Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ØãÆã½ã¹ãâÞãã¾ã¦ã £ãã½ããñÀãè ŒãìªÃ, ता.रा री, िज.अहमदनगर बाधंकाम िवभाग 02-02-2019 ई-िनिवदा सचुना ØãÆã½ã¹ãâÞãã¾ã¦ã £ãã½ããñÀãè ŒãìªÃ, ता.रा री, े ातील करावया या खालील कामांसाठी स म ािधकरणाकडॆ यो य या वगात न द असले या न दणीकृत सुिश ीत बेरोजगार थाप य अिभयंता (अहमदगंर िज हा प रषद) यांचेकडून ई िनिवदा णाली ारे https://mahatenders.gov.in या पोटल वर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेत येत आह.े (ªÊããè¦ã ÌãÔ¦ããè Ôãì£ããÀ ¾ããñ•ã¶ãã) अ. . कामाच ेनाव अदंाजप क य र म बयाणा र म िनिवदा फॉम फ कालावधी ¶ããòª¥ããè ÌãØãà 01 ½ããõ•ãñ £ãã½ããñÀãè Œãì. ¾ãñãä©ãÊã ØããÌãŸã¥ã ªãäÊã¦ãÌãÔ¦ããè ‚ãâ¦ãØãæã ÀÔ¦ãã ‡ãŠãù‰ãŠãè›ãè‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠÀ¥ãñ, ¦ãã.ÀãÖìÀãè, ãä•ã.‚ãֽ㪶ãØãÀ 7,07,646/- 1 % (Ôãì.ºãñ.ÔããŸãè ºã¾ãã¶ãã À‡ã‹‡ãŠ½ã ÔãÌãÊã¦ã ÊããØãì) . 300/- 6 महीणे Ôãì.ºãñ. (‚ãֽ㪶ãØãÀ ãä•ã.¹ã. ¶ããòª¥ããè) ई िनिवदा प तीचा तपशील व वळेाप क Sr No Online Date Date Time नवदे या लफाफा . १ मये पुढ ल माणे कागदप े अपलोड करावीत 1) योय या वगाचे िज.प. अ हमदनगर कडील न$दणी रजी. माणप (कामासमोर नमुद वगातील) २) जी.एस. ट . माणप 3) पॅन.4) Á. 500 Þ¾ãã ½ãì³ãâ‡ãŠãÌããÀãèÊã ãäÌãÖãè¦ã ¶ã½ã춾ãã¦ããèÊã ¹ãÆãä¦ã—ãã¹ã¨ã. (ãä¶ã¾ã½ã Ìã ‚ã›ãè¦ããèÊã ºããºã ‰ãŠ. 55 Ìã 56 ¶ãìÔããÀ) 5) याच *व+पा,या ‡ãŠã½ããÞãã ÍããÔã‡ãŠãè¾ã ãäÌã¼ããØãã‡ãŠ¡ãèÊã ‚ã¶ãì¼ãÌã ªãŒãÊãã †‡ã슥ã À‡ãŠ½ãñÞ¾ãã ãä‡ãŠ½ãã¶ã 30 ›‡ã‹‡ãñŠ À‡ãŠ½ãñÞãã (सु.बे.साठ/ राखीव कामासाठ/ लागु नाह ) 6) ‡ãŠã½ããÞãã ¹ããäÀÔãÀ ãä¶ãÀãèàã¥ã ‚ãÖÌããÊã (ØãÆã½ã¹ãâÞãã¾ã¦ããè ‡ãŠ¡ãèÊã) 1 Publish Date 04/02/2019 10.00 2 Document Download / sale start date 04/02/2019 10.00 3 Document Download / end sale date 09/02/2019 15.00 4 Bid submission start Date 04/02/2019 10.00 5 Bid submission end Date 09/02/2019 15.00 6 Bid opening date ( technical) 11/02/2019 15.00 7 Bid opening date ( financial ) 11/02/2019 15.00 नवदे या लफाफा . 2 मये पुढ ल माणे कागद पे अपलोड करावीत 1) ºããè.‚ããñ.̾ãì. ªÀ¹ã¨ã‡ãŠ 1ामसेवक, ØãÆã½ã¹ãâÞãã¾ã¦ã £ãã½ããñÀãè Œãì. ¹ãƼããÀãè Øã› ãäÌã‡ãŠãÔã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ¹ãâÞãã¾ã¦ã Ôããä½ã¦ããè ÀãÖìÀãè नयम व अट १) सदर 4न5वदा शासना,या https://mahatenders.gov.in या वेब साईट वर डाऊनलोड साठ/ उपल:ध आहे. २) सदर 4न5वदे कर ता जी.एस.ट . बंधंन कारक राह ल. ३) सदर 4न5वदे ,या सव 4नयम अट या वेबसाईट वर ?स@ 4न5वदेत नमुद केAयानुसार राहतील. ४) अंदाज पकCय दरापेDा कमी दरा,या 4न5वदे कर ता अ4तर Eत सुरDा अनामत डी. डी. *व+पात भरावी लागेल Ìã ãä¶ããäÌãªã ãäÔÌã‡ãðŠ¦ããè ¶ãâ¦ãÀ 8 ãäªÌãÔããâÞãñ ‚ãã¦ã ÔãªÀãèÊã ãä¡.ãä¡.ØãÆã½ã¹ãâÞãã¾ã¦ã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã £ãã½ããñÀãè Œãì. 1ामपंचायत, ¦ãã. ÀãÖìÀãè ¾ããâÞãñ‡ãŠ¡ñ •ã½ãã ‡ãŠÀ¥ãñ बंधनकारक ÀãÖãèÊã. ãäÌãÖãè¦ã ½ã쪦ããè¦ã ãä¡.ãä¡. •ã½ã㠶㠇ãñŠÊ¾ããÔã ãä¶ããäÌãªã À− ‡ãñŠÊããè •ããƒÃÊã ‚ã©ãÌãã ¹ãì¤ãèÊã ªÀãÞ¾ãã ãä¶ããäÌãªã £ããÀ‡ãŠãÔã Ôãâ£ããè ãäªÊããè •ããƒÃÊã. ५) राHय शासनाचे व कI J शासनाचे सव कर गहृ त ध+नच 4न5वदा भरावी. ६) सव 4नवीदा कागदपे साDांकCत क+न अपलोड करावीत, तसेच कागपां,या साDाMकंत 4त सबंधीत 1ामपंचायत कयालयात 4न5वदे,या अं4तम Nदनांका नंतर 72 तासांचे आत सादर करणे बंधन कारक राह ल. 7) ऑनलाईन NदलेAया माह ती पकानुसार 4न5वदाधारकाने RCयेत सहभागी होSयासाठ/ ऑनलाईन युजर आय. डी. तयार करणे आवTयक राह ल. 9) 4न5वदा दरपक हे ऑनलाईन ?लफाफा R, २ मधील बी.ओ.Eयु. मये अपलोड करावी. 10) 4न5वदा उघडताना ठेकेदार अथवा 4त4नधी ,या उप*थीतीत मुळ कागदपे घेवुन हजर रहावे. 11) कोण4तह 4न5वदा नाकारSयाचे अथवा *वीकारSयाचे अ\धकार तसेच इतर सव अ\धकार ØãÆã½ã¹ãâÞãã¾ã¦ã £ãã½ããñÀãè Œãì. कडे राखीव आहेत. 12) 4न5वदा उघडणे,या वेळेत ऐनवेळी बदल होवु शकतो. 13) £ã¶ãã‡ãŠÓãà Öã ãä¶ããäÌãªã ºããñÊãããäÌã¥ãã-¾ãã ØãÆã½ãÔãñÌã‡ãŠ ØãÆã,¹ã. £ãã½ããñÀãè Œãì.,¦ãã ÀãÖìÀãè ¾ããâÞãñ ¶ããÌãñ ‚ãÔããÌãã. 14) ÔãªÀãèÊã ‡ãŠã½ããÞãñ Ô©ãß ãä¶ãÀãèàã¥ã ‡ãŠÁ¶ãÞã ãä¶ããäÌãªã ¼ãÀãÌããè. 15) कोणयाह 4न5वदेस ाईस ए#$लेशन लागु नसेल. 16) कI J शासनाचे व राHय शासनाचे सव कर, जी.एस.ट. इयाद . गहृ त ध+नच 4न5वदा भरावी 17) सदर ल कामे NदलेAया वेळेतच करावयाची आहे अ`यथा वाढ व कालावधी साठ/ दंड आकारणी केल जाईल. 18) £ã¶ãã‡ãŠÓãà Öã ÔãÀ‡ãŠãÀãè ºãú‡ãŠ ãä‡ãâŠÌãã Íãñ¡¿ãìÊã ºãúकेकडुन ‡ãŠã¤ÊãñÊãã ‚ãÔããÌãã. 19) फEत ऑन

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.