Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपंचायत कायालय बांदा ता. सावंतवाडी िज. िसंधुदूग जा. - िदनांक- 28/01/2019 न वदा सुचना 3 Call ामपंचायत कायालय बांदा ता.सावतंवाडी यांचसेाठ खाल ल रका यातील काम कर यासाठ शासनाकडील न दणीकृत ठेकेदारांकडुन यांचकेडुन शासनाच े http:// mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर स क न न वदा खाल ल अट व शत स अ धन राहू न माग वणेत येत आहे. न वदा वेळप क १) न वदा स कर याचा दनांक वेळ- दनांक 28/01/2019 वेळ सांय 3 .00 वाजता २) न वदा फॉम डाउनलोड कर याचा अं तम दनांक व वेळ दनांक 02/02/2019 वेळ सांय 5.00 वाजता. ३) न वदा ि वकार याची अं तम दनांक व वेळ दनांक 02/02/2019 वेळ सांय 5.00 वाजता ४) न वदा उघड याची दनांक व वेळ दनांक 03/02/2019 वेळ स. 5.00 वाजता कामाचा तप शल :- कामाच ेनाव कामाची अंदाजप कय र कम कामाची मदुत फाम फ बयाणा रक् कम CONSTRUCTING A SHEAD AT BANDA NIMAJGA DAPHANBHUMI SHED SR NO 92 1 TAL SAWANTWADI 318661 /- 60 200 3200 न वदे या अट शत १) म तेदार यांच े ZP न दणी माणप २.पॅनकाड झेरॉ स.3.GST माणप 4. यवसायकर माणप 5. बयाणा र कम व न वदा सचं फ भर याची पावती नवीदेसोबत सादर करणे बंधनकारक राह ल . २) न वदा उघडतानावर नमदु केलेल सव माणप ेमागणी के यास यां या मळु ती स म सादर सादर करणे बंधनकारक रा हल. ३) सदर न वदेचे http:// mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध राह ल. ४) व हत मदुतीत करारप व त सम कागदप ांची पुतता म तेदाराकडुन झाल पा हजे. ५) सदर न वदेत दश वले या अंदाजीत र कमेम ये बदल हो याची श यता नाकारता येत नाह . यामुळे मजुंर न वदधारकाला अंदाजीत र कमेपे ा कमी र कमेचा आदेश खाल सह करणार यांना राखुन ठेवले आहेत. ६) कोणतीह एक अगर सव न वदा कोणतहे कारण न देत मजुंर अगर नामजंुर करणेचा अ धकार न न वा र त यांनी राखुन ठेवलेला आहे .याबाबत कोणताह प यवहार कायालयाकडुन केला जाणार नाह .तसेच याबाबत म तेदार व अ य कोणसह याबाबत दावा दाखला करता येणार नाह . ७) सदर नवीदा येम े मजुर सहकार सं थानी भाग घेतला असता न दंणीकृत मजुर वापरणे बंधनकारक राह ल ८) सदर न वदा 03/02/2019 रोजी साय 5.00 वाजता श य झा यास उघडणेत येतील. ९) न वदा उघड यानतंर दराबाबत म तदेार यां याकडुन केलेल े प यवहार वचारात घेतला जाणार नाह .तसे घड यास दंडा मक कारावाई केल जाईल. १०) व हत नमनुे पुरवठा दारांकडुन भरणेकामी तसेच न वदा उघडणेबाबतचा (Open) नि चत कालावधी थळ व अ धक माह ती साठ शासना या http:// mahatenders.gov.in यासकेंत थळावर भेट यावी सदर कामा या पोट भरावयाची वर नमुद फोम फ व बयणा र कम ONLINE जमा क न चलन न वदेसोबत सादर करण ेबंधनंकारक राह ल ११) न वदेसोबत माग वले या कागदप ा या मळु ती तसेच म तेदाराने कमी दराने न वदा भर यास PERFORMANCE SECURITY FOR OFFER BELOW ESTIMATED COST चा डी डी सरपंच ामपंचायत बांदा या नावे द. 02/02/2019 रोजी साय ं 5 पयत ामपंचायत बांदा येथे य वैय तीक व पात आणुन देण ेबंधनकारक रा हल. पो ट अथवा कु रअर दारे पाठ वले या न वदा ि वकार या जाणार नाह त. या म तेदारांची मळु काग प े ा त होतील यां याच ् न वदा उघड यात येथील नवदेेतील अ ट शत याबाबत कोणताह वाद नमाण झा यास खाल ल सह करणार यांचा नणय अं तम रा हल .

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.