Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Rural Development Department

Satara, Maharashtra

 • Opening Date

  28 Jan 2019

 • Closing Date

  03 Feb 2019

 • Tender Amount

  ₹ 4,46,761

 • EMD

  ₹ 4,500

Reminder

Follow

Download
Summary

Const Of Tolit Unit In Lonarbaba Temple Premises At Bidal Tal Man Dist Satra

Documents

1 Contractor No. of Corrections Executive Engineer <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉÆiÉMÉÇiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ({Éʽþ±ÉÒ ´Éä³ý) ¤ÉÒ-1 ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò. 89 ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ºÉÉiÉÉ®úÉ. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É nùÊIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ +ÊiÉÊ®úCiÉ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÉiÉÉ®úÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉÉiÉÉ®úÉ, ½äþ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É (nùÊIÉhÉ) ÊVÉ.{É.ºÉÉiÉÉ®úÉEòb÷Ò±É Eò ´ÉMÉÇ ªÉÉjÉɺlɳý ºÉÆ.GÆò.2038 <Ç ªÉÉjÉɺlɳý Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É ªÉÉ ±ÉäJÉÉʶɹÉÉÇJÉɱÉÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ +xÉÖGò¨Éä ºÉÖ.¤Éä.+., ¨É.ºÉ.ºÉÆ. ´É JÉÖ±ÉÉ ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ Percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1. ºÉnù®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉuùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ´É®ú ½þÉä<DZÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ |ÉʺÉvnùÒ, ºÉÖSÉxÉÉ, ¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <iªÉÉnùÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉäiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä, +]õÒ, ¶ÉiÉÔ <. ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ ÊnùxÉÉÆEò- 28/1/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 17.00 ´ÉÉVÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 3/2/2019 SÉä nÖù{ÉÉ®úÒ 15.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ +ÊvÉOɽþÒiÉ (Download) Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 3. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò 28 /1/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 17.00 ´ÉÉVɱÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 3 /2/2019 SÉä nÖù{ÉÉ®úÒ 15.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ <±Éä]ÅõÉìÊxÉEò ¡òÉì®ú¨Éì]õ¨ÉvªÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 4. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ¡òÒ Online Payment & Fee payable at Payment Gateway mode nẤ ÉÉ®äú ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (as per part of e terndering document and proacess) iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 5. <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´É½þÒiÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ VªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ ´É VÉä EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉä̈ ÉvªÉä +{ÉÉjÉ `ö®úiÉÒ±É iªÉÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉÒ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvªÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉGòÒªÉÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ BEòÉ ¨ÉʽþxªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ RTGS/NEFT uùÉ®äú {É®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 6. iªÉɺÉÉ`öÒ VªÉÉ ¤ÉÄEäòiÉÚxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É Online Payment Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É iªÉÉ ¤ÉÄEäòSÉÉ IFSC EòÉäb÷, ¨ÉCiÉänùÉ®úÉSÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò, ¤ÉÄEäòSÉÉ {ÉkÉÉ ªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 7. ¨ÉCiÉänùÉ®úÉxÉä iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɨÉvªÉä º´ÉiÉ:SÉä xÉÉ´É, {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú {ÉkÉÉ, ºÉȪ û +ºÉ±Éä±ÉÉ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò, <Ç ¨Éä±É +ɪÉb÷Ò ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 8. ºÉnù®ú EòɨÉÉÆSÉä ÊxÉÊ´ÉnùɤÉɤÉiÉSÉä |ÉÊGòªÉäSÉä ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É <ÆOÉúVÉÒ¨ÉvÉÒ±É VÉÉʽþ®úÉiÉ {ɽþÉ´ÉÒ. ºÉnù®ú <ÆOÉVÉÒ¨ÉvÉÒ±É VÉÉʽþ®úÉiÉ +ÆÊiÉ¨É ®úɽþÒ±É. +Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É ±ÉäJÉÉʶɹÉÇEò ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É ¯û{ɪÉä <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ¯û. (1 ]õCEäò) ]åõb÷®ú ¡òÒ ¯û{ɪÉä EÆòjÉÉ]õnùÉ ®úÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú +ɴɶªÉEò EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ 1 ¨ÉÉèVÉä ʤÉnùÉ±É iÉÉ ¨ÉÉhÉ ¨ÉÆnùÒ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¶ÉèÉSUôÉ±ÉªÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä ÊVÉ ºÉÉiÉÉ®úÉ Eò ´ÉMÉÇ ªÉÉjÉɺlɳý 4,46,761/- 4500/- 100/ ºÉÖ¤Éä+ ºÉÖ¤Éä+ 2 ¨ÉÉèVÉä ʤÉnùÉ±É ±ÉÉähÉÉ®ú¤ÉɤÉÉ ®úºiÉÉ EòÉìGòÒ]õÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 4,47,382/- 4500/- 100/- ºÉÖ¤Éä+ ºÉÖ¤Éä+ Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) 2 Contractor No. of Corrections Executive Engineer DETAILED TENDER NOTICE ( 1st Time) EXECUTIVE ENGINEER SOUTH ZILLA PARISHAD SATARA NOTICE INVITING E-TENDER No. 89 ADDITIONAL CHIEF EXECUTIVE OFFICER ZILLA PARISHAD SATARA invites online percentage rate tender from Zilla Parishad registered / for following works Sr. No. Name of work Amount put to tender Rs. EMD Rs. Tender Fee Rs. Class of Contractor 1 Const of Tolit Unit in Lonarbaba Te

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.