Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Page 1 of 3 कायालय ामपंचायत टभ ता वैजापुर ,िजहा औरंगाबाद. n q j /o uhq qq - dzz zz aa aa - 9 0 1 1 1 0 78 65 **bZ &fu fo nk Z ZZ / xz ki az az az a @टभी@ 20 19 @0 1 ** D kekp s uko s ss %-ामपंचायत माफ त सन 2018-19 म)ये कर+यात येणा-या खाल.ल कामांकर.ता सा/ह0य ् पुरवठा करणेसाठ3 न4दणीकृत पुरवठा दारांकडुण ई 8न9वदा माग9वणे बाबत. vØ dk ek ps uk ao कामाची अदंािजत रककम f ufonk Qh c;k.kk j dd e 1 2 3 3 4 1 ामपंचायत काया लय बांधकामासाठ साहय पुरवठा करणे बाबत मौजे संजरपुरवाडी ता वैजापुर , िज औरंगाबाद 1450000/- अ;र. <पये चौदा ल; प>नास हजार <पये मा? 5 0 0@& 5 0 00@& &f uf o nk ekf gr h o v Vh @“k rhZZ ZZ - & 1 - laiq .k Z f ufonk iz f dz ;k v k W uyk bZ u ¼bZ & VsaM jh ax ½ i/n rh us www.mahatenders.gov.in ;k lads rLF k Gk o j o j jk g h y- f ufo nsl aca /k h r ;k iq <h y loZ lq pu k @”k q /nh i= ds bZ - baV ju sV P;k m i;k sx k us v k W uyk bZ u dj .;k r ;s rh y - 2 - bZ f ufonk iz .k k yh v ar x Z r f ufonk lq pu spk dk yk o/k h x z k e fodk l foH k kx 'k k luf u.k Z ; dz a - f ufonk & 2 0 1 2 @iz -dz -9 7 @iajk -7 f n -2 3 lI V sac j 2 0 1 3 v Uo;s iz F k e lq puse / ;s ¼First call½ fru is{ k k d eh f ufonk iz k I r >k Y;k l nq ljh lq puk ¼Second call½ iz fl/n dsyh tk bZ y- rls p nq l& ;k lq puse / ;s nsf [k y fru i s{ k k deh f ufonk iz k I r >k Y;k l iq Ug k a frljh o v afre lq puk ¼Third & final call½ izfl/n ds ys tk bZ y- rl sp fr ljh o v afre lq p uk ¼Third & final call½ e /;s t so< ;k g h bZ f ufonk iz k I r g k srh y R ;k m ?k M.;k ph dk ;Z ok gh dsyh tk bZ y- rlsp “k k lu f u.k Z ; f nuk ad 2 3laI Vas cj 2 0 1 3 v Uo;s f ufonk iz fl/ npk dk yk o/k h Bjf o.;k r v k yk v k g s- Page 2 of 3 3 - या 8न9वदेची 8न9वदा फ@ (Tender Fee) व इसारा / बयाना रCकम ह. ऑनलाईन प)दतीने संकेतEथळावर.ल सचुने नसुार भरावयाची आहे परंतु संकेतEथळावर का/ह ताIं?क अडचण 8नमाण झायास सदरची रCकम सरपंच / ामसेवक ामपंचायत यांKया नावे डीमांड Lाफट Mदारे जमा कर+यात यावी व सदरची पावती ताIं?क लफाफा सोबत अपलोड कर+यात यावी. 4- 8न9वदा काराणे आवOयक असलेले 9ववरण प? े (/टडीएस ) कपात आद. बाबी हया 8न9वदा काराची जबाबदार. राह.ल.परुवठा धारकाच ेजीएसट. न4दणी आवOयक राह.ल कर+यात येणारे सा/ह0य दे+यात येणारा देकार हा ामपंचायत कायालया माफ त सचु9वलेया ामपंचायत ह/ददतील जागेवर पोहोच असा देकार दे+यात यावा. 5. 8न9वदा िEवकार+या बाबतचा 8नणय ताIं?क तपासणी नंतर घे+यात येईल , सरपंच समतीचा 8नणय बंधनकारक राह.ल. 6. सव अट. व शथV मा>य ्असया बाबतचा 100/- < मWुाकंावर XतीYाप? सादर करणे बंधनकारक राह.ल. 7. [या 8न9वदा काराची 8न9वदा िEवकारया जाईल 0या 8न9वदा काराने 0यांKया ऐजंसKया स;म असलेया कमचा-याच ेनाव व मोबाईल ]माकं कळवावा ^हणजे ामपंचायतीला आवOयक असलेला माल मागवनु घेता येता येउ शकेल. 8. मागणी न4दवया नंतर 24 तासाKया आत aकंवा /दलेया वेळेत उ0कbठ मानांका Xमाणे दजcदार सा/ह0य उपलdध ्क<ण दयावे लागेल . 9. 8न9वदा काराणे या सारखे काम या आगोदर केलेले आहे याचा सा;ांaकत दाखला व कामाच ेनावे सादर करावी लागेल . 10. कामा कeरता आवOयक असलेल. सरु;ा आनामत रककम /ह कं?ाटदारास काम पणु झायनंतर येणा-या मासक सभेनंतर अदा कर+यात येईल .जेणे क<ण सा/ह0या बाबत व कामाKया दजा बाबत जर काह. आ;ेप आसतील तर 0याच े 8नराकरण क<णच सरु;ा आनामत रCकम अदा कर+यात येईल . 11. 8न9वदा कारास ामपंचायत कडुण , उपअभयंता बांधकाम तसेच पंचायत समती माफ त Xाfत होणा-या सचुनांच ेतंतोतंत पालन करणे बंधन कारक राह.ल . Page 3 of 3 या म)ये जर तफावत आढळयास कोणतेह. देयक अदा केले जानार नाह. याची 8न9वदा धारकाने न4द hयावी. 12. कामाKया संबंधी जर ामपंचायत व 8न9वदाधारका म)ये काह. वाद 8नमाण ् झायास तर >यायपालका ;े? वजैापरु राह.ल. 13. सदरचा परुवठा कालावधी मा? वeरल कामाKया मयादे पयjतच राह.ल. 14. 8न9वदाधारकाने दर सादर करतांना बाजार भाव मुय तफावत संभाMय शCयता ल;ात घेउन देकार सादर कर+यात यावा . वाजवी दरापे;ा अथ ् वा कोण0यह. सादर केलेया आkधCयाची जबाबदार. ामपयतीकडुण अदा केल. जाणार नाह.. 15. /दलेया कालावधीकeरता सादर केलेला दर हा 0या कालावधीकeरता ाहय धरला जाईल. 16. सदरची 8न9वदा ह. Lum Sum 8न9वदा Xकाराची आहे ,हया

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.