Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

वशेष सचुना महारा शासन वत वभाग, मंालय मुंबई यांच ेकडील प रपक जीएसट$ – १०१७/ . . ८१/ कराधान- १ .द. १९/०८/२०१७ मधील म2ुा 3मांक १(एक) च े अनषंुगाने कंाटदारांना स8ूचत कर9यात येते :क, यांनी सदर कामाचा देकार सादर करताना १ जुल ै२०१७ नंतर लाग ूझाले=या जी.एस.ट$ ( G.S.T ) चा वचार कAनच आपले योDय त ेदेकार सादर करावेत. महारा शासन Eामवकास व जलसंधारण वभाग Eामपंचायत वेळापूर ता.माळHशरस िज. सोलापूर १४ वा वत आयोग ई – Kनवदा अंतगLत खुल$ Kनवदा सचुना 3ं ०१/२०१८ सरपंच/Eामसेवक Eामपंचायत वेळापूर ता.माळHशरस िज.सोलापूर हे िजहा प रषद बांधकाम वभाग सोलापूर कडील योय या वगातील न"दणीकृत म%तेदाराकडून, दोन 'लफाफा प)तीने खाल+ल कामांची ई-/नवदा मागवत आहेत.ई – /नवदेचा कोरा नमुना “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेतNथळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०४/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी १८:०० वाजेपयRत उपलTध राह$ल. प रपूणL रया भरले=या ई- Kनवदा .द.०४/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी १८:०० वाजेपयRत वा यापूवU Nवीकार9यात येतील. ई – Kनवदा V:3या कAन घेत असताना offline चा पयाLय उपलTध होत नस=याने Kनवदेची Kनवदा फ_ व बयाना र`कम online पaतीने सादर कर9यात याbयात. १४ वा वत आयोग ता.- माळHशरस िज- सोलापूर अ कामाच े नाव अदंािजत र`कम लाखात बयाना र`कम काम करणेचा कालावधी पूणL कोc या Kनवदा संचाची :कंमत d. अ8धकृत ठेकेदाराचा वगL १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ मौजे वेळापूर येथे १४ वा वत आयोग अतंगLत Cement Concrete रNते करणे २१,२१,०६३/- O./- ६ मPहने ५००/- MSS Class A १ .उपरो%त सव कामाबाबत /नवदा अट+ व शतZ इ. बाबतचा सव तपशील /नवदा संचाम\ये नमूद केलेला असून को] या /नवदा “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत^थळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०४/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी १८:०० वाजेपयRत ऑनलाइन पहावयास 'मळेल. २. उपरो`त तकयातील कामाmया नावासमोर रकाना 3ं. ४ व ६ मQये नमूद केलेल$ अनामत र`कम व Kनवदा फ_ र`कम Nटेट बँक ऑफ इंrडयाmया नेट बँ:कंग sवारेच भरणे बंधनकारक आहे.इतर कोणयाह$ मागाLने भरलेल$ र`कम Eाtय धरल$ जाणार नाह$.नेट बँcकंगdवारे भरलेया रकमेची ^ल+प अथवा ऑनलाइन तयार झालेया र'मटfस ^ल+पdवारे एसबीआई एनईएफट+ ने सादर केलेल+ ^ल+प तांhiक लखोjयासोबत अपलोड करkयात यावी.सदरची /नवदा .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०४/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी १८:०० वाजेपयRत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. ३./नवदेqया अट+ शतZम\ये बदल करणे. rाsत /नवदापैकu एक cकंवा सव /नवदा कोणतेह+ कारण न देता नाकारणेचा ह%क /नvन ^वाwर+त यांनी राखनू ठेवला आहे. ...........sd…………. .............sd………….. सरपंच Eामवकास अ8धकार$ Eामपंचायत वेळापूर ता.माळHशरस. Eामपंचायत वेळापूर ता.माळHशरस. सवNतर Kनवदा सचुना Eामपंचायत वेळापरू ता.माळHशरस िज. सोलापरू १४ वा वत आयोग ई – Kनवदा अतंगLत खलु$ Kनवदा सुचना 3ं ०१/२०१८ १ . सदर संपूण /नवदा rcyया ई- /नवदाdवारे ऑनलाइन प)तीने संगणकuय आzावल+त होईल. सदर नोPटस, r'स)ी, सुचना,शु)ीपiके इयाद+ची माPहती “ http://www.mahatenders.gov.in” सकेंत^थळावर उपल{ध आहे. २ . वर+ल कामाची /नवदा rcyया ई – /नवदा rcyयेdवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत^थळावर उपल{ध क|न देkयात आले आहे. सदर /नवदा rपi,अट+ ,शतZ इ.सदर संकेत^थळाव|न .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०४/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी १८:०० वाजेपयRत अ}ध~ह+त (Download) करता येतील. ३ . वर+ल कामाची /नवदा rcyया ई – /नवदा rcyयेdवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत^थळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०४/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी १८:०० वाजेपयRत ऑनलाइन प)तीने सादर (upload) करता येतील. ४ . /नवदा सोबत खाल+ल बाबी सादर करणे आव‚यक आहे, अ) सदर कामाची /नवदा डाऊनलोड( download) करणेसाठ„ /नवदा र%कम online dवारे भरkयात यावी व भरलेया rमाणपiाची rत ^कॅन क|न अपलोड( upload) करावी लागेल. ५ . म%तदेाराने /नवदा खाल+लrमाणे दोन Hलफाफा पaतीने ( Two envelope) ई- Kनवदा सादर करणे आव{यक आहे. अ) फ_/पाता/तां|क Hलफाफा (Hलफाफा 3ं. १) Kनवदा डाऊनलोड (download) करणेसाठ Kनवदा फ_ व बयाना र`कम online sवारे भरले=या Vमाणपाची Nकॅन केलेल$ Vत. १ .िजहा प रषद बांध

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.