Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Opening Date

  30 Jul 2019

 • Closing Date

  06 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 2,00,000

 • EMD

  ₹ 2,000

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Supply Of Tcl And Turti At Yashawantnagar For 2019/20

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ यशवंतनगर iÉÉ.वाई ÊVÉ.ºÉÉiÉÉ®úÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.1-2019/20( {Éʽþ±ÉÒ ´Éä³ý) ºÉ®ú{ÉÆSÉ,OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ यशवंतनगर iÉÉ वाई ÊVÉ.ºÉÉiÉÉ®úÉ ªÉälÉä {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä ºÉÉʽþiªÉ JÉ®äúnùÒEò®úÒiÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEò +lÉ´ÉÉ =i{ÉÉnùEò ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. +.xÉÆ. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É +ɴɶªÉEò ´ÉºiÉÖSÉä xÉÉ´É {ÉÉjÉiÉÉ JÉ®äúnùÒSÉÒ +ÆnùÉVÉä ®úCEò¨É ¯û. ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ê´ÉGòÒ ®úCEò¨É ¤ÉªÉÉxÉÉ/<ºÉÉ ®úÉ ®úCEò¨É 1. मौजे यशवंतनगर येथे TCL आ ण तुरट खरेद करणे.ता वाई िज सातारा.(2019/20) TCL आ ण तुरट +ÊvÉEÞòiÉ =i{ÉÉnùEò/+ÊvÉEÞòiÉ Ê´ÉGäòiÉÉ ´É Ê´ÉiÉ®úEò 200000/- 100/- 2000/- ÊxÉÊ´ÉnùäSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ 1.´É®úÒ±É ºÉÉʽþiªÉ JÉ®äúnùÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉä́ nùÉ®äú http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ Eò®úhÉäiÉ ªÉä<Ç±É iɺÉäSÉ ªÉÉ ÊxÉÊ´Énäù¤ÉɤÉiÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÖSÉxÉÉ,¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <. ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ |ÉʺÉvnù Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÒ±É. 2.{ÉÖ®ú´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ Ê´ÉGòÒEò®ú,+ɪÉEò®ú ´É ¶ÉɺÉxÉÉxÉä <iÉ®ú ={ÉEò®ú ´É ¡òÒ ¦É®úhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ {ÉÖ®ú́ É ö̀ÉvÉÉ®úEòÉSÉÒ ®úÉʽþ±É ´É iªÉÉiÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ ÊxɪɨÉÉSÉÉ ¦ÉÆMÉ ZÉɱªÉÉºÉ nÆùb÷ ´ÉÉ Ê¶ÉIÉäºÉ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEò º´ÉiÉ: VɤÉɤÉnùÉ®ú ®úÉʽþ±É.iªÉɨÉÖ³äý BOQ ¨ÉvªÉä ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉä nù®ú ºÉ´ÉÇ Eò®úɺɽþÒiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ xÉÉånù´ÉÉ´Éä. 3.¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉ´ÉänäùiÉÒ±É ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉä nù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ 120 Ênù´ÉºÉÉ{ÉªÉ ÇiÉ ±ÉÉMÉÖ ®úɽþiÉÒ±É.¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä̀ äöiÉ ºÉnù®ú ºÉÉʽþiªÉÉSÉä nù®ú ´ÉÉfø±ªÉÉºÉ ´ÉÉføÒ´É nù®úÉSÉÒ ®úCEò¨É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ näùhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 4.ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉºÉ +Énäù¶É{ÉjÉ näùhªÉÉ{ÉÖ́ ÉÔ °ü.100/- SªÉÉ º]ìõ¨{É {Éä{É®ú´É®ú ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉ Eò®úÉ®úxÉɨÉÉ Eò°üxÉ näùhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. 5.{ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉxÉä {ÉÖ®úʴɱÉ䱪ÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉÒ näùªÉEäò ÊxÉvÉÒSÉä ={ɱɤvÉiÉäxÉÖºÉÉ®ú +nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É.¨ÉÉjÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSÉä +ÊOÉ¨É Ênù±Éä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 6 ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É ¡òCiÉ SBI Online ´nùÉ®äúSÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉ<DZÉ.ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úiÉÉxÉÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¦É®úhÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ.ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É SBI Online ´nùÉ®úä ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ( as per part of E Tendering document and process) ºÉƤÉvÉÒiÉ SBI Online SÉÉ ªÉÖÊxÉEò ]ÅõÉxZÉìC¶ÉxÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ Gò¨ÉÉÆEò (UTR) xÉÉånù´ÉÚxÉ iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´Éä. 7.BEòSÉ +lÉ´ÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ®úhÉä xÉ näùiÉÉ +ƶÉiÉ: /ºÉÆ{ÉÖhÉÇ xÉÉEòÉ®úhÉäSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉ®ú{ÉÆSÉ/OÉɨɺÉä́ ÉEò OÉÉ.{ÉÆ. यशवंतनगर iÉÉ वाई ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ.iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ xÉÉEòÉ®ú±ÉÒ ªÉÉSÉÉ JÉÖ±ÉɺÉÉ näùJÉÒ±É ¨ÉÉMÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. 8.ÊxÉÊ´Énäù±ÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ Ê¨É³ýɱÉäxÉÆiÉ®ú ºÉÉʽþiªÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É ö̀É {ÉÖ®ú´É`öÉ+Énäù¶É ʨɳýɱªÉÉ´É®ú 7 Ênù´ÉºÉÉSÉä EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ º´É:JÉSÉÉÇxÉä Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä.OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ iÉ{ÉɺÉhÉÒ Eò®úiÉÒ±É ´É iªÉÉ´Éä³ýÒ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉxÉä ÊxÉEÞò¹]õ |ÉÊiÉSªÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É ö̀É Eäò±ÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú iÉä ºÉÉʽþiªÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ Îº´ÉEòÉ®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ ´É ªÉɨÉvªÉä {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉSÉä xÉÖEòºÉÉxÉÒºÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽþÒ.ªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉÉʽþiªÉ JÉ®äúnùÒºÉ xÉÊ´ÉxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉʺÉvnù Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ.¨ÉÖnùiÉÒiÉ ºÉÉʽþiªÉ {ÉÖ®ú´É ö̀É xÉ Eäò±ÉäºÉ |ÉÊiÉ ÊnùxÉ °ü.500/- nÆùb÷ÉSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ.ʴɱÉƤÉÉxÉä ºÉÉʽþiªÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eäò±ÉäºÉ nÆùb÷ÉSÉÒ ®úCEò¨É ʤɱÉÉiÉÖxÉ ´ÉVÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. 9.VªÉÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ iªÉÉÆSÉÒ <ºÉÉ®úÉ/+xÉɨÉiÉ ®úCEò¨É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÒEòbä÷ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eò®úhÉäSÉÒ MÉ®úVÉ xÉɽþÒ.EòÉ®úhÉ ºÉnù®ú ®úCEò¨É +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉƤÉÆvÉÒiÉÉSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiÉä́ É®ú VɨÉÉ ½þÉä<DZÉ. 10.ÊxÉÊ´Énäù¤ÉɤÉiÉ EòɽþÒ ´ÉÉnù ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱªÉÉºÉ iªÉɤÉɤÉiÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ यशवंतनगर iÉÉ वाई VÉÉä ÊxÉhÉÇªÉ PÉä<Ç±É iÉÉä ÊxÉhÉÇªÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉºÉ ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úÉʽþ±É. 11.ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±É䱪ÉÉ EòÉMÉn

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.