Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

महारा शासन ाम वकास वभाग ामपंचायत ठाकूरनमगाव ता शेवगाव िज.अ.नगर ई –न वदा सूचना सन २०१८-१९ सरपंच ामपंचायत ठाकूरनमगाव ता.शेवगाव यां'या कडून िज)हाप*रषदे कडील यो/य 0या न1दणीकृत कं4ाटदाराकडून Percentage Rate Tender दोन 6लफाफा प8तीने पुढ;ल कामाची ई-न वदा मागवीत आहे. -: योजनेचे नाव :- १४ व0त आयोग २०१८-१९ :- अ.न कामाच ेनाव न वदा रकम . बयाना रकम  (परतावा) Tender फ रकम  आवयक ठेकेदार वग" कामाची मुदत १ मौजे ठाकूरनमगाव ता शेवगाव येथे RO 6सCट;म बसवणे ६३७९२३/- ६३७९ २०० यो/य तो वगI ३ म&हने १) सदर संपूण" न वदा -./या ई न वदे1वारे ऑनलईन प4तीने संगणक -णाल5वर होईल. सदर न वदे संदभा"त न वदा नोट5स -9स4ी, सूचना, शुधीप=क इ?याद5ची मा&हती http:// mahatenders.gov.in या संकेत@थळावर उपलDध आहे. २) वर5ल कामाची न वदा -प= े http://mahatenders.gov.in या संकेत @थळावर उपलDध कFन देGयात आल5 आहेत सदर न वदा -प= े अ त शतH ई सदर संकेत@थळावFन Jदनांक २७/०२/२०१९ रोजी १२.०० वा ते Jदनांक ०५/०३/२०१९ च ेसकाळी १०:०० वा पयIत अJधK&हत (Download)करता येईल. ३) वर5ल कामाLया न वदा http:// mahatenders.gov.in Jदनांक २७/०२/२०१९ रोजी १२.०० वा ते Jदनांक ०५/०३/२०१९ चे सकाळी १०:०० वा इलेMॉ नक फॉरOयाटमPये ऑनलईन प4तीने सदर करता येईल ४) ई न वदेमधील अट; व शतMमNये बदल करणे, Oा0प न वदेपैकQ एक Sकवा सवI न वदा कोणते&ह कारण न देता नकारनेचा हक नOम @वाRर5त यांनी राखनू ठेवला आहे तसेच एखा1या कामाची नकड लRात घेता न वदेतील ?या कामासाठW एखाद5 अट 6शTथल करणेच हUक नOन @वाRर5त यांनी राखनू ठेवला आहे. ५) न वदा फ व इसारा फ Sbi Online 1वारे भरYया बाबतच े व&हत नमुZयातील -माणप=(As per part of e tendering document and process) संबंधीत Sbi Online चा Mांजेशन /मांक (UTR) न\दवून तां]=क 9लफा^यासोबत अपलोड करणेत यावे. ६) ऑनलाईन सदर केलेYया ई न वदा Jद. ०६/०३/२०१९ रोजी सकाळी १०:०० वा Kामपंचायत काया"लयात उघडणेत येतील. ई न वदा संदभाIतील इतर अट; व शतM १) ठेकेदारांनी दोन 9लफाफा प4तीन ेई न वदा सदर करणे गरजेच ेआहे २) पुरवठा दारांनी कामाच ेनकाश,े न वदेतील आट5 व शतH बाब नहाय कामाच े@थळ, मजूर व सा&ह?याची उपलDधता या सव" बाबीचा अ`यास कFन न वदा सदर कराaयात. ३) 9लफाफा /.१ मधील सव" कागदप=ाची छाननी कFन 9लफाफा /. मPये पा= ठरलेYया ठेकेदारांचाच 9लफाफा /.२ उघcणेत येईल. ४) सदर न वदा तांW4क रकमेला O6स8 करXयात आलेल; आहे. 0यामुळे देयके अदा करताना शाषन नयमानुसार व अदंाजप4का नुसार कपाती कYन देयके अदा केले जातील. ५) मतेदारांनी सदर केलेYया ई न वदा व ?या न वदेमधील वर 9लफाफा /.२ उघcलेनंतर ९० &दवसांपयIत वैध राहतील (कं=ाटदाराचा देकार ९० &दवस राह5ल) ६) अदंाजप=क दरापेRा कमी दराLया न वदा भरYयास शासन नण"य व शाषण पfरप=क /.-सीएट5/२०१७/ -. /०८/इमा-२मुंबई &दनांक. २६/११/२०१८ /.]बडीजी२०१६/-क/२/इमा.२/मं=ालय मुंबई ४०००३२ &द१२.२.२०१६ व िज.प @थायी स9मती ठराव /.५७७ &द ७.५.२०१६ नुसार १० टके पयIत कमी दर भरYयास १% (उदा. १% त े १०% दर १%) ७) -ाnत नOनतम न वदेचा देकार न वदाJधन कामाLया .कमतीपेRा १०% पेRा जा@त दराने कमी असेल तर देकार १०% पेRा जेवoया जा@त दराने कमी आहे तेवoया रकमेचा व वर5ल बाबी -माणे येणाpया रकमेसह एक]=त (बँक rयारंट5 / DD) न वदेसोबत 9लफाफा /.२ मPये अपलोड करावा.(उदा. १४% कमी दर -१०% पयIत कfरता १% व (१४%-१०%)=४% असे एकूण ५% तसेच देकार १५% पेRा कमी दराचा असYयास उव"fरत रकमेसाठW दोन पट5ने रकम डीडी 1वारे सदर करणे अ नवाय" राह5ल(उदा.१९% कमी दर (१९-१५= ४% x २ =८%) ८) (बँक rयारंट5/ DD) उपलDध कFन देणे. अ. (बँक rयारंट5/ DD) न वदा बोल वणाpया सरपचं Kामपचंायत यांLया नवे असावा. आ. (बँक rयारंट5/ DD) सरकार5 बँका .कवा शcेयलु बँकाकडून काढलेला असावा. इ. (बँक rयारंट5/ DD)ची मदुत कामाचा दोष दा य?व कालावधी सपेंपयIत असणे आवयक आहे. ई. (बँक rयारंट5/ DD) 9सलबदं ल5फा^यामधून परुवठा दारांनी न वदा @वीकृतीLया &दनांका पासनू ८ &दवसात Kा.प. काया"लय येथे जमा करावा. 9लफा^यावर कामाच ेनाव व न वदा सचूना /.9ल&हGयात यावा. उ. (बँक rयारंट5/ DD) बँकेचा MICR व IFSC कोड नबंर असणे आवयक आहे. ९) १ जुलै २०१७ नंतर शासनाने शासकय कं=ाटावर जीएसट5 कर लागू केलेला असYयाने सदर न वदा रकमेवर नयमा-माणे जीएसट5 कराची आकारणी केल5 जाणार आहे. ?यामुळे सदर न वदेच े दर नमूद करताना कं=ाटदार यांनी जीएसट5 चा वचार कFन न वदेच े दर न\द करावेत तसेच कामाच े देयक अदा करताना शासकQय नयमाOमाणे कपात कराZया लागणा[या सवI रUकमा नयमाOमा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.