभागनतल नननिदा नोटीस प्रनसध्दी, सुचना, शुध्दीपत्रके इत्याददची मानहती http://mahatenders.gov.in या सांकेतसस्थाांिर उपलब्ध आह.े 2) िररल १ ि २ कामाांचे नननिदा प्रपत्रे http://mahatenders.gov.in या सांकेतस्थळािर करन देणेत आले आहते. सदर नननिदा प्रपत्रे,अटी,शती इ.सदर सांकेत स्थळािरन दद. ०९/०२/२०१९ रोजी स.११:०० िाजे पासुन ते १५/०२/२०१९ रोजी 5.00 िाजेपयंत अनधग्रहीत ि ऑनलाईन पध्दतीने सादर करता येतील. नननिदा भरण्याची कायगपध्दती- 1) ताांनत्रक नलर्फार्फा अ) प्रत्येक कामाचे नननिदा प्रपत्र डाऊनलोड (Download) केल्याची र्फी नननिदा सुचना रकाना िां . 4 / 5नुसारच्या रक्कमे प्रमाणे ग्रामपांचायत मारांजी ता.मुळशी नज.पुणे बयाणा ि इसारा ऑनलाईन ( Online E-Payment) पध्दतीने सादर करािी . ब) कां त्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्र (र्फोटो सनहत ) ि प्राप्तीकर पोँनकाडग स्कोँ न, स्कोँ न करन अपलोड (Upload) करािे लागेल. क) उपरोक्त कागदपत्रे सादर करण्यास कोणतीही िाढीि मुदत अथिा सिलत ददली जाणार नाही. तसेच िररल सिग कागपत्राांच्या मुळ प्रती खात्रीकरीता ग्रामपांचायत कायागलयात प्रथम सादर करन त्याांच्या झेरॉक्स प्रती सक्षम अनधकार -याकडुन साक्षाांदकत करन अपलोड कराव्यात. ड) निनहत नमुन्यातील प्रनतज्ञापत्र स्कॅन करन अपलोड (Upload) करािे उपरोक्त अ ते ड मधील कोणतेही एक कागदपत्रे अपलोड (Upload) केलेले नसल्यास सदर ठेकेदाराची नननिदा अिैध करण्यात यईेल ि त्याचा व्यापारी नलर्फार्फा उघडण्यात यणेार नाही. इ) डाांबरीकरण असणा-या कामाांना डाांबर हॉट नमक्स प्लॅंट स्िताच्या मालदकचा ककिा भाडेतत्िािर करार केलेला करारपत्र जोडणे अननिायग आह.े ई) कॉंिींट काम असणा-या कामाांना ड्रम टाईप कॉंिीट नमक्सर ८ ते १२ cum/hr क्षमतेच्या पुणग स्ियांमचनलत मायिोप्रोसेजर बेस ि स्काडा नसस्टी म असणारे स्िताच्या मालकीचे ककिा भाडेतत्िािर घेतल्याचे करारपत्र जोडणे आिश्यक आहे. उ) कॉंिीट पांप १) सॅण्ड नस्िननग कम िॉनशग युननट. 2) व्यापारी नलर्फार्फा – 1) ई-नननिदा सोबत जोडलेल्या BOQ File मध्ये नननिदा धारकाच्या नाांिे दर नमुद करािा. 2) नननिदा धारकाने 10% पेक्षा जास्त कमी दराची नननिदा भरल्यास नननिदा रकमेच्या 90 % रक्कम कां त्राटदाराची बोलीची रक्कम यामधील र्फरकाच्या रकमेएिढ्या रक्कम अनामत रकमे व्यतररक्त अनतररक्त सुरक्षा अनामत सिरपात कारारनाम्याच्यािेळी चलणाने / ठेि/ रोख स्िरपात जमा करणे बांधनकारक रानहल. तसेच 10% पेक्षा जास्त दराची नननिदा भरल्यास कामाची गुणित्ता ि दजाग राखण्यासाठी हमीपत्र देणे गरजेचे रानहल अन्यथा नननिदा बाद करण्यात येऊन बयाणा रक्कम जप्त करणेत येईल. 3) ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेला नलर्फार्फा िां 1 ( ताांत्रीक नलर्फार्फा ) १ ि २ या कामाची नननिदा शक्यतो ददनाांक १८/०२/२०१९ रोजी स.११:00 िा.त्यानांतर कायागलयीन सोईच्या िेळी http://mahatenders.gov.in या सांकेतस्थािर ग्रामपांचायत मारांजी ता.मुळशी नज.पुण ेयाांचे कायागलयात उघडणेत येईल. 4) पात्र नननिदा धारकाांचा दराचा नलर्फार्फा िां . 2 उघडणेचा ददनाांक ि िेळ सांबांनधत ठेकेदारास e-mail ककिा http://mahatenders.gov.in या संकेत्स्थळावरव्दारे कळनिली जाईल. 5) पात्र नननिदा धारकाांकडून निनहत सुरक्षा अनामत रक्कम ही कामाचा करारनामा करतेिेळी ग्रामसेिक / सरपांच ग्रामपांचायत मारांजी ता.मुळशी नज.पुण ेयाांचे नाांिे ठेि पािती स्िरपात / चलानाने रोख स्िरपात घेतली जाईल ि उिगरीत अनामत रक्कम प्रथम देयकाांतुन कपात केली जाईल. 6) नननिद

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.