Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Rural Development Department

 • Opening Date

  14 Aug 2019

 • Closing Date

  20 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 8,51,061

 • EMD

  ₹ 8,510

Reminder

Follow

Download
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Providing And Constructing Shed And Paving Block To Daskriya Area At Kolgaon Tal. Shrigonda

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

ग्रामपंचायत कोळगाव, ता.श्रीगोंदा जिल्हा. अहमदनगर ई ननववदा सुचना क्र.1 सन- 2019-20 Portal: http:mahatenders.gov.in ग्रामपंचायत कोळगाव ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर हे खालील कामासाठी श्रीगोंदा तालकु्यातून ई-ननववदा मागववत आहे. अ क्र कामाच ेनांव व सक्षिप्त स्वरुप अंदाि पत्रकीय रक्कम इसारा रक्कम ननववदा ककंमत काम परु्ण करण्याचा कालावधी 1 Providing and Constructing Shed and Paving block to Daskriya area at Kolgaon Tal. Shrigonda Dist. Ahmednagar 851061/- 8510/- 500/- 04 महहने ई -ननववदेचे अटी व शती :– 1) वरील कामाची ननववदा प्रकक्रया संगर्कावर ई- ननववदा प्रकक्रयेव्दारे ऑनलाईन करता येईल. या ननववदे संबंधी या पुढील सवण सुचना / शुध्दीपत्रके इंटरनेटच्या उपयोगाने ऑनलाईन करण्यात येईल. 2) वरील कामाची संपूर्ण माहहती http:mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. 3) ननववदा धारकाने ननववदा अनामत रक्कम व ननववदा प्रपत्राची ककंमत ननववदा भरत असताना नेट बँककंग मार्ण त भरर्ा करावी म्हर्िे र्क्त नेट बँककंग पध्दतीने भरर्ा केलेली ननववदा केली िार्ार आहे. 4) ननववदा प्रपत्रातील declaration of the contractor ववहीत नमुन्यातील (Appendix-e) स्कॅन प्रत अपलोड कररे् अननवायण आहे. 5) कामाचे ननजचचतीनंतर ननववदाधारकाने कामाची ननववदा ककंमतीनुसार रु. 10.00 लि पयतं रु 100/- व त्यावरील प्रत्येक रु.1.00 लिाचे भागस रु100/- याप्रमारे् येर्ाऱ्या रकमेच्या रािमुद्रा कामाचा करारनामा करुन देरे् अननवायण आहे. 6) ननववदा प्रपत्रातील सववस्तर ननववदा नोटीसमधील सवण अटी व शती कंत्राटदारास बंधनकारक राहतील. 7) वरील कामाबाबत ननधीचे उपलब्धतेनुसार पार पाडलेल्या कामाचे भुगतान करण्यात येईल. या कारर्ामुळे झालेल्या ववलंबनाबाबत कोर्त्याही प्रकारचे व्याि व दावा ऐकला िार्ार नाही. 8) कंत्राटदाराने कामाबाबत आवचयक असलेल्या सवण प्रकारच्या दस्त ऐविांच्या सत्य प्रती नमुद तारखेस कायाणलयास िमा न केल्यास अशा प्रकारची ननववदा उघडली िार्ार नाही. 9) ननववदा प्रपत्राची र्ी व अनामत रकमेची ऑनलाईन पेमट स्लीप ननववदा बंद होण्याच्या आधी कायाणलयास समि सादर कररे् अननवायण आहे. त्याशीवाय सदर ननववदाधारकाची ननववदा वैध राहर्ार नाही. 10) कंत्राटदाराने ललर्ार्ा क्र.1 सवण आवचयक सांिाककत तांत्रत्रक कागदपत्र े ननववदा बंद होण्याच्या आधी कायाणलयास समि सादर कररे् अननवायण आहे. त्यालशवाय सदर ननववदाधारकाची ननववदा वैध राहर्ार नाही. 11) सदर अटी व शती मधील नमुद केलेल्या दस्ताऐविांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती PDF मध्ये ललर्ार्ा क्र. 1 मध्ये सादर कररे् आवचयक आहे. अटी व शतीची पुतणता करुन ललर्ार्ा क्र.2 (FINANCIAL DETAILS) मध्ये एक (SCHEDULE-B)XLS FILE करुन अपलोड कररे् अननवायण आहे. 12) प्राप्त ननम्नतम ननववदेचा देकारा ननववदाधीन कामाच्या ककंमतीपेिा 10 % पयतं कमी दराचा असेल तर ठेकेदारांनी ननववदाधीन ककंमतीच्या 1% एवढया रकमेचा धनाकर्ण सरपंच ग्रामपंचायत, कोळगाव यांचे नावे Performance Security म्हरु्न ननववदेच्या ललर्ार्ा क्र.2 मध्ये सादर करावा. (Scan करुन ई ननववदे सोबत सादर करावा.) 13) प्राप्त ननम्नतम ननववदेचा देकारा ननववदाधीन कामाच्या ककंमतीपेिा 10 % पयतं िास्त दराने कमी असेल तर देकार 10 % पेिा िेवढया िास्त दराने कमी आहे तेवढया दराचा व वरील बाब 2 प्रमारे् येर्ाऱ्या रकमेसह एकत्रीत धनाकर्ण सरपंच ग्रामपंचायत, कोळगाव यांचे नावे ननववदेसोबत ललर्ार्ा क्र.02 मध्ये सादर करावा. (उदा 14% कमी दर विा 10% पयतं करीता-1% व(14% - 10 % )- 4% एकुर् 5 % रक्कम) 18 वरील कामांना दर वाढ लागु असर्ार नाही 14) कोर्तीही ककंवा सवण ननववदा कोर्तेही कारर् न देता नाकारण्याचा अधधकार सिम अधधकार यांनी राखुन ठेवला आहे. 15) वरील कामाचे काम सुरु कररे्पुवी / काम सुरु असताना / काम पुर्ण झालेनंतरचे रंगीत छायाधचत्र ेसादर कररे् बंधनकारक आहे. 16) कामाबाबतचे योग्य त्या वगाणत शासन नोंदर्ीकृत असलेल्या कंत्राटदारांना ननववदा देण्यात येईल. 17) कामाची ननववदा मंिुर झाल्यावर मंिुर ननववदा मुल्याव्यनतरीक्त कोर्तेही अनतरीक्त देयके अदा करण्यात येर्ार नाहीत. 18) अधीक माहहतीसाठी सदर कामाचा B 1 (BOOKLET) पाहावा. 19) बँक गॅरंटी उपलब्ध करून देरे् A. बँक गॅरंटी ननववदा बोलाववर्ाऱ्या सरपंच ग्रामपंचायत कोळगाव यांच्या नवे असावा. B. बँक गॅरंटी सरकारी बँका ककंवा शेड्युल्ड बँकांकडून काढलेला असावा. C. बँक गॅरंटी मुदत ननववदा भरण्याच्या हदनांकानंतर ककमान ३ महहनेपयतं असावी. D. बँक गॅरंटी प्रत स्कॅन करून ई-ननववदा भरताना ठेकेदारांनी अपलोड करावी. E. बँक गॅरंटी सीलबंद लीर्ाफ्यामधून कंत्राटदारांनी ननववदा स्वीकृतीच्या हद

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.