Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Opening Date

  20 Jul 2019

 • Closing Date

  25 Jul 2019

 • Tender Amount

  ₹ 9,31,319

 • EMD

  ₹ 10,000

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Construction Of Metal Road Mane Vasti

Documents
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

महारा शासन ामिवकास व जल संधारण िवभाग ामपंचायत भोसे (क) ता.पंढरपूर िज.सोलापूर ई-िनिवदा सूचना -१ सन २०१८/१९ ( थम वेळ) सरपंच ामपंचायत भोसे (क) ता.पंढरपूर हे िज हा प रषद सोलापूर कडील यो य या न दणीकृत कं ाटदारकडून Percentage rate tender दोन िलफाफा प तीने पुढील कामाची ई-िनिवदा मागवीत आहेत. अ.नं कामाचे नाव िनिवदा र कम बयान र कम (परतावा ) टडर फ र कम आव यक ठेकेदार वग कामाची मुदत १ मौजे भोसे (क) ता.पंढरपूर येथे १४ वा िव आयोग अंतगत माने व ती येथे र ता खडीकरण करणे ९३१३१९/- १००००/- ३००/- वग ५ व या वरील आव यक ठेकेदार ३ महीने १. सदर संपूण िनिवदा ि या ई-िनिवदा ारे ऑनलाइन प तीने संगणक णालीवर होईल .सदर िनिवदेसंदभात िनिवदा नोिटस िस ी,सूचना इ यािदची मािहती http://mahatenders.gov.in या सं केत थळावर उपल ध आहे . २. वरील कामाची िनिवदा प े http://mahatenders.gov.in या सं केत थळावर उपल ध क न दे यात आली आहेत .सदर िनिवदा सदर िनिवदा प े ,अटी,शत ,ई सदर संकेत थळावर िदनांक ०७/०३/२०१९ रोजी १०.०० वा ते िदनांक १३/०३/२०१९ चे १७.०० वा अिध हीत (Download) करता येतील . ३. वरील कामाची िनिवदा प े http://mahatenders.gov.in या सं केत थळावर िदनांक ०७/०३/२०१९ रोजी १०.०० वा ते िदनांक १३/०३/२०१९ चे १७.०० वा इले ॉिनक फॉरमॅटम ये ऑनलाइन प तीने सादर करता येतील . ४. ई िनिवदेमधील अटी व शत म ये बदल करणे , ा िनिवदापैक एक िकंवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न देता नाकारणेचा ह क िन न वा रीत यांनी राखून ठेवला आहे. ई-िनिवदा भरणा य कोण याही ठेकेदारस ई-िनिवदा फेटाळ याबाबत प ीकरण मागता येणार नाही .तसेच एखा ा कामाची िनकड ल यात घेता िनिवदेतील या कामासाठी एखादी अट िशिथल करणेचा ह क ह क िन न वा रीत यांनी राखून ठेवला आहे. ५. िनिवदा फ व इसारा फ SBI online ारा भर याबाबतचे िविहत नमु यातील प (as per part of e tendering document and process ) संबं िधत SBI online चा यु िनक ा झेशन रिज ेशन मांक (UTR) न दवून तां ि क िलफा यासोबत अपलोड कर यात यावे . ६. ऑनलाइन सादर केले या ई िनिवदा िदनांक १५/०३/२०१९ रोजी सकाळी १०.०० वा ामपंचायत कायालयात उघडणेत येतील . ई-िनिवदा संदभातील इतर अटी व शत १. ठेकेदारांनी िलफाफा प तीने ई िनिवदा सादर करणे गरजेचे आहे . २. कं ाटदारां नी कामाचे नकाश,ेिनिवदेतील अटी व शत बाबिनहाय कामाचे थळ,मजूर व सािह याची उपल धता या सव बाब चा अ यास क न िनिवदा सादर करा यात . ३. िलफाफा १ मधील सव कागदप ांची छानणी क न िलफाफा १ म ये पा ठरले या ठेकेदारांचाच िलफाफा .२ उघड यात येईल . ४. कोण याही अट वर आधा रत असले या ई िनिवदा वीकार या जाणार नाहीत अथवा वीकार यातरीही या मंजूर के या जाणार नाहीत . ५. म े दारां नी सादर केलेली ई िनिवदा व या िनिवदेमधील दर िलफाफा मांक २ उघडलेनंतर ९० िदवसापयत वैध राहतील (कं ाटदाराचा देकार ९० िदवस राहील ) ६. सदर कामाचा रा य गुणव ा िनरी क यांचा तपासणी अहवाल ा झा यानंतरच देयक अदा कर यात येईल . ७. अंदाजप क दरापे ा कमी दारा या िनिवदा भर यास शासन िनणय बीडीजी २०१६/ .२/इमा.२/मं ालय मुंबई ४०००३२ िद.१२.०२.२०१६ नुसार १० ट के पयत कमी भर यास १ ट के िवशेष सुर ा ठेव तसेच १० ट यापे ा जेवढ्या दराने कमी आहे या या येक ट यास १ ट का (उदा १४ ट के कमी दर अस यास १० ट केपयत १ ट का व वरील ४ ट यास ४ ट के असे एकूण ५ ट के ) र कमेची बँक गॅरंटी अथवा धनाकष सरपंच ामपंचायत भोसे(क) ता.पंढरपूर यांचे नावे िवशेष सुर ा ठेव हणून काढ यात यावा व तो सरकारी बँक िकंवा शेड्यूल बँकेचा तसेच पंढरपूर येथे देय असलेला असावा धनाकषावर MICR व IFSC कोड नंबर असणे आव यक आहे. िनिवदा वीकृती समा ी िदनांकापासून २ कायालयीन िदवसात ामपंचायत भोसे(क) ता.पंढरपू र यांचे कायालयात सदरचा धनाकष अथवा बँक गॅरंटी सम िलफा याम ये सीलबंद क न जमा करावी.सदर िलफा यावर कामाचे नाव ठेकेदाराचे नाव ,ठेकेदारचा पूण प ा व संपक मांक न द करावा िविहत मुदतीत या ठेकेदारांचा धनाकष अथवा बँक गॅरंटी कायालयास ा होणार नाही अथवा चुक चा धनाकष अथवा बँक गॅरंटी जमा के यास अशा ठेकेदारांची भरलेली ई-िनिवदा नामंजूर कर यात येईल. तसेच धनाकषाची मुदत िनिवदा भर या या िदनांकानंतर िकमान ३ महीने पयत असणे आव यक आहे. तसेच सदरचा धनाकष हा ई-िनिवदा िस झाले या िदंनांकाचा अथवा यानंतरचा असावा . ८. १ जुलै २०१७ नंतर शासनाने शासक य कं ाटावर जीएसटी कर लागू केलेला अस याने सदर िनिवदा रकमेवर िनयमा माणे जीएसटी कराची आकारणी केली जाणार आहे. यामुळे सदर िनिवदेचे दर नमुद करताना कं ाटदार यांनी जीएसटीचा िवचार क न िनिवदेचे दर न द करावेत.तसेच कामाचे देयक आदा करताना शासक य िनयमा माणे कपात करा या लागणा या सव

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.