Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

GRAMPANCHAYAT AJEGAON , TALUKA SENGAON , DIST.HINGOLI E-TENDER NOTICE NO.(1) FOR 2017-18 E-Tender Portal: https://mahatenders.gov.in Government of Maharashtra , E-Tender Portal https://mahatenders.gov.in from the cement authorized dealers mentioned below. Sr. No Name of Work Tender cost (Rs) Time Limit for completion (Months) Earnest Money in (Rs.) 1% Cost of Blank tender Form (Rs.) Class of Registration 1 Providing and Erecting Led Street Light Fitting At Ajegaon Rs 449783 1 months Rs.4497 Rs.500/- D 2 Providing and Erecting Led Street Light Fitting At Ajegaon Rs 494756 1 months Rs.4947 Rs.500/- D 1. The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Maharashtra e-tender Portal https://mahatenders.gov.in. 2. All eligible/interested contractors are requested to get enrolled on e-Tendering portal https://mahrashtra.etenders.in. 3. Contractors can contact Help Desk for any clarification or their doubts regarding the process of E-Tender. 24x7 Help Desk - Toll Free No.18002337315. Sd/- Sarpanch/Gramsevak Ajegaon Ta Sengaon Dist.Hingoli ामपंचायत आडोळ iÉÉ.सनेगाव . ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò. 01 ´É¹ÉÇ 2017-2018 JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉSªÉÉ ¨ÉÉä½®¤ÉÆn ÊxÉÊ´ÉnÉ ¤É-1 |É{ÉjÉÉ´É® सरपंच ामसवेक ¨ÉÉè. आजेगाव iÉÉ.सेनगाव ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnÉ ºÉÆSÉ Ên.----------- iÉä Ên. ------------ {ɪÉÇxiÉ Ê´ÉGòÒºÉ ä̀´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É ¨ÉÉä½®¤ÉÆn ÊxÉÊ´ÉnÉ Ên. Ên. ----------- -- iÉä Ên. ------------ {ɪÉÈiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ Êº´ÉEòÉ®hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É ´É ¶ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ Ênù. ------------- ®úÉäVÉÒ =PÉbhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnÉVÉÒiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®É ®úCEò¨É ¯{ɪÉä 1 ]õCEòÉ EÆòjÉÉ]nÉ®ÉSÉÉ ´ÉMÉÇ EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäSÉÒ ËEò¨ÉiÉ 1 पथदवे व वयुती करण करणे आजेगाव  449783 4497 ५००/- 2 पथदवे व वयुती करण करणे आजेगाव  494756 4947 ५००/- Ê]{É :- 1. ÊxÉÊ´ÉnäSÉÒ ºÉ´ÉÇ EòÉMÉn{ÉjÉä सरपंच ामसेवक ¨ÉÉè. आजेगाव iÉÉ.सेनगाव ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ Ên.------------- ---------------{ɪÉÇxiÉ {ɽɴɪÉÉºÉ Ê¨É³iÉÒ±É. 2. ¨ÉÉä½þ®ú¤ÉÆnù ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù. ------------------- ®ÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 11.00 ´ÉÉVÉiÉÉ OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨ÉÉè. आजेगाव iÉÉ.सेनगाव ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ªÉälÉä =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. EòɽþÒ +{ÉÊ®ú½þɪÉÇ EòÉ®úhÉɺiÉ´É iÉä ¶ÉCªÉ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÒ ÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³ý ºÉƤÉÆvÉÒiÉ `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÉ º´ÉiÉÆjÉÊ®úiªÉÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 3. व"#कर कायया$वये पंजीकृत अयावत 'माणप(ाची 'त आ)ण िज .प.कडील वयुत न-दणी 'माणप(ाची 'त जोडणे आव.यक आहे. ४. व"#कर व 'ा1तीकर सन २०१7 ते २०१8 भर5याबाबत 'माणप( जोडाव े. ५. पुरव7यात यणेा8या साह9याची व"#कर,आयकर तसचे शासनाच े इतर उपकर भर7याची जबाबदार> पुरवठादार याचंी राह>ल. ६. साह9याचा पुरवठा ामपंचायत Aकवा सुचवल5ेया बांधकाम Cथळी करावा लागले . ७. ई Fनवदा Cवीकृतीच े Aकवा कोणतेह> कारण न देता रG कर7याचे सवH अIधकार सरपंच /ामसवेक यानंी राखीव ठेवल ेआहेत . ८. ÊxÉÊ´Énä ºÉÉä¤ÉiÉ +ÆnÉVÉÒiÉ ®úC¨ÉäSªÉÉ 1 ]õCEòÉ ®úCEò¨É आ)ण EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäSÉÒ ËEò¨ÉiÉ RTGS/NEFT ´nùÉ®äú MAH e- procurement payement RTGS/NEFT Form ´É® nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ JÉÉiÉä "माकावर Ên.-------------------- ®ÉäVÉÒ ºÉɪÉÆEòɳýÒ 3.00 ´ÉÉ Êº´ÉEòÉ®±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É . खाते "माकं ऑनलाईन नस5यास ा.प. मNये ७ पावती काढावी लागेल. ९. पुरवठादार हा CथFनक अस5यास 9याला 'ाधा$य दे7यात येईल. १०. GST कायया$वय ेGST पंजीकृत अयावत 'माणप(ाची 'त सोबत जोडण ेआव.यक आहे . सरपंच ¨ÉÉè. आजेगाव iÉÉ.सेनगाव ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ ामसेवक ¨ÉÉè. आजेगाव iÉÉ.सेनगाव ÊVÉ.˽þMÉÉä±ÉÒ Detailed Tender Schedule Sr.No. Activities Date & Time 1 Publishing date 2 Document download start date 3 Document download end date 5 Bid submission start date 6 Bid submission end date 7 Bid opening date

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.