Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

१४ वित्त आयोग योजना ग्रामपंचायत- रोपळे,ता. पंढरपूर , वज.सोलापूर ई–वनविदा नोटीस ५/२०१८-१९ सरपंच ग्रामपंचायत रोपळे शासनाच्या १४ वित्त आयोग योजना या योजने अंतगगत कराियाच्या खालील विकास कामाचे ई- वनविदा, वजल्हा पररषद आवण सािगजवनक बांधकाम विभागाकडील नोंदणीकृत ि अनभुिी ठेकेदार अथिा अहत॔ा प्राप्त तांविक ब-१ च्या नमनु्यात स्पधागत्मक ई-वनविदा व्दारे मागिीत आह.े अ.क्र कामाचे नाि अंदावजत रक्कम रू बयाणा रक्कम रू अवधकृत ठेकेदाराचा िगग कोरी वनविदा संचाची वकंमत १ २ ३ ४ ५ ७ १ १४ वित्त आयोग योजना अंतगगत रोपळे येथे पाणीपुरिठा योजना करणे 499939/- - स ुबे अ ५००/- १. वनविदा फॉमग ऑनलाईन उपलब्ध वदनांक:- ०५/०३/२०१९ ते १२/०३/२०१९ . २. वनविदा फॉमग ऑनलाईन वस्िकृतीचा वदनांक:- ०५/०३/२०१९ ते १२/०३/२०१९ .वलफाफा १ ि २ उघडण्याचा वदनांक :- १४/०३/२०१९ ३. वनविदा फॉमग विक्री वस्िकृतीची कायगिाही िरील कालािधीत http//www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळािर उपलब्ध आह.े अवधक मावहतीसाठी १८००२३३७३१५ या टोल फ्री क्रमांकािर संपकग साधािा. ग्रामसेिक/ग्रामविकास अवधकारी सरपचं ग्रामपंचायत रोपळे ग्रामपंचायत रोपळे सविस्तर वनविदा सचुना १४ वित्त आयोग योजना ग्रामपंचायत –रोपळे , ता.पंढरपूर, वज.सोलापूर. ई – वनविदांतगगत खुली वनविदा सुचना ५/२०१८-१९ १. सदर संपणूग वनविदा प्रवक्रया ई-वनविदाव्दारे ऑनलाईन पद्धतीने संगणकीय आज्ञािलीत होईल. सदर वनविदसंेदभागतील वनविदा, नोटीस, प्रवसद्धी, सचुना शदु्धीपिके इत्यादीची मावहती “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतस्थळािर उपलब्ध आह.े २. िरील कामाचे वनविदा प्रपिे “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतस्थळािर उपलब्ध करून दणे्यात आली आहते. सदर वनविदा प्रपिे, अटी, शती इ. सदर संकेत स्थळािरून वद. ०५/०३/२०१९ ते द.ु १७.०० िाजलेपासनू ते वद. १२/०३/२०१९ .चे सं.१७.०० िाजेपयंत अवधग्रहीत (Download) ि सादर करता येतील. ३. िरील कामाच्या वनविदा “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतस्थळािर वद. ०५/०३/२०१९ ते द.ु १७.०० िाजलेपासनू ते वद. १२/०३/२०१९ .चे सं.१७.०० िाजेपयंतऑनलाईन पद्धतीने सादर करता येतील. ४. वनविदा सोबत खालील बाबी सादर करणे आिश्यक आह.े अ) प्रत्येक कामाची वनविदा डाऊनलोड (Download) करणेसाठी वनविदा सचूनेच्यातक्तत्यातील रकाना क्र. ४ मध्ये नमदु रक्तकमेचा रोपळे येथे ऑनलाइन पेमेंट करून स्कॅन केलेलीप्रत अपलोड (Upload) करािी लागेल. ब) बयाणा रक्तकमेपोटी, वनविदा रक्तकमेच्या १% इतक्तया रक्तकमेची ऑनलाइन पेमेंट करून स्कॅन केलेली प्रत अपलोड (Upload) करािी लागेल. ५. वनविदा फी ि बयाणा रक्तकम ऑनलाइन पेमेंट करून स्कॅन केलेली प्रत ग्रामपंचायत रोपळे येथे ५ वदिसाच्या आत जमा न झाल्यास सदरील ई-वनविदा अिैध ठरिण्यात येईल. ६. शासन वनणगयानसुार परफॉमेंस सेक्तयरुरटी वडपॉवजट चा धनाकषग(Performance Security DepositDD) स्कॅन करून जोडािा लागेल. ७. मके्तदारांनी खालीलप्रमाणे दोन वलफाफा पद्धतीने (Two Envelope) वनविदा सादर करणे आिश्यक आह.े (अ)फी / पािता / तांविक वलफाफा (वलफाफा क्र.१) १ .वजल्हा पररषद आवण सािगजवनक बांधकाम विभागाकडील नोंदणी प्रमाणपि. २ . व्हटँ नोंदणी प्रमाणपिाची स्कॅन केलेली प्रत. ३ . चाल ूइन्कम टॅक्तस ररटन्सग प्रमाणपि. ४. PTR ि PTE ची स्कॅन केलेली प्रत . ५. मागील ३ िषागचे ग्रामपंचायतची कामे पणूग केलेले दाखले (सदरील कामावनगडीत). ६. चाल ूअसलेल्या कामाचा कायागरंभ आदशे प्रत . ७. विवहत नमनु्यातील मके्तदाराचे रु.१००/- चे स्टॅम्प पेपरिर प्रवतज्ञापि करून, स्कॅन करून त्याची प्रत अपलोड (Upload) करािी लागेल. ८. स्ित:च्यालेटर पॅडिर स्ियंघोषणा पि. ९. सदर कामासाठी लागणार् या मशनरी खरेदी वकिा करारनामा केलेची प्रत. १०. सदर कामाच्या वठकाणाची स्थळ पहाणी करून त्याचा स्थळ पहाणी अहिाल ग्रामपंचायवतचा सही ि वशक्तका घेऊन प्रत सोबत जोडण्यात यािी. ११. कामगार यादी सोबत त्यांचे भविष्य वनिागह वनधी नोंदणी प्रमाणपि (Labour PF Ragistration Certificate) ११. वनविदा सचूनेमधील इतर आिश्यक बाबी. (ब) आवथगक वलफाफा (वलफाफा क्र.२) १. मके्तदारांनी आपले दर विवहत “BOQ” मध्ये योग्य त्या जागी भरून सदरची “BOQ” वलफाफा क्र.२ मध्य े अपलोड करािी. प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष ररत्या वनविदचेे दर इतर कोठेही नमदू करणेत येऊ नयेत. २.वनविदाधारकाचा दर वनविदावधन कामाच्या वकमतीपेक्षा १० % पेक्षा अवधक

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.