Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Tender Amount

  ₹ 4,00,000

 • EMD

  -

 • Opening Date

  28 Jan 2019

 • Closing Date

  13 Feb 2019

Tender
Summary

Construction Of Cement Concrete Road At Village Malegaon Pimpri Tq Soygaon Dist Aurangabad

ामपंचायत माळेगाव पंी ता “ कायालय ामपंचायत माळेगाव पंी नमूद केलेया कामाची ई-िनवदा जहा परषदेकडे न"दणी िनवदा कायणाली$ारे ब-१ िनवदा दोन िलफाफा प)तीने ऑनलाइन मागव,यात येत आहे अ.0. कामाचे नाव अदंाजत 1कंमत 2 १ २ १. मौजे माळेगाव पंी येथे िसम7ट कॉ0ं:ट रोड करणे. ४,०० ं े ं . सोयगाव ई िनवदा नोट>स0.ाप/बाधंकाम ई-िनवदा सूचना” े ं , ता. सोयगाव, जहा औरंगाबाद अतंगत खालील े े झालेया योDय Eया न"दणीकृत ई े े े ं ं . इसारा रGकम/ बयाना रGकम 2. काम पूण कर,याचा कालावधी कोHया िनवदेIया नमुKयाचा कार/ िनवदा नमुKयाची 1कंमत 2 ना परतावा ३ ४ ५ ६ ,०००/- कामाIया अदंाजत रकमेIया २ % ९० 1दवस ५०००/- ं /२०१८-१९/ ं ं े ृ - े े े . े ु ु ं . ज.प.न"दणीकृत ठेकेदाराचा वग ७ वग ८ व Eयावर>ल ामपंचायत माळेगाव पंी ता. सोयगाव िनवदा मा1हती व अट> / शतU :- १. संपूण िनवदा 10या online (ई-tendering) प)तीने www.mahatenders.gov.inया संकेतWथळावर राह>ल. िनवदे संबिधत यापुढ>ल सव सूचना/ शु)पYक ई. इंटरनेटIया उपयोगाने online कर,यात येईल. २. ई-िनवदा णाली अतंगत थम सूचनेम[ये (First Call) म[ये तीन पे]ा कमी िनवदा ा^ झायास दसुर> सूचना (Second Call) िस) केली जाईल.तसेच दसुHया सूचनेम[ये देखील तीन िनवदा ा^ होऊन दोन पे]ा कमी िनवदा अपाY झायास पुKहा ितसर> व अिंतम सूचना (Third & Final Call) िस) केले जाईल. तसेच ितसर> व अिंतम सूचना म[ये जेवढयाह> ई- िनवदा ा^ होतील Eया उघड,यात येतील व पुढ>ल कायवाह> कर,यात येईल. ३. िनवदा फॉम फ: व बयाना रGकमेचे अनु0मे रकाना 0. ६ व ४ म[ये नमुद केयानुसार Online प)तीने रGकम वग करावी अथवा दोन WवतंY धनाकष (Demand Draft) सरपंच / ामसेवक यांचे नावे काढावे व या धनाकषाचे Wकॅन केलेया ती .pdf म[ये अपलोड कराbयात व मुळ धनाकष िनवदा उघcनेIया िनयोजत वेळेपयdत ा.प. कायालयात इतर आवeयक कागदपYांसह सादर करावे. ४. ई िनवदा णाली अतंगत व1हत 1दनांकास fया िनवदाकारांIया िनवदा Wवीकारया जाणार नाह> व जे कंYाटदार िनवदा 10येम[ये अपाY ठरतील , Eयांनी भरलेली इसारा रGकम संबंिधतास िनवदा 10या पूण झायाIया 1दनांकापासून एका म1ह,याIया कालावधीत परत केले जाईल. ५. ई-िनवदा बाबत Critical Dates Chart साठi संकेतWथळावर>ल िनवदा तपशील पाह,यात यावे. ामपंचायत माळेगाव पंी ता. सोयगाव ६. Wवीकृत िनवदा धारकास कायारंभ आदेश दे,यापूवU करारनामा िनयमामाणे असलेया रकमेIया मुjांकावर कkन सुर]ा अनामत रGकम िनवदा रGकमेIया २% (FDR Wव2पात) सरपंच ामसेवक यांचे नावे सादर करणे आवeयक आहे. ७. िनवदा धारकांनी कागदपYांIया व ज.प. न"दणी माणपY या सव कागदपYांची सEयता पडताळूनच आपया जबाबदार>वर online सादर करावे.याम[ये खोटे अथवा 1दशाभूल करणारे कागदपYे आढळयास संबंिधताचे नाव शासनाIया काmया याद>त समावn कर,यात येईल व भवoयात ई-िनवदा भरणे साठi ितबंध लाव,यात येईल तसेच संबंिधताचे ई-िनवदा 10येतील online खाते बंद करणे बाबत संबंिधत नोडल ऑ1फसर यांना कळव,यात येईल याची गांभीयाने न"द pयावी. ८. सदर बांधकामाIया िनवदेबाबत ई-िनवदेIया कमीत कमी ७५ % रGकम इतके ५ कामे (यातील २ कामे माळेगाव पंी ामपंचायत म[ये केलेली असावी.) (Similar Type of work) काम पूणEवाचे पुरावा/माणपY जोडणे आवeयक आहे, असे नसयास तांYकqorया अपाY केले जाईल. ९. िलफाफा 0. १ म[ये १. ठेकेदाराचे ज. प. कड>ल न"दणी माणपY आवeयक रा1हल. २. िनवदा फ: व इसारा बयाना रGकमेचा तपशील, ३. वैध GST न"दणी माणपY व GSTN 0. Eयाबाबतीतील इतर पुरावे ४. मागील ३ वषाdचे आयकर भरयाचे व1हत माणपY. ५. सव कागदपYे अtावत व राजपYत अिधकाHयांनी सा]ां1कत केलेले असावे. १०. ठेकेदाराची न"दणी ह> ामवकास वभाग/जहा परषद औरंगाबाद कडे झालेली असणे आवeयक आहे. Eयाबाबत वैध माणपY सादर करणे आवeयक आहे. ११. वर>ल कामासाठi वापर,यात येणारे सा1हEय वेळोवेळ> उपिभयंता बांधकाम वभाग यांचेकडून तपासून घेणे आवeयक आहे. तसेच सव काम शाखा अिभयंता,उपअिभयंता ामपंचायत माळेगाव पंी ता. सोयगाव बांधकाम व मा.कायकार> अिभयंता यांचे देखरेखेखाली व तांYक मागदशनाखाली पूण करावे लागेल. १२. सव सा1हEय व1हत संWथेकडून तपासून घेणे बंधनकारक आहे Eयािशवाय देयके पारत केले जाणार नाह>. १३. ब-१ ई िनवदा नमुKयातील भाववाढ फरक कलम सदर कामांना लागू राहणार नाह>. १४. ई िनवदा धारकाने नवदा दरापे]ा १०% 1कंवा Eयापे]ा क: दराची िनवदा भरयास ई िनवदा रकमेIया ९०%रGकम व ठेकेदाराने भरलेया दराची रGकम यामधील फरकाIया रGकमे एवढा धनाकष शासन िनणयान

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.