Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपंचायत जामगाव ता.सनर, िजहा.नाशक जाहर ई-नवदा सूचना .- ० ६/२०१८-१९ ()थम )सारण) ामपंचायत जामगाव, तालुका. सनर, िजहा.नाशक येथे जनसु वधा व डा योजना या योजनेतून होणया ३.०० लवरल रकमेच ेकामाक रता ई-#न वदा प&तीन ेयो(य )या न*दणीकृत ठेकेदाराकडून मागवत आहे. सदर #न वदा महारा/0 शासना2या http://mahatenders.gov.in या सकेंतDथळावर डाऊनलोड करता येईल. या #न वदे सबंधंी सवH माIहती तसेच सेवा व अट सकेंतDथळावर पाहLयासाठM उपलOध आहे. Iह #न वदा फQत ऑनलाईन DवSपातच दाखल करता येईल. #न वदा ऑनलाईन प&तीनेच भरावयाची आहे. सवH ठेकेदार यांनी Digital Signature Registration/ Renewal करणे आव\यक आहे. तसेच #न वदा Dवीकारणे अथवा नाकारणे याबाबत चे सवH अ]धकार ामपचंायत जामगाव ता.सनर, िजहा.नाशक याचं े राहतील. अट व शत1 :- १) #न वदा http://mahatenders.gov.in या सकेंतDथळावर ऑनलाईन भरणे आव\यक असत.े २) सवH माIहती तसेच सेवा व अट http://mahatenders.gov.in या सकेंतDथळावर उपलOध आहे. अ . कामाच ेनाव कामाची अंदािजत र5कम नवदा प6क व 7 व बयाना र5कम ऑनलाईन नवदा दाखल कर;याची <दनांक. नवदा उघड;याची संभाAय <दनांक 1 PROVIDING AND ERECTING LED HIGHMAST AT SMASHAN BHUMI PREMISES, HIVARGAON. TAL.SINNAR, DIST.NASHIK. Rs. 4,99,602.00 500/- व 5000/- 27/02/2019 ते 04/03/2019 05/03/2019 2 CONSTRUCTING VYAYAMSHALLA BUILDING AT JAMGAON. TAL.SINNAR, DIST.NASHIK. Rs. 7,01,154.00 500/- व 7000/- 27/02/2019 ते 04/03/2019 05/03/2019 ३) #न वदाकाराने )या2या Dवतः2या bकंवा फमH 2या नावे असलेcया बँक खा)यातनू #न वदा सरुा अनामत रQकम वगH करणे बधंनकारक आहे. तसे न आढळून आcयास #न वदा नाकारLयात येईल. ४) दोन bकंवा दोन पेा अ]धक gयनूतम देकार आcयास System Generated BOQ Comparative Chart (सगंणीकृत) gयनूतम देकाराची #न वदा gयनूतम oमाण माननू DवीकारLयात येईल. ५) #न वदा सादरकरण हे qलफाफा प&तीने (Technical & Financial Bid) सादर करणे आव\यक आहे. ६) #न वदा सादरकरण/ Dवीकृत फQत ऑनलाईन प&तीनेच करLयात येईल. कुठलेह कारण न दशH वता एक bकंवा सवH ऑनलाईन #न वदा नाकारLयाचा अ]धकार ामपचंायत जामगाव ता.सनर, िजहा.नाशक यांचेकड ेराखून ठेवLयात येत आहे. ७) #न वदा सादरकरण/ Dवीकृती फQत ऑनलाईन प&तीनेच करणेत येईल नी वदाyवारे कोणतहे मळू कागदपz े oमाणपz े जमा करLयासाठM कायाHलयात येLयाची आव\यकता नाह. तथा प gयनूतम देकार देणाया #न वदाकाराला Financial Bid Opening नतंर #न वदा Dवीकृती पवूH सवH उपलोड केलेल कागदपz े“ामपचंायत जामगाव ता.सनर, िजहा.नाशक” कडून घेणे बधंनकारक राहल. ८) #न वदा पवूH बठैक Iदनाकं २८/०२/२०१९ रोजी ामपचंायत जामगाव ता.सनर, िजहा.नाशक सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत करLयात आलेल आहे बठैकत उपिDथती अ#नवायH करLयात आलेल आहे. #नवेदाकाराने उपलोड केलेल सवH कागदपz ेखरे असनू व #नवेIदतील सवH शत व अट माgय आहेत असे समजून )याने #न वदा सादर केलेल आहे असे समजLयात येईल. #न वदा शQय झाcयास Iदनांक ०५/०३/२०१९ रोजी ƒामपचंायत कायHलयात उघडLयात येईल, bकंवा #न वदा उघडLयाची Iदनाकं पढेु ढकलLयाचा अ]धकार ामपचंायत जामगाव ता.सनर, िजहा.नाशक येथे यां2याकड ेराखून ठेवत आहे. Document List (1) Registration (2) Pan card (3) Gst Certificate (4) Aadhar Card (5) Prebid Meeting letter (6) Other Documents सह सह ƒामसेवक सरपंच ामपचंायत जामगाव ता.सनर, िजहा.नाशक ामपचंायत जामगाव ता.सनर, िजहा.नाशक

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.