Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Rural Development Department

Aurangabad, Maharashtra

 • Opening Date

  09 Feb 2019

 • Closing Date

  15 Feb 2019

 • Tender Amount

  ₹ 19,56,351

 • EMD

  -

Reminder

Follow

Download
Summary

Supplying And Erecting 90-100w Led Flood Light Fitting On 9.0mtrs Octagonal Pole At Pishor Under14th Finance Commotion 2018-19

ग्रामपंचायत कायाालय पपशोर ता.कन्नड जि.औरंगाबाद दरुध्वजन क्र. Email Id ग्रापंचायत कायाालय जपशोर ता. कन्नड जि.औरंगाबाद ह ेखाजलल नमदु केलेल्या कामाचे जनजवदा शासन मान्य जवधतु ठेकेदार व योग्य त्या वगाात नोंदणी कृत कंत्राटदाराकडुन ई जनजवदा प्रणाली द्वारे ब .१ जनजवदा दोन जलफाफा पध्दतीने मागवण्यात येत आह.े अ.क्र कामाचे नाव अदंािीत कमाल जकंमत इसार रक्कम/बयाना रक्कम काम पणुा करण्याचा कालावधी को-या जनजवदचे्या नमनु्याचा प्रकार जकंवा नमनु्याची जकम्मत रु ठेकेदाराचा वगा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 1 Supplying and erecting 90-100w LED Flood light fitting on 9.0MTRS Octagonal pole At Pishor Under14th Finance Commotion 2017-18 1956351 अदंाजित जकंमतीच्या १% आजण टेंडर जफस १००० १ मजहने शासन मान्य जवधतु ठेकेदार आवश्यक पिपिदा माहीती ि अटी शती १. संपणुा जनजवदा प्रक्रीया ( ई –टेंडरींग ) पध्दतीने www.mahatenders.gov.in / या संकेत स्थळावर राजहल जनजवद ेसंबंजधत या पढुील सवा सचुना ई जनजवदचे्या उपयोगाने ऑनलाईन करण्यात येईल. २. जनजवदा फॉमा फी व इसार रक्कम DD ह्या कायाालयास िमा करुण त्याची पावती स्कॅन करुन जलफाफा १ मधे अपलोड करण्यात यावी. ३. जनयमा प्रमाण ेकरारनामा मदु्राकावर करुन दवेनु सरुक्षा रक्कम भरणा करण ेआवश्यक राहील. ई-पिपिदा िोपटस क्र ग्रापंचायत कायाालय पपशोर /२०१८-२०१९ ४. जनजवदा कालावधी (critical dates ) ई जनजवदा अतंगात जनजवदा सचुनेचा कालावधी ग्राम जवकास जवभाग शासन जनणाय क्र. जनजवदा २०१२/प्र.क्र.९७.पंरा. ७ जद. २३ सप्टेबंर २०१३ अन्वये प्रथम सचुनेमधे ( fist call ) तीन पेक्षा कमी जनजवदा प्राप्त झाल्यास (second call ) प्रसीध्द केला िाईल तसेच दसु-या सचुने मध्ये दखेील तीन पेक्षा कमी जनजवदा प्राप्त झाल्यास पनु्हा तीसरी व अतंीम सचुना (third & final call ) मध्ये िवेड्याही जनजवदा प्राप्त होतील त्या उघडणचेी कायावाही केली िाईल तसेच शासन जनणाय जद. ३०/०१/२०१४ अन्वये जनजवदा प्रजसध्दीचा कालावधी ठरजवण्यात आला आह.े जनजवदा कालावधी (critical dates ) तांत्रीक जलफाफा क्र. १ उघडण्याची तारीक व वळे बाबत माजहती संकेत स्थळावर उपलब्ध आह.े ५. जलफाफा क्र. १ मधे खाजलल कागदपत्रे उपलोड करावते. १. शासन मान्य जवदतु ठेकेदार प्रमाणपत्र आवश्यक. २. Tender and EMD fees Deposit slip. ३. माजगल तीन वषााचे ITR ( A.Y 15-16/16-17/17-18 ). ४. वदै्य GST certificate. ५. PAN Card copy. ६. P F Fund Registration number Compulsory ७. रु. १०० च्या मुदं्राकावर नोंदणीकृत जडक्लेरेशन जदले गलेेल्या नमणु्यात सादर करावते. ८. लेटरहडेवर बीड कॅपाजसट जदले गलेेल्या नमणु्यात सादर करावी. ९. भागीदारी खत आजण अजधकार पत्र याच्या फोटो कॉफी जकंवा सांक्षाजकत प्रत. १०. चाल ुअसलेल्या कामाची यादी ( statement No 1). ११. या सारख ेकाम ेकेलेल्या कामाची यादी ( statement No 2 ). १२. यंत्र सामग्रीची यादी ( statement No 3 ). १३. तांत्रीक कमाचारी यांची यादी. व पदवी प्रमाणपत्र आजण कमीत कमी एक अजभयंत्याचे रु. १०० मदु्रा व शपतपत्र ( statement No 4 ). १४. वरील प्रमाण ेपतुाता न केल्यास जलफाफा क्र. २ उघडण्यात येनार नाही. ६. ई जनजवदा प्रणाली अतंगात ग्रामजवकास जवभाग शासन जनणाय क्रमांक जनजवदा – २०१२ /प्र.क्र.९७/पंरा.७ जदनांक २३/०९/२०१३ व ३०/०१/२०१४ अन्वये कायावाही केली िाईल. ७. ई जनजवदा धारकांना जवजहत वेळेत मळु कागदपते्र या कायाालयास िमा करण्यामध्ये अडथळा जनमाान केल्यास अशा ई जनजवदा धारका जवरुध्द शासजकय जनयमातील तरतदुीनसुार त्यांच्या जवरुध्द कजठण दंडात्मक कायावाही करण्यात येईल आजण त्यांनी कायावाजहस प्रजतसादन जदल्यास त्यांच्यावर ई जनजवदा भरणसेाठी भजवष्यात प्रजतबंद लावण्यात येउ शकतो तसेच संबंधीतांचे ई जनजवदा प्रजक्रयेतील Online Account Blok करण्याबाबत संबधीत नोडल अजधकारी यांना कळजवण्यात येईल याची गांजभयााने नोंद घ्यावी. ८. अजट यकु्त जनजवदाचा जवचार केला िाणार नाजह याची नोंद घ्यावी उपतोक्त कागद पते्र सादर करण्यास कोणतेही वाजढव मदुत अथवा सवलत जदली िाणार नाही. ९. एक पेक्षा अजधक जनजवदा भरने बाबत अट : कंत्राकदाराण ेत्यांच्याकजडल उपलब्ध साधन सामगु्री व आजथाक क्षमता जवचारात घवेनु कंत्राकदारांनी आपल्या क्षमतेपेक्षा अजधक जनजवदा सादर करु नये. १०. वरील नमदु कामास जनधी असल्याजशवाय कायाारंभ आदशे जनगाजमत केले िाणार नाजहत याची नोंद घ्यावी त्यांच प्रमाण ेजनधीजशवाय दयेक पारीत करण्यात येणार नाही यांची नोंद घ्यावी. ११. प्रस्ताजकत ई जनजवदतेील दर जनजवदा दाखल झाल्यापासनु १२० जदवस ग्राह्य राजहल. १२. कुठलेही साजहत्य जकंवा मटेरीयल या

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.