Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपंचायत नगरसूल ता.येवला िज.ना शक जाह र ई- न वदा सचूना .०५/२०१८-२०१९ ( तसर स ी) सरपचं नगरसूल ता.येवला. िज.ना शक खाल ल कामाक रता आव यक असलेल अंदाजप कातील ३ ल वर ल रकमेचे न वदा ई-टेड रगं प ी तने न दणीकृत सं थेकडून माग वत आहे. अ. कामाचे नाव न वदा क व व बयाना र कम कामाचे र कम ऑनलाईन न वदा दाखल कर याचे दनाक न वदा उघडणयाची संभा य दनाक १) मौजे नगरसलू काटके व ती येथे १४ व त आयोग योजने अंतगत सभामंडप बांधणे.ता.येवला िज.ना शक ५००/- & ७०००/- ६,८७,०००/- ०५-०३-२०१९ ते १०-०३-२०१९ ११-०३-१९ सदर न वदा मा. शासनाच http://mahatenders.gov.inया सकेंत थळlवर डाऊनलोड करता येईल या नवेद संबधी सव मा हत व अट / सत सदर सकेंत थळlवर पाह यासाठ उपल ध आहे. ह न वदा प त ईटरने व न दाखल करता व भारतi यईल. न वदा फ व ईसारा र कम ह सु ा internet banking वारे भरायची आहे. सव म तेदार/ परुवठादार यांनी digital Signature रिज ेशन/ र नवल करणे आव यक आहे. तसच कोणतहे कारण न देता न वदा वीकारणे अथवा नाकारणे या बावताचे अं तम अ धकार ामपचंायत नगरसूल ता.येवला. िज.ना शक याचे राहतील. अट /शत १) न वदा फ व बयाना र कम ह न वदाकाराने Internet Banking यारे www.mahatenders.gov.inया संकेत थळावर Online भरणे आव यक आहे. २) सव अट व शत http://mahatenders.gov.inया वेबसाईटवर उपल ध आहेत. ३) Tender Fee व बयाना र कम RTGS/NEFT/CASH/DD/ इ या द (Internet Banking य त र त) कोण याह फॉम म ये जमा के यास न वदा नाकार यात येईल. ४) न वदाकाराने या या वत: या/फम या नावे असले या बँके या खाते माकाव न पसेै Internet Banking दयारा वग करणे बधंनकारक आहे. तसे न आढळलयास न वदा नाकार यात येईल. ५) दोन कंवा दोनपे ा अ धक समान यनूतम देकर आढळ यास System Generated BoQ Comparative Chart (सगणीकृत) यनूतम देकाराची न वदा यतुम माण माननू वीकार यात येईल. ६) न वदा सादर करण हे दोन लफाफा प तीने (Technical & Financial Bid) सादर करणे आव यक आहे. ७) न वदा सादर करण / वीकुत फ त ऑनलाईन प तीनेच करणेत येतील. कुढलेह कारण न द श वता देता एक कंवा सव ऑनलाईन न वदा नाकरनेचा अ धकार ामपचंायत नगरसूलयेवला, ना शक राखून ठेवत आहे. ८) न वदा सादर करण/ वीकृती फ त ऑनलाईन प तीनेच करणेत येतील. न वदा यारे कोणतेह मूळ कागदप े माणप ेजमा कर यासाठ कायालयात ये याची आव यकता नाह . तथा प यनूतम देकार देणा या न वदाकाराला Financial Bid Opening नतंर न वदा वीकुतीपवू सव Upload केलेल कागदप े “ ाम वकास अ धकार ामपचंायत नगरसलूता.येवला िज.ना शक”याचे कडून पडताळी क न घेणे बधंनकारक राह ल.  . सह सह ामसेवक सरपचं ामपचंायत नगरसलू ामपचंायत नगरसलू ता.येवला िज.ना शक ता.येवला. िज.ना शक

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.