Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ nù½äþMÉÉÆ´Éú iÉÉ.ÊVÉ.xÉÉʶÉEò OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ¨ÉÉèVÉä nù½äþMÉÉǼ É iÉÉ.ÊVÉ.xÉÉʶÉEò Eò®úÒiÉÉ 14 ´ÉÉ Ê´ÉkÉ +ɪÉÉäMÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉèVÉä nù½äþMÉÉǼ É ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.ÊVÉ.xÉÉʶÉEò ªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒSÉÒ <-ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉʶÉEò iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú <-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ http://www.mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É°üxÉ Ênù.05/03/2019 iÉä 11/03/2019 {ɪÉÈiÉ JÉ®äúnùÒ ´É nùÉJÉ±É Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. <-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉƤÉÆvÉÒSÉÒ ºÉʴɺiÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú {ÉɽþhªÉɺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. +.Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉÉ ´ÉMÉÇ 1 ¨ÉÉèVÉä nù½äþMÉÉǼ É ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.ÊVÉ.xÉÉʶÉEò °ü.6,49,563/- °ü.500/- °ü.6,496/- ¶ÉɺÉEòÒªÉ ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú Detailed Tender Schedule Sr.No. Event Date Time 1 Tender Publishing Date 05.03.2019 11:00 am 2 Download Start Date 05.03.2019 11:00 am 3 Download End Date 11.03.2019 17:00 pm 4 Bid Submission Start Date 05.03.2019 11:00 am 5 Bid Submission Close Date 11.03.2019 17:00 pm 6 Bid Opening Date 12.03.2019 17:00 pm ºÉÖSÉxÉÉ:- 1. ´É®úÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ http://www.mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò 05/03/2019 ®úÉäVÉÒ nÖù.11.00 {ÉɺÉÖxÉ iÉä 11/03/2019 ºÉɪÉÆ. 17.00 {ɪÉÈiÉ +ÉìxɱÉÉ<xÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 2. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÉì̈ ÉÇ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É +ÉìxɱÉÉ<xÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ http://www.mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ. 3. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¶ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ ÊnùxÉÉÆEò 12/03/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉ.11.00 ´ÉÉVÉiÉÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ nù½äþMÉÉǼ É iÉÉ. ÊVÉ.xÉÉʶÉEò ªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É iÉlÉÉÊ{É ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò {ÉÖfäø føEò±ÉhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú +ÉÊhÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úqù Eò®úhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ nù½äþMÉÉǼ É iÉÉ.ÊVÉ.xÉÉʶÉEò ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÖxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. ´É iªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ vÉÉ®úEòÉƺÉÉ`öÒ +ÆÊiÉ¨É ´É ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. 4. +ɴɶªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉä :- 1.¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®Ò ºÉƺlÉÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ 2.{ÉìxÉ EòÉbÇ÷ 3.VÉÒBºÉ]õÒ 4.+xÉ֦ɴÉÉSÉä nùÉJɱÉä 5.<iÉ®ú +ɴɶªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉä OÉɨɺÉä́ ÉEò / OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ºÉ®ú{ÉÆSÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ nù½äþMÉÉǼ É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ nù½äþMÉÉǼ É iÉÉ.ÊVÉ.xÉÉʶÉEò iÉÉ.ÊVÉ.xÉÉʶÉEò Ênù. 05/03/2019 <-Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.03/2018-19

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.