Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

वशेष सचुना महारा शासन वत वभाग, मंालय मुंबई यांच ेकडील प रपक जीएसट$ – १०१७/ . . ८१/ कराधान- १ .द. १९/०८/२०१७ मधील म2ुा 3मांक १(एक) च े अनषंुगाने कंाटदारांना स8ूचत कर9यात येते :क, यांनी सदर कामाचा देकार सादर करताना १ जुल ै२०१७ नंतर लाग ूझाले=या जी.एस.ट$ ( G.S.T ) चा वचार कAनच आपले योDय त ेदेकार सादर करावेत. महारा शासन Eामवकास व जलसंधारण वभाग Eामपंचायत काGंडे ता.माळIशरस िज. सोलापूर १४ वा वत आयोग ई – Lनवदा अंतगMत खुल$ Lनवदा सचुना 3ं ०१/२०१८-१९ सरपंच/Eामसेवक Eामपंचायत काGंड ेता.माळIशरस िज.सोलापूर हे िजहा प रषद बांधकाम वभाग सोलापूर कडील योय या वगातील न"दणीकृत म%तेदाराकडून, दोन 'लफाफा प)तीने खाल+ल कामांची ई-/नवदा मागवत आहेत.ई – /नवदेचा कोरा नमुना “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेतOथळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०२/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी ०६:०० वाजेपयSत उपलUध राह$ल. प रपूणM रया भरले=या ई- Lनवदा .द.०२/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी ०६:०० वाजेपयSत वा यापूवV Oवीकार9यात येतील. ई – Lनवदा W:3या कAन घेत असताना offline चा पयाMय उपलUध होत नस=याने Lनवदेची Lनवदा फ` व बयाना रaकम online पbतीने सादर कर9यात याcयात. १४ वा वत आयोग ता.- माळIशरस िज- सोलापूर अ कामाच ेनाव अदंािजत रaकम लाखात बयाना रaकम काम करणेचा कालावधी पूणM कोd या Lनवदा संचाची :कंमत G. अ8धकृत ठेकेदाराचा वगM १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ मौजे काGंड ेयेथे १४ वा वत आयोग अतंगMत समाज मं.दरे दAुOती करणे १) बौb २) रामोशी ३) मातंग ३,८८,९३७/- ३८८९/- ६ मPहने ५००/- MSS Class A १ .उपरो%त सव कामाबाबत /नवदा अट+ व शत[ इ. बाबतचा सव तपशील /नवदा संचाम]ये नमूद केलेला असून को^ या /नवदा “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत_थळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०२/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी ०६:०० वाजेपयSत ऑनलाइन पहावयास 'मळेल. २. उपरोaत तकयातील कामाiया नावासमोर रकाना 3ं. ४ व ६ मjये नमूद केलेल$ अनामत रaकम व Lनवदा फ` रaकम Oटेट बँक ऑफ इंnडयाiया नेट बँ:कंग oवारेच भरणे बंधनकारक आहे.इतर कोणयाह$ मागाMने भरलेल$ रaकम Eाpय धरल$ जाणार नाह$.नेट बँdकंगeवारे भरलेया रकमेची _ल+प अथवा ऑनलाइन तयार झालेया र'मटgस _ल+पeवारे एसबीआई एनईएफट+ ने सादर केलेल+ _ल+प तांijक लखोkयासोबत अपलोड करlयात यावी.सदरची /नवदा .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०२/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी ०६:०० वाजेपयSत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. ३./नवदेrया अट+ शत[म]ये बदल करणे. sाtत /नवदापैकv एक dकंवा सव /नवदा कोणतेह+ कारण न देता नाकारणेचा ह%क /नwन _वाxर+त यांनी राखनू ठेवला आहे. ...........sd…………. .............sd………….. सरपंच Eामसेवक Eामपंचायत काGंड ेता.माळIशरस. Eामपंचायत काGंड ेता.माळIशरस. सवOतर Lनवदा सचुना Eामपंचायत काGंड ेता.माळIशरस िज. सोलापरू १४ वा वत आयोग ई – Lनवदा अतंगMत खलु$ Lनवदा सुचना 3ं ०१/२०१८-१९ १ . सदर संपूण /नवदा sdzया ई- /नवदाeवारे ऑनलाइन प)तीने संगणकvय आ{ावल+त होईल. सदर नोPटस, s'स)ी, सुचना,शु)ीपjके इयाद+ची माPहती “ http://www.mahatenders.gov.in” सकेंत_थळावर उपल|ध आहे. २ . वर+ल कामाची /नवदा sdzया ई – /नवदा sdzयेeवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत_थळावर उपल|ध क}न देlयात आले आहे. सदर /नवदा sपj,अट+ ,शत[ इ.सदर संकेत_थळाव}न .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०२/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी ०६:०० वाजेपयSत अ~धह+त (Download) करता येतील. ३ . वर+ल कामाची /नवदा sdzया ई – /नवदा sdzयेeवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत_थळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०२/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी ०६:०० वाजेपयSत ऑनलाइन प)तीने सादर (upload) करता येतील. ४ . /नवदा सोबत खाल+ल बाबी सादर करणे आवƒयक आहे, अ) सदर कामाची /नवदा डाऊनलोड( download) करणेसाठ… /नवदा र%कम online eवारे भरlयात यावी व भरलेया sमाणपjाची sत _कॅन क}न अपलोड( upload) करावी लागेल. ५ . म%तदेाराने /नवदा खाल+लsमाणे दोन Iलफाफा पbतीने ( Two envelope) ई- Lनवदा सादर करणे आवwयक आहे. अ) फ`/पाता/तांxक Iलफाफा (Iलफाफा 3ं. १) Lनवदा डाऊनलोड (download) करणेसाठ{ Lनवदा फ` व बयाना रaकम online oवारे भरले=या Wमाणपाची Oकॅन

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.