Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

पंचायत समिती जािखेड ई-निविदा िोटीस सि २०१८-१९ पचंायत समिती जािखेड दमित वस्ती सधुार योजने अतंर्गत िजंूर असिेल्या िौजे पाटोदा(भवरवाडी) येथे अतंर्गत Providing LED High Mast Street Light या कािाची ई-ननववदा ग्रािववकास ववभार् / जजल्हा पररषदेकड ेनोंदणी झािेल्या योग्य त्या समुिक्षित बरेोजर्ार या वर्ागत नोंदणीकृत कंत्राटदारा कडून ई-ननववदा कायगप्रणािी द्वारे ननववदा दोन िीफििा पद्धतीने िार्ववण्यात येत आहेत. - ननववदा आवश्यक कार्दपत्र े/ िाहहती व अटी / िती – १. ननववदा िी online भरणा करून स्कॅन कॉपी अपिोड करावी. २. बयाना रक्कि online भरणा करून स्कॅन कॉपी अपिोड करावी. ३. जजल्हा पररषदेकडीि ववद्यतु ठेकेदार नोंदणी प्रिाणपत्र.(जज.प. अहिदनर्र कडीि) ४. PAN CARD, GST CERTIFICATE. ५. व्यावसाय कर नोंदणी पत्र अथवा िार्ीि वषागची िी भरणा चिन. ६. भार्ीदारी नोंदणी पत्र. ७. कािाचा अनभुव दाखिा, िासकीय कािे केिबेाबतच ेकार्दपत्र/े काि पणूगत्वाचे दाखिे जोडण्यात यावे. ८. ग्रािपचंायत जार्ा पाहणी अहवाि जोडणेत यावा.(अननवायग नाही) ९. ननववदेसोब्त वापरनेत येणारे LED STREET LIGHT चे िके बी आय एस िाकग असावे त्याबाबत चे आर न Certificate तांत्रत्रक िीफििा िध्ये सादर करावे व ३ वषागचा दोषननवारण कािावधी असिे बाबत रु १०० चे बॉडंवर उत्पादक कंपनी व ठेकेदार यांचे सयंकु्त सही चे हिी पत्र सादर करावे. सदर कार्दपत्र नसिेस ननववदा तांत्रत्रक िदु्यावर नाकारिी जाईि याची नोंद घावी. १०. िासन ननणगय क्र.बीडीजी २०१६/प्र.क्र.२.इिा २ हद १२/०२/२०१६ अन्वये, प्राप्त ननम्नति ननववदेचा देकार ननववधाहदन कािाच्या फकितीपेिा १० टक्के पयतं किी दराचा असेि तर ठेकेदारांनी ननववदाधीन फकितीच्या १ टक्के एवद्या रकिचेा ( Bank Gurantee/DD) परिॉिगन्स सेक्यरुीटी म्हणून ननववदेच्या िीफििा कर.२ िध्ये अपिोड करावा. (Scan करून अपिोड ई-ननववदे सोबत अपिोड करावा) उदा. १ टक्के त े१० टक्के किी दर – १ टक्के रक्कि प्राप्त ननम्नति ननववदेचा देकार ननववदाधीन कािाच्या फकंितीपेिा १० टक्के पेिा जास्त दराने किी असेि तर देकार १० टक्के पेिा जेवद्या जास्त दराने किी आहे तवेद्याच रकिेचा व वरीि बाबी प्रिाणे येणाऱ्या रक्किसेह एकत्रत्रत (Bank Gurantee/DD) ननववदेसोबत िीफििा क्र. २ िध्ये अपिोड करावा. (उदा १४ टक्के किी दर -१० टक्के पयतं कररता १ टक्का व (१४ टक्के -१० टक्के) ४ टक्के असे एकूण ५ टक्के. (Bank Gurantee/DD) उपिब्ध करून देणे.) अ. (Bank Gurantee/DD) ननववदा बोिववणायाग दमित िस्ती सधुार योजिा पाटोदा यांचे नाव ेअसावा ब. (Bank Gurantee/DD) सरकारी बँका फकवा िड्यलू्ड बँकाकडून काढिेिा असावा. क. (Bank Gurantee/DD) ची िदुत ननववदा प्रमसद्धीच्या हदनाकांनतर ३ िहहन्याची असणे आवश्यक आहे. ड. (Bank Gurantee/DD) ची प्रत Scan करून ई-ननववदा भरताना ठेकेदारानी अपिोड करावी. इ. (Bank Gurantee/DD) मसिबदं िीिाफ्यातनू कंत्राटदारानी ननववदा जस्वकृनतच्या हदनांकापासनू ५ हदवसात गटविकास अधधकारी पचंायत समिती जािखेड यांच्या कायागियात जिा करावा. मििाफ्यावर कािाचे नाव व ननववदासचूना क्रिांक मिहहण्यात यावा. फ. (Bank Gurantee/DD) बँकेचा DD व IFSC Code नबर असणे आवश्यक आहे. ११. ननववदाधारकान े १० टक्के फकवा त्यापिेा किी दराची ननववदा भरल्यास इतक्या किी दराने कािचा दजाग योग्य राखून काि कसे पणूग करणार याबाबतचा सववस्तर िेखी खुिासा ननववदे सोबत स्वािरीसह अपिोड करावा. खुिासा नसिेस ननववदा स्वीकािी जाणार नाही. १२. पात्र ननववधारकाचा िीफििा क्र २ उघण्याचा हदनाक व वेळ सबंधीत ठेकेदारास ई- टेंडर प्रणािी िािग त ई िेि द्वारे कळविे जाईि. िीफििा क्र२ उघडल्यानतर िघतु्ति ननववदाधारकाने आवश्यक त्या कार्दपत्राची पतूगता करनेकािी तत्काळ कायागियास सपंकग साधून ८ हदवसांच े आत करारनािा करणे आवश्यक राहीि याबाबत कायागिायाकडून कोणताही स्वततं्र पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. त्यानतंर ननववदे बाबत कायागिय घेईि तो ननणगय ननववदाधारकावर बधंनकार राहीि. १३. भाववाढ िरक सदर कािाना िार् ूअसणार नाही याची नोंद घ्यावी. १४. कािाचे सरुिा अनाित रक्किेचा ४ टक्केचा धनाकषग यांचे गटविकास अधधकारी पचंायत समिती जािखेड यांचे नाव े८ हदवसात / िदुतीत कायगरंभ आदेि देणेपवुी सादर करावा. १५. िासन ववत्त ववभार्, पररपत्रक क्र जीएसटी-१०१७/प्र.क्र.८१/कराधन,१ हद १९ ऑर्स्ट २०१७ अन्वेय, हद ०१ जिु ै २०१७ पासनू देण्यात येणाऱ्या िासकीय कंत्राटावर जीएसटी अधधननयिानसुार कराची आकारणी होणार आहे. कंत्राटदाराने सदर जीएसटीच्या कारच्या बोज्याचा ववचार करूनच ननववदा भरावी. १६. िार्ीि तीन वषागतीि सारख्या एका कािाचा दाखिा प्रस्तावीत ननववदा रक्किेच्या ५० टक्के रक्किेचा जोडणे बधंनकारक आहे/ प्रस्तावीत ननववदेच्या प

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.