Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

Solapur, Maharashtra

 • Opening Date

  05 Mar 2019

 • Closing Date

  11 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 5,82,822

 • EMD

  ₹ 5,828

Summary

A) Construction Of Concrete Road From Dcc Bank To Sandip Sonawane House B) Construction Of Cutta For Z P School Building C) Repairing For Z P School (jagtap Wasti ) At - Warwade Tal - Madha

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास ि जलसधंारण विभाग ग्रामपचंायत िरिडे ता.माढा वज.सोलापूर ई – वनविदा अतंगगत खुली वनविदा सुचना कं्र.०2/२०१८-१९ सरपंच आवण ग्रामसेिक ग्रामपंचायत िरिडे ता.माढा वज.सोलापुर हे जजल्हा पररषद बाांधकाम जिभाग सोलापूर कडील , योग्य ्या िगाातील नोंदणीकृत मके्तदाराकडून,दोन जलफाफा पद्धतीने खालील कामाांची ई-जनजिदा मागजित आहेत.ई-जनजिदेचा कोरा नमनुा “http://www.mahatenders.gov.in” सकेंतस्थळािर वद.०५/०३/२०१९ रोजी दुपारी ०२:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ०९:०० िाजेपयंत उपलब्ध राहील.पररपूणगररत्या भरलेल्या ई-वनविदा वद.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ०९:०० िा त्यापूिी स्िीकारण्यात येतील. ई-वनविदा प्रवक्रया करून घेत असताना offline चा पयागय उपलब्ध होत नसल्याने वनविदेची वनविदा फी ि बयाना रक्कम online पद्धतीने सादर करण्यात याव्यात. अ क्र. कामाचे नाि अांदाजजत रक्कम रु.लाखात बयाना रक्कम काम पूणा करणेचा कालािधी कोऱ्या जनजिदा सांचाची जकां मत रु. अजधकृत ठेकेदाराचा िगा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १४ िा वित्त आयोग १ मौजे.िरिडे ता.माढा येथे DCC बकँ ते सदंीपान सोनिणे घर वसमेंट कॉन्क्क्रीट रस्ता करणे,प्राथवमक शाळेसाठी सािगजवनक व्यासपीठ बांधणे ,जगताप िस्ती शाळा दुरुस्ती ५,८२,८२२/- ५,८२८/- ३ मजहने २००/- िगा-७ ि ्यािरील १. उपरोक्त सिा कामाबाबत जनजिदा अटी ि शती इ.बाबतचा सिा तपशील जनजिदा सांचामध्ये नमूद केलेला असून कोऱ्या जनजिदा “http://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळािर वद.०५/०३/२०१९ रोजी दुपारी ०२:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ०९:०० िाजेपयंत ऑनलाईन पहाियास जमळेल. २. उपरोक्त तक्त्यातील कामाच्या नािासमोर रकाना क्र.४ ि ६ मध्ये नमदू केलेली अनामत रक्कम ि वनविदा फी रक्कम स्टेट बकँ ऑफ इंवडयाच्या नेट बवँकंग द्वारचे भरणे बधंनकारक आह े इतर कोणत्याही मागागने भरलेली रक्कम ग्राह्य धरली जाणार नाही.नेट बजँकां गद्वारे भरलेल्या रकमेची स्लीप अथिा ऑनलाईन तयार झालेल्या ररजमटन्स स्लीपद्वारे एसबीआई एनईएफटी ने सादर केलेली स्लीप ताांजिक लखोट्यासोबत अपलोड करण्यात यािी.सदरची जनजिदा वद.०५/०३/२०१९ रोजी दुपारी ०२:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ०९:०० िाजेपयंत DOWNLOAD करता येईल ि सादर करता येईल. ३. कामासाठी िापरण्यात येणाऱ्या सिग सावहत्यांचे दक्षता ि गुणवनयतं्रक प्रयोग शाळा /वजल्हा प्रयोगशाळा पंत प्रधान ग्राम सडक योजना यांचे कडील चाचणी अहिाल . ४. जनजिदेच्या अटी शतीमध्ये बदल करणे,प्राप्त जनजिदापैकी एक जकां िा सिा जनजिदा कोणतेही कारण न देता नाकारनेचा हक्क जनम्न स्िाक्षरीत याांनी राखून ठेिला आहे. ----------sd-------------- ---------sd-------------- ग्रामविकास अवधकारी सरपंच ग्रामपंचायत िरिडे ता.माढा. ग्रामपंचायत िरिडे ता.माढा. सविस्तर वनविदा सचुना ग्रामपचंायत िरिडेता.माढा वज.सोलापूर ई – वनविदा अतंगगत खुली वनविदा सुचना कं्र.०2/२०१८-१९ १. सदर सांपूणा जनजिदा प्रजक्रया ई-जनजिदाद्वार े ऑनलाईन पद्धतीने सांगणकीय आज्ञािलीत होईल. सदर नोटीस, प्रजसद्धी, सचुना, शदु्धीपिके इ्यादीची माजहती “http://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळािर उपलब्ध आहे. २. िरील कामाची जनजिदा प्रजक्रया ई-जनजिदा प्रजक्रयेद्वार े “http://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळािर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सदर जनजिदा प्रपि, अटी, शती इ. सदर सांकेत स्थळािरून वद.०५/०३/२०१९ रोजी दुपारी ०२:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ०९:०० िाजेपयंत अजधग्रहीत (Download)करता येतील. ३. िरील कामाची जनजिदा प्रजक्रया ई-जनजिदा प्रजक्रयेद्वार े “http://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळािर वद.०५/०३/२०१९ रोजी दुपारी ०२:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ०९:०० िाजेपयंत ऑनलाईन पद्धतीने सादर (Upload) करता येतील. ४. जनजिदा सोबत खालील बाबी सादर करणे आिश्यक आ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.