Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपंचायत कायालय टाकळी ता.लातूर िज.लातुर सन २०१८-२०१९ (ई-नवदा सचुना मांक -०४) खालल कामाची ब-१ (सलबंद) नवदा सरपंच/ामसेवक,ामपंचायत टाकळी ता.लातरू िज.लातुर हे िज हा परषद कडील यो य या वगातील (वग ८ व यावरल) सुशीत बेरोजगार अभयंता / पा नदणीत नयमीत कंाटदार व िज हा परषद, लातुर कडील यो य या वगातील (वग-ब) नदणीत मजुर सहकार सं था यांचकेडुन ट केवार वपात मागव यात येत आहेत. को-या नवदेचा नमुनाhttp://www.mahatenders.gov.inया वेबसाईट (संकेत थळावर) पहावयास मळेल. नवदा फ त ई- नवदा णाल दारेच द. २६/०२/२०१९ रोजी ६.०० वाजेपासुन द. ०४/०३/२०१९ रोजी ०३.०० वाजेपयत िवकार यात येतील. सन : २०१८-२०१९ अं कामाच ेनाव अंदाजपक कंमत .ल इसारा र कम को-या नवदाची कंमत काम पुण कर याचा कालावधी १. २ ३ ४ ५ ६ १ CONSTG. PAVER BLOCK ROAD AT TAKLI B TQ LATUR UNDER D.W.S.Y. 2018 19 692947 १% १०० ०६ महने वरल माणे कामा या ब-१ नवदा िववकारणे अथवा नाकार याचा तसेच कोण याह तरावर र कर याचा अधकार सरपंच/ामसेवक, ाम पंचायत टाकळी ता. लातुर यांनी राखुनठेवलेला आहे व नवदे या अट व शतhttp://www.mahatenders.gov.inया वेबसाईट (संकेत थळावर) पहावयास मळतील टप : नवदा फ व इसारा र कम Net Banking दारे द.०४/०३/२०१९ राजी ३.०० वाजपेयत िवकारला जाईल आण द.०५/०३/२०१९ रोजी ३.०० कंवा तदनंतर नवदा उघउ यात येतील. Sd/- सरपंच/ामसेवक, ाम पंचायत कायालय, टाकळी ता.लातरू िज.लातुर नयम व अट 1) शासन नणय मांक 2007 ..१/यो-९/द.२०/०४/२००७ व अवये िजहा परषद बांधकाम वभागाकडे नदणी केयाच ेमाणप असणे बंधनकारक आहे. 2) महारा शासन सा.बां.व. शासन नणय . सीएट-०६/२०१४/..२४२/इमारती-२ द.२४/०२/२०१६ नुसार बयाना रकम ई.एम.डी. १% रकम Net Banking वारे भरणे आवयक आहे. 3) नवदा ई-नवदा णालवारे वीकारया जातील. 4) नवदा एकूण दोन पाकटमये सादर करणे आवयक आहे. पहया पाकटमये यापूव काम केलेले माणप,पॅनकाड,VAT नदणी व clearance सट फकेट माच-1७ अखेर व शासन नणय दनांक- २६/०९/२००३ नुसार अभलेख अथवा (AcknowledgementofIncomeTaxReturn Filed).तसेचदसु या पाकटमये फतदर नवदेचासादरकरावा. 5) शासन परपक मांक :जीएसट -१०१७/..८१/कराधान-१ द.१९-०८-२०१८ अवये जीएसट Registration Certificate. 6) कोणयाह परिथतीत कायारंभआदेश मळालेया तारखेपासून (7) सात दवसाच ेआत कामास सुवात केल पाहज.ेअयथा नवदा बयाणा /इसारा रकम जत कन नवदाची पुढल कायवाह केल जाईल. 7) नवदा एकदा खरेद केयानंतर याची रकम परत मळणार नाह. 8) नवदा मधील दर ठेकेदारस 120 दवसापयतया कलावधीनंतर व या बाबत ठेकेदारच े नवेदन या कायालयास मळेपयत बंधनकारक राहल. 9) सदर कामाया देयकातून आयकर,वकर,गौन खनज,सुरा ठेव नयमामाणे कपात केया जातील.कामाची वमा रकम काम सु करयाया पूव शासन खाती जमा कन याची त या कायालयास सदर करणे ठेकेदारस बंधनकारक राहल. 10) कामाचअेंदाजपकयकमतीनुसारशासननणयामाणेठेकेदारणेअनुयेमुांकवरती(Stampduty)करारनामाकन दयानंतरकायारंभआदेशदेयात येतील. 11) शासननणयउयोग व कामगार वभाग,शा.न..बीसीए-२००९/-१०८/कामगार-७-अ मंालय मुंबई-३२दनांक १७/०६/२०१० नुसार कामाया अंदाजपकय कमतीया १% बांधकाम कामगार कयाण उपकर कामगार कयाण उपकर काम सु करयाया पूव शासन खाती जमा कन याची त या कायालयास सादर करणे ठेकेदारास बंधनकारक राहल. 12) शासन नणय .बडजी-२०१६/..-२/सा.बां.व.द.१२.०२.२०१६ नुसार ात ननतम नवदेचा देकार नवदाधीन कामाया कमतीपेा १०% पय त कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारांनी नवदाधीन कमतीया १%एवया रकमेची बँक गेरंट परफॉम स सेयुरट हणून नवदेया लफाफा .२ मये सादर करावा.१०% पेा जात दराने कमी असेल तर देकार१० %पेा जेवया जात दरान ेकमी आहेतवेढया रकमेचा व वरल बाबत २ माणे येणा या रकमेसहएकत बँक गेरंट/ डीडी (सरपंच व ामसेवक टाकळी या नावे ) नवदेसोबतलफाफा २ मये (Scanकनई-नवदेसोबत)सादरकरावा व धंनाकष सलबंद लफायमधून ा.पं. कायालयात जमा करावा. 13) या कामाचा डफेट लायबलट कालावधी २४ महने राहल. 14) या नवदा सबंधच ेसव अधकर सरपंच / ामसेवक, ाम पंचायत कायालय,टाकळीता. लातूर यानी राखुन ठेवले आहेत. Sd/- सरपंच/ ामसेवक, ाम पंचायत कायालय,टाकळी. ता.लातूर िजहा.लातूर

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.