Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

वशेष सचुना महारा शासन वत वभाग, मंालय मुंबई यांच ेकडील प रपक जीएसट$ – १०१७/ . . ८१/ कराधान- १ .द. १९/०८/२०१७ मधील म2ुा 3मांक १(एक) च े अनषंुगाने कंाटदारांना स8ूचत कर9यात येते :क, यांनी सदर कामाचा देकार सादर करताना १ जुल ै२०१७ नंतर लाग ूझाले=या जी.एस.ट$ ( G.S.T ) चा वचार कAनच आपले योDय त ेदेकार सादर करावेत. महारा शासन Eामवकास व जलसंधारण वभाग Eामपंचायत धमGपुर$ ता.माळIशरस िज. सोलापूर १४ वा वत आयोग ई – Lनवदा अंतगGत खुल$ Lनवदा सचुना 3ं ०१/२०१९ सरपंच/Eामसेवक Eामपंचायत धमGपुर$ ता.माळIशरस िज.सोलापूर हे िजहा प रषद बांधकाम वभाग सोलापूर कडील योय या वगातील न"दणीकृत म%तेदाराकडून, दोन 'लफाफा प)तीने खाल+ल कामांची ई-/नवदा मागवत आहेत.ई – /नवदेचा कोरा नमुना “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेतNथळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०२/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी ०६:०० वाजेपयSत उपलUध राह$ल.प रपूणG रया भरले=या ई- Lनवदा .द.०२/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी ०६:०० वाजेपयSत वा यापूवV Nवीकार9यात येतील. ई – Lनवदा W:3या कAन घेत असताना offline चा पयाGय उपलUध होत नस=याने Lनवदेची Lनवदा फ` व बयाना रaकम online पbतीने सादर कर9यात याcयात. १४ वा वत आयोग ता.- माळIशरस िज- सोलापूर अ कामाच े नाव अंदािजत रaकम लाखात बयाना रaकम काम करणेचा कालावधी पूणG कोd या Lनवदा संचाची :कंमत e. अ8धकृत ठेकेदाराचा वगG १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ मौजे धमGपुर$ येथे १४ वा वत आयोग अतंगGत खंडोबा म.ंदर येथे LED HIGH MAST .दवा बसवणे १,३४,२९७/- १३४२/- ६ मOहने ५००/- (व)ुत) वग – ड व यावर+ल /अTधकृत पुरवठादार १ .उपरो%त सव कामाबाबत /नवदा अट+ व शतY इ. बाबतचा सव तपशील /नवदा संचाम[ये नमूद केलेला असून को\ या /नवदा “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत]थळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०२/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी ०६:०० वाजेपयSत ऑनलाइन पहावयास 'मळेल. २. उपरोaत तकयातील कामाpया नावासमोर रकाना 3ं. ४ व ६ मQये नमूद केलेल$ अनामत रaकम व Lनवदा फ` रaकम Nटेट बँक ऑफ इंtडयाpया नेट बँ:कंग uवारेच भरणे बंधनकारक आहे.इतर कोणयाह$ मागाGने भरलेल$ रaकम Eाvय धरल$ जाणार नाह$.नेट बँbकंगcवारे भरलेया रकमेची ]ल+प अथवा ऑनलाइन तयार झालेया र'मटeस ]ल+पcवारे एसबीआई एनईएफट+ ने सादर केलेल+ ]ल+प तांghक लखोiयासोबत अपलोड करjयात यावी.सदरची /नवदा .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून ते .द.०२/०२/२०१९ रोजी संQयाकाळी ०६:०० वाजेपयSत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. ३. /नवदेqया अट+ शतYम[ये बदल करणे. rाsत /नवदापैकu एक bकंवा सव /नवदा कोणतेह+ कारण न देता नाकारणेचा ह%क /नvन ]वाwर+त यांनी राखनू ठेवला आहे. * 'लफाफा yमांक १ मधील सव कागदपh ेई – /नवदा म[ये अपलोड करणे बंधनकारक आहे ...........sd…………. .............sd………….. Eामसेवक सरपंच Eामपंचायत धमGपुर$ ता.माळIशरस. Eामपंचायत धमGपुर$ ता.माळIशरस. सवNतर Lनवदा सचुना Eामपंचायत धमGपरु$ ता.माळIशरस िज. सोलापरू १४ वा वत आयोग ई – Lनवदा अतंगGत खलु$ Lनवदा सुचना 3ं ०१/२०१९ १ . सदर संपूण /नवदा rbyया ई- /नवदाcवारे ऑनलाइन प)तीने संगणकuय आzावल+त होईल. सदर नोOटस, r'स)ी, सुचना,शु)ीपhके इयाद+ची माOहती “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत]थळावर उपल{ध आहे. २ . वर+ल कामाची /नवदा rbyया ई – /नवदा rbyयेcवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत]थळावर उपल{ध क|न देjयात आले आहे. सदर /नवदा rपh,अट+ ,शतY इ.सदर संकेत]थळाव|न .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासनू त े.द.०२/०२/२०१९ रोजी सQंयाकाळी ०६:०० वाजेपयSत अTध}ह+त (Download) करता येतील. ३ . वर+ल कामाची /नवदा rbyया ई – /नवदा rbyयेcवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत]थळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासनू त े.द.०२/०२/२०१९ रोजी सQंयाकाळी ०६:०० वाजेपयSत ऑनलाइन प)तीने सादर (upload) करता येतील. ४ . /नवदा सोबत खाल+ल बाबी सादर करणे आव€यक आहे, अ) सदर कामाची /नवदा डाऊनलोड( download) करणेसाठ‚ /नवदा र%कम online cवारे भरjयात यावी व भरलेया rमाणपhाची rत ]कॅन क|न अपलोड( upload) करावी लागेल. ५ . म%तदेाराने /नवदा खाल+लrमाणे दोन Iलफाफा पbतीने ( Two envelope) ई- Lनवदा सादर करणे आव}यक आहे. अ) फ`/पाता/तां~क Iलफाफा (Iलफाफ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.