Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Rural Development Department

Pune, Maharashtra

 • Opening Date

  08 Feb 2019

 • Closing Date

  13 Feb 2019

 • Tender Amount

  ₹ 1,77,816

 • EMD

  ₹ 1,778

Reminder

Follow

Download
Summary

Contraction Of Pipe Gutter To Boudh Wasti

ामपंचायत हावी ३२२ तालुका भोर िज . पुणे --------------------------------------------------------------------------- नवदा सचूना "माकं ा.प हावी ३२२/ई.नवदा/३/२०१८ -२०१९ सरपंच /ामसेवक ामपंचायत हावी ३२२ तालुका भोर िज)हा पुणे तफ महारा शासन व पुणे िजहा परषदेकडील यो#य $या वग& मधील न(दणीकृत ठेकेदार यां+याकडून दोन -लफाफा प./तने ऑनलाईन ई /न2वदा माग2व3यात येत आहे. सदर /न2वदा https://www.mahtenders.gov.in संकेत6थळाव9न ऑनलाईन प./तने संगणक :णाल;<वारे सादर करत येईल. अ > कामाच ेनाव कामाची अदंाजप?क@ य रAकम जीएसट; सह D कामाची अदंाजप?क@ य रAकम जीएसट; व इतर वगळून D इसारा रAकम D /न2वदा फोम& फ@ रAकम D ठेकेदार नोदणी वग& कामाची मुदत १ मौजे हावी ३२२ येथील बौ-द व.ती भू/मगत पाईप गटर करणे १९९१५५ १७७८१६ १% १०० सु ब अ राखीव ६ म8हने नवदे9या अट: व शत<खाल:ल=माणे- १. सदर /न2वदा :G>या ई /न2वदा<वारे ऑनलाईन प.तीने संगणक@य आHावल;त होईल. सदर /न2वदा संदभा&तील /न2वदा नोट;स :-स.ी, सूचना , शुधीप?के इ. माKहती www.mahatender.gov.in संकेत 6थळावर उपलMध आहे. २. वर;ल कामाची /नवीदा www.mahatender.gov.in या संकेत6थळाव9न खाल; Kदलेया कालावधीत असेल ३. सदर /न2वदा :प?े 6कॅन क9न www.mahatender.gov.in या संकेत6थळावर ऑनलाईन सादर करावीत. ४. इसारा रAकम व सदर /न2वदा प?ास देय असणारे बँक हमी ची 6कॅन कॉपी ऑनलाईन सादर करावी व /न2वदा उघड3या+या वेळी पूवW सदरच ेमुळ बँक हमी ामपंचायत काया&लय हावी ३२२ येथे काया&लयीन वेळेत सादर करावेत. जे /न2वदा धारकांच ेमूळ बँक हमी 2वKहत वेळेत :ाXत होणार नाह;त $यां+या /न2वदा 6वीकारया जाणार नाह;त. ५. कोणतहे; कारण न दाखवता /न2वदा नाकारानेच ेव 6वीकार3याचा अZधकार सरपंच ामपंचायत हावी ३२२ यांनी राखून ठेवला आहे, सदर /न2वदा सदर /न2वदा संदभ& वाद /नमा&ण झायास \याय माग3याची काय&क]ा भोर \यायालय असेल. ६. महारा शासन 2व$त 2वभाग परप?क १९ ऑग6ट २०१७ अ\वये /न2वदाधारकांनी /न2वदा देकार सादर करताना Kद १ जुलै २०१७ ला लागू झालेया व6तू व सेवा कर कायदा (जीएसट;) व इतर सव& :च-लत कराचा 2वचार क9न /न2वदा देकार सदर करायच ेआहेत या अट;सह इतर अट; व शतW कायम राहतील. ७. काम 2वKहत कालावधी मeये पूण& करणे बंधन कारक असेल तसे न झायास दंडा$मक कारवाई होईल . ८. काया&लयाकडून कोण$याह; :कारचा साKह$य पुरवठा होणार नाह;. ९. /न2वदा दर percentage rate ने करावयाच ेव तचे सदर /नवेदेसाठg कायम 6व9पी ाhय धरले जातील, बाजार भाव मeये होणया& बदला नुसार कोणतहे; वाढ;व रAकम ठेकेदारास देय राहणार नाह;. १०. सदर /न2वदा िज.प. पुणे यां+याकडील यो#य $या न(दणीकृत व अनुभवी ठेकेदारास भरात येईल. ११. मागवलेया कागदप?ांच ेसादर;करण आवjयक राह;ल. १२. सदर /न2वदेसाठg ठेकेदाराने न(दणीकृत कॉपी ऑनलाईन सादर करावी. १३. पँन काड& कॉपी ऑनलाईन सादर करावी. १४. इं\कम टँकस परतावा कॉपी ऑनलाईन सादर करावी. १५. मागील केलेया कामाचा तपशील statement format ऑनलाईन सादर करावा सोबत म-शनर; व कामगारांची माKहती भरावी. मागील ३ आZथ&क वषा&त हाती घेतलेया पूण& केलेया कामंचा अनुभवाचा तपशील याचा यात समावेश करावा. १६. कामगार 2वमा १ % वसूल कर3यात येईल. १७. कामासाठg आवjयक असणाlया म-शनर; /न2वदाधारका+या मालक@ची असणे आवjयक आहे Gकवा सदर सामुी भाडते$वावर घेणेबाबत चा अZधकृत करारनामा सादर करणे बंधनकारक आहे. १८. mया /न2वदा धारकाची /न2वदा मंजूर होईल $याने सुर]ा अनामत अंदाजप?क रAकमे+या ५ % भरणा करावी लागेल (/न2वदा मंजुर;नंतर ८ Kदवसात २.५% व देयकातून २.५%) या रAकमेवर कोण$याह; :कारची nयाज Kदले जाणार नाह;. तसेच सरकार; /नयमा :माणे कपाती कर3यात येतील १९. कं?ाटदाराचा देकार /न2वदा उघड3या+या Kदनांकापासून 90 Kदवस ाhय राह;ल. २०. सदर काम हे सरकार; अनुदान योजने अंतग&त असयामुळे अंदाजप?Gकय रAकमेपे]ा जादा दर 6वीकारले जाणार नाह;त तर; दर नमूद करताना अंदाजप?Gकय Gकवा कमी दरानी दर नमूद करावे. २१. जर /न2वदा धारकाची /न2वदा 6वीकृत झाल; तर अjया यश6वी /न2वदा धारकास र;तसर करारनामा क9न <यावा लागेल. वर;ल अट; व शतWचा या करारनाoयात समावेश राह;ल तथा2प करारनामा करत ेवेळी या अट;मeये कोणताह; बदल कर3याचा अZधकार सरपंच ामपंचायत हावी ३२२ ता भोर यांनी राखून ठेवला आहे. २२. या /न2वदेमधील अट; व शतW याबाबत कोण$याह; :कारचा वाद /नमा&ण झायास सरपंच ामापंचायत \हावी ३२२ ता भोर यांचा /नण&य अं/तम राह;ल /लफाफा " १ म-ये ऑनलाईन सादर करावयाची कागदप@ े १ .सरपंच ामपंचायत \हावी ३२२ ता भोर यांच ेनावे देय असलेला /न2वदा फोम& फ@/ Tender Fee चा Dपये १००/- ची भरणा केलेल; onlin

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.