Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ाम पंचायत वडेगाव बं या पंचायत सिमती अजुनी/मोर ई-िनिवदा सुचना ई- िनिवदा .- ०१ जा. - ा.प. वडेगाव बं या ./ई-िनिवदा/०१/१९ िद. १२/०१/२०१९ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ामपंचायत वडेगाव बं या पंचायत सिमती अजनुी/मोर िज.ग िदया कडुन हया दारे सव सबंधीतांना सिुचत कर यात येते क , सदर ा.पं. म ये सन २०१८-१९ हया आिथक वषात िविवध िवकास कामे करण े अतंगत िविवध योजना या बांधकामे कर याकरीता संबधीत साही य परुवठा धारक परुवठा कर यासाठी ि द िलफापा प दतीन ेखािलल साही य परुवठा कर याकरीता ई- िनिवदा खािलल अटी व शत या अिधन राहन मागिव यात येत आहते. सदर ई िनिवदा चे दर िद. २८/०१/२०१९ ला ९.०० वाज,े पासनु िद ०२/०२/२०१९ ला ०५.०० वाज ेपयत भरता येईल. सदर ई-िनिवदा िदनाकं ०४/०२/२०१९ ला १२.३० वाजता उघड यात यईेल. सदर ई-िनिवदा ची िव ततु माहीती महारा शासनाचे सकेंत थळ www.mahatenders.gov.in वर उपल ध असनु िव ततु मािहती ा.पं. कायालयात उपल ध आह.े अटी व शत - १) न दणीकृत परुवठाधारकांनी अिधकृत िड. एस. सी. ा त क न घउेन महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या वबेसाईटवर वत: न दणी क न केवळ ई – िनिवदा प दतीने सादर करावी. I) महारा दकुाने व आ थपना अिधिनयम, १९४८, १९६१ नसुार नोदणी माणप , II) व त ु व सवेा कर पंजीयण न दणी माणप ेडस नाव असलेले. अशा परुवठाधारकाकडुन ई-िनिवदा ि द लीफापा पदधतीने मागिव यात येत आह.े २) थम िलफा यात परुवठा धारकानंी बँकेत जमा केले या अमानत र कमेची पावती व ई िनिवदा फामाची फ भर याची पावती, तसचे I) महारा दकुाने व आ थपना अिधिनयम, १९४८, १९६१ नसुार न दणी माणप , II) ेडस नावे व त ु व सेवा कर पजंीयण न दणी मळु माणप III) यवसाय कराचे ि लअर स माणप (सन १७ -१८) IV) आयकर रटन व सेलटँ स ि लअरंस माणप (२०१७ - १८) V) पिह या व शवेट या पानावर िडजीटील वा री केलेली पा प िनिवदा नोटीस (DTP) सादर करावे. VI) साही य खरेदी – िव च े िववरण प . सव माणप ाची स य त जोडणे अिनवाय आह.े ३) सदर िनिवदा ई-िनिवदे या िदनांकापासनु ३० जनु २०१९ पयत वैध राहील. ४) ई-िनिवदा फामची िकंमत १००० . व अनामत र कम २००० . खाते ं . ५०३८१०२१०००००५१ ( ामिनधी) सामा य फंड िवदभ कोकण ामीण बकँ महागाव . RTGS/NEFT/ य येथे जमा करावी. िनिवदा मजंरू परुवठाधारक याचंी अनामत र कम िनिवदा कालावधी पयत ा. प. कडे जमा राहील, यानंतर ामपंचायत कडे अनामत र कम परत मागणी करीता अज सादर के या िशवाय परत कर यात येणार नाही. अनामत र कम ा. प. कायालयात येउन चके दारे यावेत. ५) र कम जमा के याची पावती िनिवद ेसोबत सादर करण ेबंधनकारक राहील. अ यथा दरप क ि वकारले जाणार नाही. ६) साही य परुवठा करतेवेळी साही य आव यक या परवा यासह तसेच रॅाय टीसह कामा या िठकाणी पोहचते करावे लागेल. ७) िलफापा मांक २ म ये दरप क सादर करण ेआव यक आह.े सोबत दर प कात GST/Vat/Tax च े वतं दर पय े म ये नमदु करावेत याची सव परुवठा धारकानंी न द यावी. ८) पही या िलफा याम ये द तावेज परीपणु अस यासचं दसुरा िलफापा उघ यात येईल. ९) साही या ची गणुव ते बाबद स म तां ीक अधीकारी यांच ेिनणय अतंीम असले . १०) कामाचे दयेक मोजमाप पु तकात न दी झा यावर, पणू वाचे माणप िमळा यावर, पंचायत सिमती/िज. प. कडुन िनधी ा त झा यावर, ामपचंायत या मंजरुी नंतर धनादशेा दारे िवतरीत कर यात येईल. ११) ामपचंायित या िविवध िवकास कामानसुार ा. प. ने परुवठा आदशे िद यावर पाच िदवसाचे आत साही य परुवठा करावा लागेल. अ यथा ई-िनिवदा र कर यात येईल. व सदर परुवठाधारकास काळयायादीत समावेश केले जाईल. १२) साही य परुवठा करीता कुठलाही अडॅवा स (अ ीम) िमळणार नाही. १३) मु म, आर सी.सी.पाईप , िगटी 40/20 mm (काळी) , िसमे ट (ISI), रेती याचे टे ट रीपोट सादर करावे लागेल यािशवाय दे यक िमळणार नाही. तसचे गौण खिनज परवाना साही य परुवठा करते वेळी ामपचंायती या नावाने दयावा लागेल. याच माण ेसादर करावयाची सव दयेके GST ची असावीत. १४) साही य परुवठा करतांना साही याचे (DM) िडले हरी मेमो सोबत पाठवाव ेलागेल. १५) परुवठा कर यात येणारा साही याचे िनिवदते नमदु पेिशफ केशन चा असने आव यक आह.े १६) ई- िनिवदते नमदुकरावयाच ेदर ह ेसव साधारणत: बाजारभावाशी समक असावेत. १७) बाजारभवाच ेदरापे ा १०% कमी िकंवा जा त असले या दरांचाच िवचार कर यात येईल. परंत ूबाजार दरातील तफावतीनसुार वाढीव दर अनु ेय राहणार नाही. १८) कोणतेही कारण न दतेा दरप क वीकारने अथवा नाकार याचा अधीकार सरपचं

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.