Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

वशेष सचुना महारा शासन वत वभाग, मंालय मुंबई यांच ेकडील प रपक जीएसट$ – १०१७/ . . ८१/ कराधान- १ .द. १९/०८/२०१७ मधील म2ुा 3मांक १(एक) च े अनषंुगाने कंाटदारांना स8ूचत कर9यात येते :क, यांनी सदर कामाचा देकार सादर करताना १ जुल ै२०१७ नंतर लाग ूझाले=या जी.एस.ट$ ( G.S.T ) चा वचार कAनच आपले योDय त ेदेकार सादर करावेत. महारा शासन Eाम वकास व जलसंधारण वभाग Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस िज. सोलापूर दHलत वJती सुधार योजना ई – Kनवदा अंतगLत खुल$ Kनवदा सचुना 3ं ०१/२०१८ सरपंच Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस िज.सोलापूर हे िजहा प रषद बांधकाम वभाग सोलापूर कडील योय या वगातील न"दणीकृत म%तेदाराकडून, दोन 'लफाफा प)तीने खाल+ल कामांची ई-/नवदा मागवत आहेत.ई – /नवदेचा कोरा नमुना “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेतJथळावर .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयSत उपलUध राह$ल.प रपूणL रया भरले=या ई- Kनवदा .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयSत वा यापूवV Jवीकार9यात येतील. ई – Kनवदा W:3या कAन घेत असताना offline चा पयाLय उपलUध होत नस=याने Kनवदेची Kनवदा फ_ व बयाना र`कम online पaतीने सादर कर9यात याbयात. दHलत वJती सुधार योजना ता.- माळHशरस िज- सोलापूर अ कामाच े नाव अदंािजत र`कम लाखात बयाना र`कम काम करणेचा कालावधी पूणL कोc या Kनवदा संचाची :कंमत d. अ8धकृत ठेकेदाराचा वगL १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ मौजे द.हगाव येथे दHलत वJती सुधार योजना अतंगLत ववध वकास कामे करणे ८,१८,९५८.३९/- ८१८९/- ६ मPहने ५००/- M.S.S. Class B १ .उपरो%त सव कामाबाबत /नवदा अट+ व शत[ इ. बाबतचा सव तपशील /नवदा संचाम]ये नमूद केलेला असून को^ या /नवदा “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत_थळावर .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयSत ऑनलाइन पहावयास 'मळेल. २. उपरो`त तकयातील कामाhया नावासमोर रकाना 3ं. ४ व ६ मkये नमूद केलेल$ अनामत र`कम व Kनवदा फ_ र`कम Jटेट बँक ऑफ इंoडयाhया नेट बँ:कंग pवारेच भरणे बंधनकारक आहे.इतर कोणयाह$ मागाLने भरलेल$ र`कम Eाqय धरल$ जाणार नाह$.नेट बँdकंगeवारे भरलेया रकमेची _ल+प अथवा ऑनलाइन तयार झालेया र'मटgस _ल+पeवारे एसबीआई एनईएफट+ ने सादर केलेल+ _ल+प तांijक लखोkयासोबत अपलोड करlयात यावी.सदरची /नवदा .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयSत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. ३. कामासाठr वापर9यात येणाc या सवL सा.हयाच ेदsता व गुणKनयंक Wयोग शाळा / िज=हा Wयोगशाळा पंतWधान Eाम सडक योजना यांच ेकडील चाचणी अहवाल. ४. /नवदेsया अट+ शत[म]ये बदल करणे. tाuत /नवदापैकw एक dकंवा सव /नवदा कोणतेह+ कारण न देता नाकारणेचा ह%क /नxन _वाyर+त यांनी राखनू ठेवला आहे. ...........sd…………. .............sd………….. Eामसेवक सरपंच Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस. Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस. सवJतर Kनवदा सचुना Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस िज. सोलापरू दHलत वJती सधुार योजना ई – Kनवदा अतंगLत खलु$ Kनवदा सुचना 3ं ०१/२०१८ १ . सदर संपूण /नवदा td{या ई- /नवदाeवारे ऑनलाइन प)तीने संगणकwय आ|ावल+त होईल. सदर नोPटस, t'स)ी, सुचना,शु)ीपjके इयाद+ची माPहती “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत_थळावर उपल}ध आहे. २ . वर+ल कामाची /नवदा td{या ई – /नवदा td{येeवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत_थळावर उपल}ध क~न देlयात आले आहे. सदर /नवदा tपj,अट+ ,शत[ इ.सदर संकेत_थळाव~न .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयSत अध€ह+त (Download) करता येतील. ३ . वर+ल कामाची /नवदा td{या ई – /नवदा td{येeवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत_थळावर .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयSत ऑनलाइन प)तीने सादर (upload) करता येतील. ४ . /नवदा सोबत खाल+ल बाबी सादर करणे आव„यक आहे, अ) सदर कामाची /नवदा डाऊनलोड( download) करणेसाठ† /नवदा र%कम online eवारे भरlयात यावी व भरलेया tमाणपjाची tत _कॅन क~न अपलोड( upload) करावी लागेल. ५ . म%तदेाराने /नवदा खाल+लtमाणे दोन Hलफाफा पaतीने ( Two envelope) ई- Kनवदा सादर करणे आवzयक आहे. अ) फ_/पाता/तां{क Hलफाफा (Hलफाफा 3ं. १)

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.