Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Construction Of Internal Concrete Road At.sakirwadi

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

ामपंचायत कायालय साक रवाडी ता.अकोले,िज.अहमदनगर जाह र ई-िनिवदा ामपंचायत साक रवाडी २०१९-२०/१ सरपंच ामपचंायत, साक रवाडी ता.अकोले, िज.अहमदनगर या कायालयाने सन २०१९-२० या आ थक वषात १४ वा व त आयोग २०१८-१९ अतंगत मौज ेसाक रवाडी (वडाचामाळ) यथे ेर ता को े टंग करण,े ता.अकोले या कामासाठी यो य या न दणीकृत म े दाराकडून ई-िनिवदा मागिवणते यते आहे. १. मौजे साक रवाडी (वडाचामाळ) यथे ेर ता को े टंग करणे, ता.अकोले अंदािजत र कम . २,६४,२९२/- मा २. ई.िनिवदा फ पय े . १०० /- मा नेट बँ कंग कंवा एनएफटी ारे ३. बयाना र म पये . २६४३ /- मा नेट बँ कंग कंवा एनएफट वारे ४. ई-िनिवदा िस ी सकेंत थळ http://mahatenders.gov.in ५. ई-िनिवदा िस ी दनाकं द. ०३/०९/२०१९ दपुार ०४.०० वाजता ६. ई-िनिवदा िव कालावधी द ०३/०९/२०१९ दपुारी ०४.०० वाजता द ०९/०९/२०१९ सायं. ०५.३० वाजपेयत ७. ई-िनिवदा सादर कर याचा कालावधी द ०३/०९/२०१९ दपुारी ०४.०० वाजता द ०९/०९/२०१९ सायं. ०५.३० वाजपेयत ८. ई-िनिवदा उघड याचा दनाकं व वेळ द ११/०९/२०१९ सकाळी ११.०० वाजता श य झालेस. सरपंच ामपंचायत, साक रवाडी ता.अकोले, िज.अहमदनगर हे या िनिवदेसोबत जोडले या प अ म ये दशिवले या तपशीलवार वणना या कामासाठी िज हा प रषद अहमदनगर न दणीकृत म े दारा-कडून ई-िनिवदा मागवीत आहे. ई-िनिवदा http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत. ई-िनिवदा सादर करताना डीजीटल िस चेर महारा रा य सरकारने अिधकृत केले या कंपनीची असणे आव यक असून ई-िनिवदा सादर क याने http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर Enrollment क न ई-िनिवदा सादर करावयाची आहे. ई-िनिवदा व डीजीटल िस ेचर मािहतीसाठी http://mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध आहेत. िनिवदे या अटी व शत :- १) ई-िनवीदा सादर करताना अ) तांि क िलफाफा व ब) ापारी िलफाफा अशा व पात सादर करावयाची आहे. (अनामत र म भर यापासून सूट अस यास तसे दशिवणारे सरकारी/िनमसरकारी सं थचेे प माणप ) अ.) तांि क िलफाफा :- १) िज हा प रषद न दणी माणप . २) पंनकाड ३) जी.एस.टी न दणी माणप . ४) सार याच कार या कामाचे अनुभव माणप . ५) बधंप – िनिवदा सादर क या या सही व िश यासह. ६) कमी दरा या िनिवदेचा धनाकष / बकँ यारंटी ( लाग ूअस यास) ब) ापारी िलफाफा :- ई-िनिवद ेसोबत असले या BOQ फाईलम ये िनिवदा सादर क याचे नाव व दर दले या ठकाणी सादर क न अपलोड करावेत. वरील तािं क िलफाफा अ व ब मधील सव कागदप े सादर करणे आव यक असनू एक जरी द तऐवज सदर ई-िनिवदते केला नसेल तर ती िनिवदा अ ा समज यात यऊेन िनिवदेचा ापारी िलफाफा उघड यात येणार नाही. २) सशथ िनिवदा िवचारात घते या जाणार नाही. १. या िनिवदेम ये िनि त दर दलेले नसतील अथवा दराम ये तफावत असले अशी िनिवदा नाकारली जा यास पा असेल, जर अ री व अंक दराम ये तफावत असले तर दो हीपकै जो दर कमी असेल तो दर िवचारात घतेला जाईल. २. िनिवदा धारकानी सादर केलेले दर हे िनिवदा उघड या या दनांकापासून ९० दवसांपयत वीकृतीस पा राहतील आिण कामाचा कालावधी १८० दवस असा राहील. ३. सरु ा अनामत (Security Deposit). या िनिवदा धारकाचंी िनिवदा वीकृत केली जाईल या िनिवदा धारकाने कामा या एकूण कमती या ४ ट े एवढी सुर ा अनामत कोण याही रा ीयकृत बकेँमधून सरपंच ामपचंायत साक रवाडी, ता.अकोल,े िज.अहमदनगर याचंे नावे दये होणारा धनाकष (डी.डी) अथवा कायम ठेव (एफ.डी) व पात यावा लागेल.(या रकमवेर कोणतहेी ाज दले जाणार नाही.) जर िनिवदाधारकाने िनिवदा वीकृती या दनांकापासून १० दवसाचंे आत सुर ा अनामत रकमेचा भरणा केला नाही तर यांची िनिवदा र कर यात येऊन याचंी िनिवदसेोबत भरणा केलेली र म ज कर यात येईल. ४) दान (Payment) काम समाधानकारकरी या पूण झा यानंतर उपअिभयतंा पंचायत सिमती अकोले, िज.अहमदनगर याचंे तपासणी माणप सादर के यानंतर कामाची र म अदा केली जाईल. ५) जर िनिवदाधारकाची िनिवदा वीकृत झाली तर अशा यश वी िनिवदा धारकास सरपचं ामपचंायत साक रवाडी, ता.अकोल,े िज.अहमदनगर यांचे सोबत रीतसर करारनामा क न यावा लागले. वरील अटी व शत चा या करारना यात समावशे राहील.तथािप करारनामा करतेवळेी या अट म ये कोणताही बदल कर याचा अिधकार सरपचं ामपचंायत साक रवाडी, ता.अकोल,े िज.अहमदनगर यांनी राखून ठेवला आहे. ६) या िनिवदमेधील अटी व शत याबाबत कोण याही कारचा वाद िनमाण झा यास सरपचं ामपचंायत साक रवाडी, ता.अकोल,े िज.अहमदनगर याचंा िनणय अंितम राहील. ७) िनिवदतेील अटी व शत बाबत सव अिधकार ामपंचायतीने राखून ठेवलेले आहेत. ८) अंितम म

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.