Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ई-नननिदा सचूना क्र.१/२०१८-२०१९ सरपंच ग्रामपंचायत ननिाणे ता. कळिण निल्हा. नानिक खालील कामांच्या नननिदा ई- टेंडररंग पद्धतीने मागिीत आह ेसदर नननिदा ०५/०३/२०१९ पासून ते १०/०३/२०१९ पयंत बघता ि भरता येईल ११/०३/२०१९ रोिी नननिदा उघडण्यात येईल....... सदर नननिदा महाराष्ट्र िासनाच्या http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थलािरून डाऊनलोड करता येईल या नननिद ेसंबंधीची सिव मानहती ि अटी/िती सदर संकेत स्थलािर पाहण्यासाठी उपलब्ध आह.े नह नननिदा फक्त इटंरनेट िरूनच खरेदी करता येईल. ि इटंरनेट िरूनच/दाखल करता येईल सिव मके्तदार/परुिठादार यांनी Digital Signature Registration/Renuvel करने आिश्यक आह.े  ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT : अदंाि पत्रकीय दरापेक्षा कमी दाराच्या नननिदा बाबतीत िासन ननणवय सािविननक बांधकाम निभाग क्र.बीडीिी- २०१६/प्र.क्र.२/ईमा.२/मुबंई नदनांक १२/०२/२०१६ अन्िये कायवपद्धती अनसुण्यावत यािी धनाकर्व सरपंच ग्रामपंचायत ननिाण े तालकुा. कळिण निल्हा. नानिक यांच्या नाि ेअसािा . १. नननिदा प्रकीयेमध्ये प्राप्त ननम्नत्तम नननिदचेा दकेार नननिदाधीन कामाच्या नकमतीपेक्षा १० टक्के पेक्षा अनधक कमी दाराण े असेल तर संबंनधत कंत्राटदाराकडून एिढ्या कमी दारात काम करण्याचे नननििनाबाबत सनिस्तर तपिील नननिदा बोलानिणायाव अनधकायावने प्राप्त करून घ्याव्या. कंत्रादारांनी नदलेल्या तपनिलाच्या आधारे सदर काम ननम्नत्तम दकेाराच्या नकमतीत पणूव करता येण ेिक्य असल्याची खात्री करून घणे्यात यािी . २. प्राप्त ननम्नत्तम नननिदचेा दकेार नननिदाधीन कामाच्या नकमतीपेक्षा १० टक्क्यांपयंत कमी दराचा असेल तर दकेेदारांनी नननिदाधीन नकमतीच्या १ टक्का एिढ्या रकमचेा धनाकर्व ( Demand Draft) परफॉरमसं नसक्यरूीटी म्हणनू नननिदचे्या नलफाफा क्र.२ ३. मध्ये सादर करािा ( .स्कॅन करून ई-नननिद ेसोबत सादर करािा( ).उदा :१ टक्का ते १० टक्के कमी दर – १ टक्का रक्कम प्राप्त ननम्नत्तम नननिदचेा दकेार १० टक्के पेक्षा िास्त दराने कमी असेल तर दकेार १० टक्के पेक्षा ििेढ्या िास्त दराने कमी आह े तेिढ्या रकमचेा ि िरील बाब -२ प्रमाण ेयेणाऱ्या रकमसेह एकनत्रत धनाकर्व (Demand Draft) नननिदसेह नलफाफा क्र .२ मध्य ेसादर करािा( .उदा : १४ टक्के कमी दर- १० टक्के पयंत करीता—१ टक्का ि (१४ टक्के-१०टक्के- )४ टक्के असे एकूण ५ टक्के ) सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत निवाण े ग्रामपंचायत निवाण े Sr. No. Name of Work Tender Value Reg. Class 1. Constructing Public Abhyasika(Vachanalaya) At-Niwane Tal-Kalwan Dist-Nashik 700000.00 OPEN 2. Constructing Retaining Wall To Smashanbhumi At- Niwane Tal-Kalwan Dist-Nashik. 1550942.00 3. Constructing Smashanbhumi At-Niwane Tal-Kalwan Dist- Nashik. 1010271.00 !!सत्यमेि ियते!! ग्रामपंचायत कायाालय निवाण े ता. कळवण नि. िानिक * निवाण े* ग्राम-पंचायत *********** * निवाण े*

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.