Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Constructing Under Ground Gutter At Ambedkar Nagar Jogdand To Pani Taki At Khandala, Tal Shrirampur Dist Ahmednagar

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

िजहा परषद अहमदनगर ामपंचायत खंडाळा ता. ीरामपूर, िज. अहमदनगर जाहीर ई – िनिवदांतग त िनिवदा सचूना ".१ ापं.खंडाळा/०३/२०१९-२० ामपंचायत खंडाळा ता. ीरामपरू िजहा अहमदनगर या कायालयास अनुसिुचत जाती व नवबौ- घटकां1या व23यांचा िवकास करणे (दिलत व2ती सधुार योजना) सन २०१८-१९ या योजनतगत मंजरू कामासाठी यो!य "या वगातील िजहा प$रषद न&दणीकृत यांचेकडून दोन िलफाफा प+दतीने खालील कामाचा ई-िनिवदा मागवीत आहोत. ई-िनिवदचेा कोरा नमनुा व भरलेली िनिवदा ि1वकार2याचा कालावधी https://www.mahatenders.gov.in या संकेत 1थळावर िदनांक ३०/०७/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासनू िदनांक ०५/०८/२०१९ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजेपयFत उपलHध आह.े अ." कामाचे नाव खरेदीची अंदाजे र?कम @. बयाणा र?कम @. िनिवदा फॉम फC @. कंDाटदर वग १ मौजे खंडाळा येथील आंबेडकरनगर (दिलतव2ती) अंतग त जोगदडं ते पाणी टाकC पयGत भूिमगत गटार करणे ता. ीरामपूर िज.अ.नगर ५,००,०००/- ५०००/- २००/- सिुशिJत बेरोजगार अिभयंता िनिवदा मािहती व अटी :- 1. सदर कामाची िनिवदा JिKया ई –िनिवदा JिKयेMारे ऑनलाईन करणेत येईल व यापढुील सव सचूना / शQुीपRके इ. ऑनलाईन करणेत येईल सदर ई –िनिवदचेे मािहती डाऊनलोड व भरलेली िनिवदा ि1वकार2याचा कालावधी http://www.mahatenders.gov.in या संकेत 1थळावर िदनांक ३०/०७/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासनू िदनांक ०५/०८//२०१९ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजेपयFत उपलHध आह.े 2. िनिवदा फॉम फW X २००/- ऑनलाइन / NEFT पेमट करावे. 3. बयाणा र`कम फW ५०००/- ऑनलाइन / NEFT पमेट करावे. 4. प$रपणू $र"या भरलेया िनिवदा संच http://www.mahatenders.gov.in या संकेत 1थळवर िदनाक ३०/०७/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासनू िदनांक ०५/०८/२०१९ रोजी सायंकाळी ५:०० वा त"पवूb ऑनलाइन सादर करता येतील. 5. िनिवदा अटी व शतbम+ये बदल करणे Jाd िनिवदापकैW एक िकंवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न दतेा नाकार2याचा ह`क िनgन 1वाhरीत राखनू ठेवला आह.े 6. तांिDक िलफाफा " १ ऑनलाईन प-तीने िदनांक ०७/०८/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता नंतर उघडया जातील. 7. शासन िनण य ". सीएटी/२०१७/P.".०८/इमा-२ िद.२६/११/२०१८ अSवये िलफाफा ". १ व िलफाफा ". २ उघडयानंतर Pथम Sयूनतम देकार सादर करTयाUया L-१ िनिवदाकाराने “Additional Performance Security Deposit” आठ िदवसा1या आत सबंधीत ामपंचायत खंडाळा काया लय यांचेकडे जमा करावा. िह आठ िदवसांची मुदत कोण3याही कारणांसाठी िशथीलJम असणार नाही. 8. Pथम Sयूनतम देकारा1या (L-१) िनिवदाकाराने वरील िविहत मुदतीत “Additional Performance Security Deposit” चा भरणा केला नाही तर िoतीय Sयूनतम देकारा1या (L-२) िनिवदाकार L-१ पेJा कमी दराने काम करTयास तयार असतील तर 3यांची िनिवदा मंजूर करTयात येईल. 9. देकार १५% पेJा कमी दराचा असयास उव रत रकमेसाठी दोन पटीने र?कम DD oारे सादर करणे अिनवाय राहील. उदा. १९% कमी दर – १०% कमी दरापयGत १% व १५ % पयGत कमी दरापयGत – (१५% - १०% = ५%) तसेच (१९-१५) = ४% करता (४ X २=) ८% असे एकूण (१+५+८)=१४%) १. धनाकष उपलvध कwन देणे. १. धनाकष सरपंच ामपंचायत खंडाळा यांचा नावे असावा. २. धनाकष सरकारी बँक िकंवा शेड्युल बँकाकडून काढलेला असावा. ३. धनाकषा ची मुदत िनिवदा भरTया1या िदनांकानंतर िकमान ३ मिहनेपयGत असावी. ४. धनाकषा वर बँकेचा MICR व IFSC कोड नंबर असणे आव€यक आहे. लीफाफावर कामाचे नाव व िनिवदा सचूना "मांक असणे आव€यक आहे. २. िनिवदाधारकाने १० ट?के िकंवा 3यापेJा जा2त कमी दराची िनिवदा भरयास इत?या कमी दराने कामा1या दजा योय राखून काम कसे पूण करणार याबाबतचा सिव2तर लेखी खुलासा 2वाJरीसह िलफाफा ". २ म‚ये उपलोड करावा अSयथा िनिवदा अवैध समजTयात येईल. कमी दराची िनिवदा भरयास उपरो„ Pमाणे पूत ता न केयास िनिवदा अपाD करणेत येईल व एक वषा करता न…दणी र† करणेत येईल याची न…द ‡यावी. िनिवदा भरणेबाबत माग दश क सूचना :- ब)तांिDक िलफाफा १) िजहा प$रषद अहमदनगर JमाणपR २) अनभुव JमाणपR ३) PAN काड. ४) pहटॅ JमाणपR ५) Work Done Certificate ६) जीएसटी बाबत(GST Registration) १. शासन प$रपRक िव~ िवभाग K.जीएसटी१०१७/J.K.८१/कराधन-1िद.१९ऑग1ट २०१७ २. शासन प$रपRक िव~ िवभाग K. जीएसटी१०१७/J.K.१५५/कराधन-1िद.११सƒटबर २०१७ ३. शासन िनणय K. संKWण-२०१७/सीआर१२१(भाग२)इमारती२ िद. १९ सƒटबर २०१७ अ„वये शासन िनणयानसुार बदल होतील तसे लागू राहतील. क) ˆयापारी िलफाफा ई –िनिवदसेोबत असलेया BOQ फाइलम+ये िनिवदा सादरक"याचे नाव व दर िदलेया िठकाणी सादर कˆन अपलोड करावेत. वरील तांिRक िलफाफा अ) व ब) मधील सव कागदपRे सादर करणे आव‰यक असनू एक जरी

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.