Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Opening Date

  06 Aug 2019

 • Closing Date

  20 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 6,23,694

 • EMD

  ₹ 6,237

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Const Of St And Bt Surface To Internal Road In Hajarmachi , Tal, Karad

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

Contractor Corrections Executive Engineer INDEX Name of Work :- <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ VÉɽþÒ®ú xÉÉä]õÒºÉ GÆò. 35 ¨ÉvªÉä xɨÉÚnù Eäò±Éä±ÉÒ EòɨÉä Sr. Pages No. From To 1 2 3 4 1. Instructions to the Tenderer 2. Brief Tender Notice 3. Detailed Tender Notice To Contractor 4. Printed Agreement Form . Schedule ‘A’ 6. Conditions of Schedule ‘A’ 7. Schedule ‘B’ 8. Detailed Specifications 9. General Specification and Additional Conditions 10. Declaration of the Contractor 11. 35. 13. 14. Issued to ………………………………. Regd. in ………………… Class Dr.No. ……………………………………… Dated ……………………....... Brief Description of Contents 2 +.G ò EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É |ɶÉɺÉEòÒªÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ ®úCEò¨É (+ÉEòbä÷ ±ÉÉJÉÉiÉ) EòÉ.+. ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É |ɶÉɺÉEòÒªÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ Gò ´É ÊnùxÉÉÆEò iÉÉÆÊjÉEò ¨ÉÆVÉÚ®úÒ ®úCEò¨É (+ÉEòbä÷ ±ÉÉJÉÉiÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É +ɴɶªÉEò ¨ÉCiÉänùÉ®ú ´ÉMÉÇ 1 ¨ÉÉèVÉä EòɱÉä]äõEò ªÉälÉä +ÆiÉMÉÇiÉ +É®úºÉÒºÉÒ MÉ]õ®ú ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ.Eò®úÉb÷ 5.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 5/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 5.00 438881/- ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ 2 ¨ÉÉèVÉä ½äþ³ýMÉÉ´É iÉÉ.Eò®úÉb÷ ªÉälÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 7.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 5/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 7.00 616117/- º´ÉiÉÆjÉ ¨ÉCiÉänùÉ®ú ´ÉMÉÇ 7 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 3 ¨ÉÉèVÉä EòÉä{Ébæ÷ iÉÉ.Eò®úÉb÷ ªÉälÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 7.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 5/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 7.00 617689/- ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ 4 ¨ÉÉèVÉä {ÉÉb÷³ýÒ÷ iÉÉ.Eò®úÉb÷ ªÉälÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 7.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 5/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 7.00 618677/- º´ÉiÉÆjÉ ¨ÉCiÉänùÉ®ú ´ÉMÉÇ 7 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 5 ¨ÉÉèVÉä ÊEò´É³ý iÉÉ.Eò®úÉb÷ ªÉälÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 7.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 5/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 7.00 618473/- ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ 6 ¨ÉÉèVÉä ÊSÉJɱÉÒ iÉÉ.Eò®úÉb÷ ªÉälÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 7.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 5/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 7.00 618473/- º´ÉiÉÆjÉ ¨ÉCiÉänùÉ®ú ´ÉMÉÇ 7 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 7 ¨ÉÉèVÉä MÉÉä́ ÉÉ®äú iÉÉ.Eò®úÉb÷ ªÉälÉÒ±É OÉɨÉÉ 359 MÉÉä́ ÉÉ®äú ½þÊ®úVÉxɴɺiÉÒ VÉÉäb÷®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 15.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 3/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 15.00 1323111/- º´ÉiÉÆjÉ ¨ÉCiÉänùÉ®ú ´ÉMÉÇ 6 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 8 ¨ÉÉèVÉä ¤Éä±É´Ébä÷ ¤ÉÖ. iÉÉ.Eò®úÉb÷ ªÉälÉÒ±É MÉÉ´É Eò¨ÉÉxÉ iÉä VÉÖxÉä ¨ÉɱÉJÉäb÷ +ì|ÉÉäSÉ ½þqùÒ{ɪÉÇiÉSÉÉ ®úºiÉÉ b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 20.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 3/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 20.00 1719158/- ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ 9 ¨ÉÉèVÉä xÉÉÆnùMÉÉ´É {É´ÉÉ®ú iÉÉ.Eò®úÉb÷ ªÉälÉä +ÆiÉMÉÇiÉ {Éä́ ½þ®ú ¤±ÉÉìEò ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä 5.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 5/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 5.00 438991/- ¨ÉVÉÚ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ 10 ¨ÉÉèVÉä EòɱɴÉbä÷ iÉÉ.Eò®úÉb÷ ªÉälÉÒ±É SɨÉÇEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ´ÉºiÉÒiÉÒ±É {ÉÉÆbÚ÷®ÆúMÉ EòÉ®Æúbä÷ PÉ®ú iÉä ¨É½þÉnäù´É ¨ÉÆÊnù®úÉ{ɪÉÇiÉ ®úºiÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉ b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä 20.00 ¤ÉÉÆvÉ/iÉÉÆ-1/2515/ <OÉÉÊ´ÉEòÉ/|ɨÉÉ- 3/2019 ÊnùxÉÉÆEò 35.06.2019 20.00 1770817/- º´ÉiÉÆjÉ ¨ÉCiÉänùÉ®ú ´ÉMÉÇ 5 + ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 3 Instructions for the Tenderer Sr. No. Particulars Please do not forget to attach 1. The Challan or Call deposit receipt from Scheduled Bank in support of having paid the earnest money, unless exempted. If exempted, attested or Photostat copy of earnest money exemption certificate may be attached. These should be in separate cover 2. Valid Income Tax Clearance Certificate in original or Photostat

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.