Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Repair Boudhmandir At Dervan Tal.patan

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

1 Contractor No. of Corrections Executive Engineer <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉÆiÉMÉÇiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ({Éʽþ±ÉÒ ´Éä³ý) ¤ÉÒ-1 ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.5 ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ÊVÉ.{É.={ÉʴɦÉÉMÉ {ÉÉ]õhÉ . ={É +ʦɪÉÆiÉÉ,ÊVÉ.{É.¤ÉÆÉvÉEòÉ¨É ={É Ê´É¦ÉÉMÉ {ÉÉ]õhÉ ½äþ 14 ´ÉÉ Ê´ÉkÉ +ɪÉÉäMÉ ªÉÉ ±ÉäJÉÉʶɹÉÉÇJÉɱÉÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ +xÉÖGò¨Éä ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ /+Éä{ÉxÉ ¨ÉDiÉänùÉ®ú ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ Percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É ¯û. <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ¯û. (Ê¡òCºÉ) ]åõb÷®ú Ê¡ò ®úCEò¨É +ɴɶªÉEò EæòjÉÉ]õnùÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ 1 bä÷®ú´ÉhÉ iÉÉ.{ÉÉ]õhÉ ªÉälÉä ¤ÉÉèvnù¨ÉÆÊnù®ú nÖù¯ûºiÉ Eò®úhÉä 446807/- 4500/- 100/- ¨É.ºÉ.ºÉ. ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1. ºÉnù®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉuùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ´É®ú ½þÉä<DZÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ |ÉʺÉvnùÒ, ºÉÖSÉxÉÉ, ¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <iªÉÉnùÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉäiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä, +]õÒ, ¶ÉiÉÔ <. ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ ÊnùxÉÉÆEò- 10/9/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉɪÉ.17.00 ´ÉÉVÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 16/9/2019 SÉä ºÉɪÉ.17.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ +ÊvÉOɽþÒiÉ (Download) Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 3. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò- 10/9/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉÉªÉ 17.00 ´ÉÉVɱÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 16/9/2019SÉä ºÉÉªÉ 17.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ <±Éä]ÅõÉìÊxÉEò ¡òÉì®ú¨Éì]õ¨ÉvªÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 4. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ¡òÒ Online Payment & Fee payable at Payment Gateway mode nẤ ÉÉ®äú ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (as per part of e terndering document and   rocess) iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 5. <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´É½þÒiÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ VªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ ´É VÉä EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉä̈ ÉvªÉä +{ÉÉjÉ `ö®úiÉÒ±É iªÉÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉÒ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvªÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉGòÒªÉÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ BEòÉ ¨ÉʽþxªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ RTGS/NEFT uùÉ®äú {É®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 6. iªÉɺÉÉ`öÒ VªÉÉ ¤ÉÄEäòiÉÚxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É Online Payment Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É iªÉÉ ¤ÉÄEäòSÉÉ IFSC EòÉäb÷, ¨ÉCiÉänùÉ®úÉSÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò, ¤ÉÄEäòSÉÉ {ÉkÉÉ ªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 7. ¨ÉCiÉänùÉ®úÉxÉä iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɨÉvªÉä º´ÉiÉ:SÉä xÉÉ´É, {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú {ÉkÉÉ, ºÉȪ û +ºÉ±Éä±ÉÉ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò, <Ç ¨Éä±É +ɪÉb÷Ò ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 8. ºÉnù®ú EòɨÉÉÆSÉä ÊxÉÊ´ÉnùɤÉɤÉiÉSÉä |ÉÊGòªÉäSÉä ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É <ÆOÉúVÉÒ¨ÉvÉÒ±É VÉÉʽþ®úÉiÉ {ɽþÉ´ÉÒ. ºÉnù®ú <ÆOÉVÉÒ¨ÉvÉÒ±É VÉÉʽþ®úÉiÉ +ÆÊiÉ¨É ®úɽþÒ±É. 2 Contractor No. of Corrections Executive Engineer ETAILED TENDER NOTICE ( 1 st Time) Deputy Engineer Z.P.Sub Dn Patan NOTICE INVITING E-TENDER- 5/19-20 Deputy Engineer Z.P.Sub Dn.Patan invites online percentage rate tender from Zilla Parishad registered Unemployed Engineers / Open Registered Contractor respectely for following works Sr. No. Name of work Amount put to tender Rs. EMD Rs. Tender Fee Rs. Class of Contractor 1 Repair Boudhmandir at Dervan Tal.Patan 446807/- 4500/- 100/- Majoor Sah Sanshta 1. The complete bidding process will be online (e-tendering) 2. Bidding document can be seen and downloaded from the website “http://mahatenders.gov.in” from 17.00 hours on 10/9/2019 to 16/9/2019 up to 17.00 hours. 3. The bid can be submitted in electronic format on the website “http://mahatenders.gov.in” from 17.00 hours on 10/9/2019. The deadlin

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.